HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 1. Verantwoording.

Krachtens het in artikel 18 van de statuten bepaalde, is er een huishoudelijk reglement van de afdeling.

Artikel 2. Doel en Middelen.
De afdeling draagt de naam: Seniorenvereniging BRES. De afdeling stelt zich ten doel: Het behartigen van de belangen van de inwoners van 50 jaar en ouder in Berlicum en Middelrode in het algemeen en die van de leden in het bijzonder en wel in de ruimste zin van het woord.
De afdeling tracht dit doel te bereiken door:
Het uitvoeren van het jaarlijks vast te stellen jaarprogramma;

 • het samenstellen met en bevorderen van activiteiten door groepen van leden ten behoeve van de senioren;
 • het samenwerken met andere organisatie die opkomen voor de belangen van senioren;
 • algemene activiteiten ten behoeve van de ouder wordende mens;
 • het bevorderen van activiteiten voor senioren;
 • het deelnemen in werkgroepen met een éénmalige activiteit;
 • speciale werkgroepen.

Artikel 3. Lidmaatschap.
Zij, die lid wensen te worden van BRES, melden zich hiervoor bij het bestuur onder verstrekking van de gegevens, die voor een goede ledenadministratie nodig zijn.
Ieder lid dient bij de verandering van de persoonlijke gegevens dit te melden bij het bestuur. Het lid dient jaarlijks de contributie, die vastgesteld is op de jaarvergadering, te voldoen vóór 1 maart van het betreffende jaar. De jaarlijkse contributie termijn loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Automatische Incasso.
Contributie. Betaling vindt plaats via incasso op grond van onderstaande doorlopende machtiging.

“DOORLOPENDE MACHTIGING.
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan incassant om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag af te schrijven wegens jaarcontributie en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van incassant.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Incassant: Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Berlicum-Middelrode, Kerkwijk 45A, 5258KA Berlicum.
Bankrekeningnummer IBAN: NL76RABO0106900447, Ons incassant-ID: NL97ZZZ171155000000.
Kenmerk van uw machtiging = lidnummer……………
Incasso ten laste van uw bankrekeningnummer IBAN: NL………………………………………
Ten name van:…………………………………………………………………………………………
Ondertekend te Berlicum op ………………………………………………………………….201
Door:……………………………………………………………………………………………………

Nieuwe leden die zich vóór 1 juli van het lopende jaar aanmelden betalen voor dat jaar de gehele contributie van het betreffende jaar. Leden die zich na 1 juli van het lopende jaar aanmelden, betalen voor dat betreffende jaar de helft van de contributie.
Bij het bereiken van de leeftijd van 100 jaar wordt het lid benoemd tot erelid door uitreiking van een oorkonde van de KBO Brabant door het afdelingsbestuur en wordt, het daarop volgende jaar, geen contributie meer geheven. Wel behoudt het lid alle faciliteiten die de afdeling en bond verstrekt.

Artikel 4. Eind lidmaatschap.
Het lidmaatschap eindigt door:

 1. het overlijden van het lid;
 2. opzegging door het lid;
  Als opzegging, door het lid, gelden de volgende voorwaarden:
  De opzegging dient schriftelijk aan het bestuur te worden medegedeeld vóór 1 november van het lopende jaar. Opzegging na 1 november is het lid verplicht om de contributie van het komende jaar te betalen omdat de afdeling verplicht is daarvoor haar financiële afdracht te voldoen aan de KBO Brabant. Bij opzegging door het lid is geen restitutie van de contributie mogelijk.
 3. ontzetting

Artikel 5. Commissies en werkgroepen.

 1. Het bestuur kan commissies en werkgroepen instellen en benoemt de leden van commissies en werkgroepen.
  Een groep leden kan het bestuur verzoeken voor een activiteit of dienst een commissie of werkgroep in te stellen.
  Het bestuur kan commissies en werkgroepen instellen en benoemt de leden van commissies en werkgroepen.Een groep leden kan het bestuur verzoeken voor een activiteit of dienst een commissie of werkgroep in te stellen.
 2. Het bestuur zal een verzoek als in lid 2 bedoeld niet weigeren als het een activiteit of dienst betreft in het belang van de senioren in Berlicum en Middelrode.
 3. Deze commissies en werkgroepen functioneren onder toezicht van het bestuur en kunnen indien het bestuur hiertoe bij de instelling heeft besloten een eigen bestuur hebben, en de bij de activiteit nodige eigen middelen beheren. Jaarlijks, vóór 1 maart brengen de commissies en werkgroepen verslag uit aan het bestuur van het wel en wee van de groep ten behoeve van het jaarverslag van BRES.

 

Artikel 6. Samenstelling van het bestuur.
De bestuursleden worden gekozen voor 3 jaar en zijn terstond herkiesbaar.
Het dagelijks bestuur streeft naar een zo evenredig mogelijke samenstelling van zijn leden.

 

 

 

 

Artikel 7. Rooster van aftreden bij 11 bestuursleden.
Het 1e jaar treden af: de voorzitter en een overig bestuurslid.
Het 2e jaar treden af: de secretaris en een overig bestuurslid.
Het 3e jaar treden af: de penningmeester en een overig bestuurslid.
Bij een ander aantal bestuursleden wordt het aftreden in onderling overleg door het bestuur vastgesteld.

 

Artikel 8. Kandidaatstelling.
Ieder lid kan zich kandidaat stellen voor de invulling van een bestuursvacature.

 

 

Artikel 9. Verkiezingen.
De verkiezing van een bestuurslid geschiedt bij schriftelijke stemming door de ledenvergadering.
Gekozen is de kandidaat die het hoogste aantal stemmen heeft gehaald van de totaal uitgebrachte geldige stemmen.
Indien het aantal kandidaten overeenkomt met het aantal vacatures en geen stemming wordt gevraagd door de ledenvergadering, worden de kandidaten geacht bij acclamatie te zijn gekozen.
De voorzitter wordt in functie gekozen door de ledenvergadering. De overige functies in het bestuur worden in onderling overleg vastgesteld.

 

Artikel 10. Stemming.
Over personen wordt schriftelijk gestemd.
Over zaken wordt gestemd bij hand opsteken tenzij een van de aanwezigen schriftelijke stemming vraagt.
Besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen tenzij een buitengewone meerderheid wordt vereist.

 

Artikel 11, Beheer en verantwoordelijkheid.

 1. Het bestuur beheert de zaken van BRES overeenkomstig de bepalingen van de statuten en het huishoudelijk reglement.
 2. De jaarrekening en de verantwoording van de penningmeester worden door de kascontrole commissie gecontroleerd, die daarna van haar bevindingen aan de ledenvergadering verslag doet.
 3. Deze commissie bestaat uit tenminste 2 leden, geen deel uitmakend van het bestuur, en wordt door de ledenvergadering benoemd. Elk jaar treedt een lid van de commissie af en wordt vervangen door een nieuw lid.
 4. In zaken waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur en legt achteraf verantwoording af aan de ledenvergadering.

 

Artikel 12. Wijziging.
Het huishoudelijk reglement kan gewijzigd worden bij besluit van de ledenvergadering met een meerderheid van 2/3 van de geldig uitgebrachte stemmen.

 

 

 

Berlicum en Middelrode
De algemene ledenvergadering van 24 maart 2014.

 

 

 

De voorzitter                        De secretaris,                                                De penningmeester,

H.T.A. Schunselaar            mevrouw A.J.M. Vink-van Rijbroek                        A.H.M. Beex

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *