HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 1. Verantwoording
Krachtens het in artikel 16 van de statuten bepaalde, is er een huishoudelijk reglement van de afdeling.

Artikel 2. Doel en Middelen
De afdeling draagt de naam: Seniorenvereniging BRES. De afdeling stelt zich ten doel: Het behartigen van de belangen van de inwoners van 50 jaar en ouder in Berlicum en Middelrode in het algemeen en die van de leden in het bijzonder en wel in de ruimste zin van het woord.
De afdeling tracht dit doel te bereiken door:

 • het uitvoeren van het jaarlijks vast te stellen jaarprogramma;
 • het samenstellen en bevorderen van activiteiten door groepen van leden ten behoeve van de senioren;
 • het samenwerken met andere organisaties die opkomen voor de belangen van senioren;
 • algemene activiteiten ten behoeve van de ouder wordende mens;
 • het bevorderen van activiteiten voor senioren;
 • het deelnemen in werkgroepen met een éénmalige activiteit;
 • het oprichten van speciale werkgroepen.

Artikel 3. Lidmaatschap
Zij, die lid wensen te worden van BRES, melden zich hiervoor bij het bestuur onder verstrekking van de gegevens, die voor een goede ledenadministratie nodig zijn.
Ieder lid dient bij de verandering van de persoonlijke gegevens dit te melden bij het bestuur. Het lid dient, als er geen automatische incasso is afgegeven, jaarlijks de contributie die vastgesteld is op de jaarvergadering, te voldoen vóór 1 april van het betreffende jaar.
Als het lidmaatschap start tussen 1 april en 1 oktober, ontvangt het startende lid een factuur voor de verschuldigde contributie voor het lopende jaar. De jaarlijkse contributie termijn loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Automatische Incasso
Contributiebetaling vindt plaats begin april via incasso op grond van een doorlopende machtiging.
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan incassant om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag af te schrijven wegens jaarcontributie en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van incassant.
Als men het niet eens is met deze afschrijving kan men deze laten terugboeken.
Neem hiervoor contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Incassant: Seniorenvereniging BRES, Kerkwijk 45A, 5258KA  Berlicum.
Bankrekeningnummer IBAN: NL76RABO0106900447,
Ons incassant-ID: NL97ZZZ171155000000.
Kenmerk van uw machtiging = lidnummer……………
Incasso ten laste van uw bankrekeningnummer: IBAN: NL………………
Ten name van…………………………………………………………………
Ondertekend te Berlicum op …………………………………………….202..
Door……………………………………………………………………………

Nieuwe leden die zich vóór 1 juli van het lopende jaar aanmelden betalen voor dat jaar de gehele contributie van het betreffende jaar. Leden die zich na 1 juli en vóór 1 oktober van het lopende jaar aanmelden, betalen voor dat betreffende jaar de helft van de contributie. Leden die zich na 1 oktober aanmelden, betalen voor het lopende jaar geen contributie.
Bij het bereiken van de leeftijd van 100 jaar wordt het lid benoemd tot erelid door uitreiking van een oorkonde van KBO Brabant door het afdelingsbestuur en wordt, het daaropvolgende jaar, geen contributie meer geheven.
Wel behoudt het lid alle faciliteiten die de afdeling en bond verstrekt.

Artikel 4. Eind lidmaatschap
Het lidmaatschap eindigt door:

 1. het overlijden van het lid;
 2. opzegging door het lid;
  Bij opzegging door het lid, gelden de volgende voorwaarden:
  De opzegging dient schriftelijk aan het bestuur te worden medegedeeld vóór 1 november van het lopende jaar.
  Bij opzegging door het lid is geen restitutie van de contributie mogelijk;
 1. Ontzegging van het lidmaatschap door het bestuur.

Artikel 5. Commissies en werkgroepen

 1. Het bestuur kan commissies en werkgroepen instellen en benoemt de leden van commissies en werkgroepen.
  Een groep leden kan het bestuur verzoeken voor een activiteit of dienst een commissie of werkgroep in te stellen.
 1. Het bestuur zal een verzoek als in lid 1 bedoeld niet weigeren als het een activiteit of dienst betreft in het belang van de senioren in Berlicum en Middelrode.
 2. Deze commissies en werkgroepen functioneren onder toezicht van het bestuur en kunnen indien het bestuur hiertoe bij de instelling heeft besloten een eigen bestuur hebben, en de bij de activiteit nodige eigen middelen beheren. Jaarlijks, vóór 1 maart brengen de commissies en werkgroepen verslag uit aan het bestuur van het wel en wee van de groep ten behoeve van het jaarverslag van Seniorenvereniging BRES.

Artikel 6. Samenstelling van het bestuur
De bestuursleden worden gekozen voor 3 jaar en zijn terstond herkiesbaar.
Het bestuur streeft naar een zo evenredig mogelijke samenstelling van zijn leden.

Artikel 7. Rooster van aftreden bij bestuursleden
Het 1e jaar treden af: de voorzitter en een overig bestuurslid.
Het 2e jaar treden af: de secretaris en een overig bestuurslid.
Het 3e jaar treden af: de penningmeester en een overig bestuurslid.
Bij een ander aantal bestuursleden wordt het aftreden in onderling overleg door het bestuur vastgesteld.

Artikel 8. Kandidaatstelling
Ieder lid kan zich kandidaat stellen voor de invulling van een bestuursvacature. De kandidaatstelling dient vergezeld te zijn van de handtekening van 5 leden. Ook het bestuur kan kandidaten voorstellen.

Artikel 9. Verkiezingen
De verkiezing van een bestuurslid geschiedt bij schriftelijke stemming door de ledenvergadering.
Gekozen is de kandidaat die het hoogste aantal stemmen heeft gehaald van de totaal uitgebrachte geldige stemmen.
Indien het aantal kandidaten overeenkomt met het aantal vacatures en geen stemming wordt gevraagd door de ledenvergadering, worden de kandidaten geacht bij acclamatie te zijn gekozen.
De voorzitter wordt in functie gekozen door de ledenvergadering. De overige functies in het bestuur worden in onderling overleg vastgesteld.

Artikel 10. Stemming
Over personen wordt schriftelijk gestemd.
Over zaken wordt gestemd bij hand opsteken tenzij een van de aanwezigen schriftelijke stemming vraagt.
Besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige leden op de Algemene Ledenvergadering, tenzij de statuten aangeven dat een buitengewone meerderheid wordt vereist.

Artikel 11. Beheer en verantwoordelijkheid

 1. Het bestuur beheert de zaken van Seniorenvereniging BRES overeenkomstig de bepalingen van de statuten en het huishoudelijk reglement.
 2. De jaarrekening en de verantwoording van de penningmeester worden door de kascontrole commissie gecontroleerd, die daarna van haar bevindingen aan de ledenvergadering verslag doet.
 3. Deze commissie bestaat uit tenminste 2 leden, geen deel uitmakend van het bestuur, en wordt door de ledenvergadering benoemd. Elk jaar treedt een lid van de commissie af en wordt vervangen door een nieuw lid.
 4. In zaken waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur en legt achteraf verantwoording af aan de ledenvergadering.

Artikel 12. Wijziging
Het huishoudelijk reglement kan gewijzigd worden bij besluit van de ledenvergadering met een meerderheid van 2/3 van de geldig uitgebrachte stemmen.

Berlicum en Middelrode
Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 28 maart 2023.   
De voorzitter                De secretaris,                                     De penningmeester,
H.T.A. Schunselaar     M.W.C. van Dijk-van Ieperen        J.A.M. van Beers

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *