STATUTEN

NAAM, ZETEL, GRONDSLAG EN DUUR.

Artikel 1.

 1. De vereniging is genaamd “Seniorenvereniging BRES”, hierna te noemen BRES en is gevestigd te Berlicum- Middelrode, gemeente Sint-Michielsgestel.

 2. BRES maakt deel uit van de Katholieke Bond van Ouderen in Noord-Brabant, derhalve zijn de statuten en huishoudelijke reglement van KBO Brabant, voor zover hier niet uitdrukkelijk van afgeweken wordt, van toepassing.

 3. BRES is onder de naam Katholieke Bond van Ouderen afdeling Berlicum-Middelrode op vijf mei negentienhonderd negenenvijftig opgericht en aangegaan voor onbepaalde tijd.

DOEL.

Artikel 2.

BRES stelt zich ten doel:

Het behartigen van de belangen van de senioren in het algemeen en die van zijn leden in het bijzonder, in de meest ruime zin van het woord.

MIDDELEN.

Artikel 3.

BRES tracht haar doel te bereiken door het:

 1. Het behartigen van individuele belangen van de leden

 2. Collectieve belangenbehartiging van senioren

 3. Het vertegenwoordigen van de belangen van senioren bij overheden en andere instanties

 4. Samenwerken met organisaties en instellingen met een gelijk of aanverwant doel

 5. Bevorderen van goede ontspanning en vrijetijdsbesteding voor met name onze leden

 6. Organiseren van activiteiten voor senioren in het algemeen ;

 7. Uitgeven van geschriften en gebruik maken van de sociale media;

 8. Aanwenden van andere wettige middelen.

LIDMAATSCHAP.

Vereisten.

Artikel 4.

Het lidmaatschap van BRES is persoonlijk en niet voor overdracht of overgang vatbaar.

Artikel 5.

 1. Lid van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen die de leeftijd van vijftig jaar hebben bereikt.

 2. De wijze van aanmelding en de verplichtingen daarbij van de leden zijn vastgelegd in het huishoudelijk reglement van BRES.

 3. Het lidmaatschap van BRES is onverbrekelijk verbonden met het lidmaatschap van betrokkene bij KBO Brabant. Het bestuur zal zo spoedig mogelijk na aanmelding bij BRES een nieuw lid aanmelden bij KBO Brabant

 4. De leden zijn verplicht zich te houden aan de statuten en relevante regelmenten van KBO Brabant en zijn geledingen, waaronder het betalen van contributie aan BRES inclusief de door BRES aan KBO Brabant af te dragen lidmaatschapsbijdragen

 5. De ledenvergadering is bevoegd om aan de leden verplichtingen (waaronder het betalen van contributie) op te leggen. Het voorstel daartoe dient bij de oproeping van de vergadering bekend gemaakt te worden.

 6. Het lidmaatschap eindigt :

 1. door overlijden van het lid

 2. opzegging door het lid

 3. door ontzetting

 1. Ontzetting geschiedt met een schriftelijk en gemotiveerd bericht aan de betrokkene door het bestuur. Betrokkene heeft echter, mits binnen een termijn van zes weken, recht van beroep op de ledenvergadering; in die vergadering heeft betrokkene spreekrecht, doch geen stemrecht. Hangende het beroep is het lidmaatschap geschorst.

 2. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt blijft de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.

 3. Het bestuur zal de ledenmutaties per omgaand doorgeven aan KBO Brabant.

LEDENVERGADERING.

Algemeen.

Artikel 6.

 1. De ledenvergadering wordt tenminste eenmaal per jaar door het bestuur bijeengeroepen, door middel van een convocatie aan de leden.

 2. Op de telkens voor het einde van de maand april van elk jaar te houden ledenvergadering worden in ieder geval het jaarverslag en het financiële jaarverslag besproken.

 3. Onverminderd het daaromtrent in de wet bepaalde is het bestuur verplicht binnen vier weken een ledenvergadering bijeen te roepen, op verzoek van tenminste tien procent van de leden tot een maximum van dertig.

Bevoegdheden.

Artikel 7.

Aan de ledenvergadering komen alle bevoegdheden toe, die niet krachtens de Wet of deze statuten aan het bestuur, KBO Brabant of een ander orgaan zijn opgedragen. Tot de taak van de ledenvergadering behoort met name:

 1. De beoordeling van het beleid van het bestuur;

 2. De behandeling en vaststelling van het jaarverslag, de financiële verslagen en de begrotingen, het aanwijzen van de financiële middelen, waaronder met name het vaststellen van de contributie per lid;

 3. De verkiezing van de bestuursleden, de voorzitter en de leden van de kascommissie;

 4. Het behandelen van en het beslissen over voorstellen, ingediend door het bestuur of leden van de afdeling;

 5. Het beslissen over zaken welke aan de ledenvergadering zijn opgedragen.

Stemmingen.

Artikel 8.

 1. Ieder lid heeft – behoudens het bepaalde in artikel 5 lid 7 – ter vergadering een stem.

 2. Over alle voorstellen wordt gestemd, tenzij geen der leden om stemming vraagt.

 3. Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, behoudens voor die gevallen waarvoor in deze statuten anders is bepaald.

 4. Stemming over personen geschiedt schriftelijk.

In alle andere gevallen wordt mondeling gestemd, tenzij de vergadering anders beslist.

 1. Stemmen zijn ongeldig indien ze blanco zijn ingeleverd, ondertekend of op andere wijze gemerkt zijn, dan wel meer ofwel andere namen van personen bevatten dan gekozen kunnen worden.

BESTUUR.

Algemeen.

Artikel 9.

 1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie leden te kiezen door de ledenvergadering, waarbij de voorzitter in functie gekozen wordt.

 2. De ledenvergadering bepaalt het aantal bestuursleden.

 3. Bestuursleden worden gekozen voor de tijd van drie jaar en zijn terstond herkiesbaar.

 4. Het bestuur kiest uit zijn midden een secretaris en penningmeester. De overige taken worden in onderling overleg verdeeld.

 5. Indien het aantal bestuursleden daalt tot beneden het in lid 1 bepaalde aantal vormen de resterende bestuursleden casu quo vormt het resterende bestuurslid niettemin een bevoegd bestuur met de uitdrukkelijke verplichting op zo kort mogelijke termijn over te gaan tot aanvulling tot het vastgestelde minimum aantal bestuursleden.

 6. Bestuursleden kunnen ten allen tijde onder opgaaf van de redenen door de ledenvergadering worden geschorst of ontslagen.

Einde bestuurslidmaatschap.

Artikel 10

 1. Het bestuurslidmaatschap eindigt door :

 1. Het verstrijken van de benoemingstermijn

 2. Schriftelijke ontslagneming

 3. Ontslag door meerderheidsbesluit van de overige bestuursleden

 4. Overlijden van het bestuurslid

 5. Het verlies van het vrije beheer over haar of zijn vermogen

 6. Ontslag op grond van artikel 2:298 van het Burgerlijk Wetboek.

 1. Het bestuur kan besluiten dat een lid van een commissie of werkgroep zijn taken en werkzaamheden binnen de commissie of werkgroep beëindigt.

Taken en bevoegdheden.

Artikel 11.

 1. Het bestuur is belast met de algemene leiding van BRES, de uitvoering van de bepalingen in deze statuten en van het huishoudelijk reglement en van de besluiten van de ledenvergadering., alsmede de statuten en reglementen van KBO Brabant Het bestuur voert alle taken uit, voor zover deze niet of krachtens de wet en of deze statuten aan andere organen zijn opgedragen.

 2. Het bestuur is omtrent zijn handelen en optreden verantwoording verschuldigd aan de ledenvergadering.

 3. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.

 4. Het bestuur vertegenwoordigt BRES in en buiten rechte. Voorzitter, secretaris en penningmeester of hun plaatsvervangers kunnen in dit kader in enige combinatie van tenminste twee personen BRES vertegenwoordigen.

 5. De secretaris van het bestuur is verantwoordelijk voor de verslaglegging van de ledenvergadering, de vergaderingen van het bestuur, het opmaken van het jaarverslag en de correspondentie van het bestuur.

 6. De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen van BRES.en tevens zorgt de penningmeester voor een tijdige afdracht aan KBO Brabant van de door KBO Brabant bepaalde leden bijdragen

 7. .

Stemmingen.

Artikel 12.

Aangaande de wijze van stemming in het bestuur is het bepaalde in artikel 8 van toepassing.

GELDMIDDELEN.

Boekjaar.

Artikel 13.

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Inkomsten.

Artikel 14.

 1. De geldmiddelen van BRES bestaan uit:

 1. De contributie van de leden;

 2. Subsidies;

 3. Schenkingen, erfstellingen en legaten;

 4. Vergoedingen voor diensten;

 5. Overige baten.

 1. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

 2. Schenkingen en legaten kunnen slechts worden aanvaard wanneer de lasten de baten niet overtreffen

Kascommissie.

Artikel 15.

De kascommissie bestaat uit tenminste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.

De jaarrekening en verantwoording van de penningmeester worden door de kascommissie gecontroleerd, die daarna van haar bevindingen aan de ledenvergadering verslag doet.

REGLEMENTEN.

Artikel 16.

Het bestuur kan, met instemming van de ledenvergadering, een huishoudelijk reglement vaststellen. Dit huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten in strijd met deze statuten of in strijd met de statuten van KBO Brabant en de binnen BRES van toepassing zijnde reglementen

WIJZIGING STATUTEN.

Artikel 17.

 1. Wijziging(en) in deze statuten kan slechts worden aangebracht met twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen in een hiertoe uitdrukkelijk, onder mededeling van de voorgestelde wijziging(en), opgeroepen ledenvergadering.

 2. De convocatie voor deze vergadering en de voorstellen moeten minstens twee weken tevoren aan de leden worden toegezonden.

 3. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat hiervan een notariële akte is verleden.

ONTBINDING

Artikel 18.

 1. Tot ontbinding van BRES kan slechts worden besloten door de ledenvergadering op dezelfde wijze als in artikel 18 ten aanzien van statutenwijziging is bepaald.

 2. Het besluit tot ontbinding is eerst definitief nadat KBO Brabant daaraan zijn goedkeuring heeft gehecht.

 3. Nadat een besluit ter ontbinding van BRES definitief is treedt het bestuur op als commissie van liquidatie. De liquidatie zal geschieden met inachtneming van het daaromtrent bepaalde in het Burgerlijk Wetboek. De ledenvergadering die tot ontbinding van de vereniging besluit, beslist tevens over de aanwending van de overblijvende baten en bezittingen, die zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van BRES dient te zijn.

 4. Na de ontbinding blijft BRES voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van zijn vermogen nodig is.

 1. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk van kracht. Zij die met de vereffening van BRES zijn belast, zijn verplicht van de ontbinding inschrijving te doen in het in artikel 22 lid 4 van deze statuten bedoelde register.

SLOTBEPALING.

Artikel 19.

In alle gevallen waarin noch door statuten, noch door reglementen is voorzien of wanneer bepalingen daarvan voor meer dan één uitleg vatbaar zijn of anderszins onduidelijk, beslist het bestuur.

Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 15 maart 2016.

De voorzitter, De secretaris, De penningmeester

H.T.A. Schunselaar A.J.M. Vink-van Rijbroek A.H.M. Beex

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *