Notulen 60e Alg. Ledenverg, 19 maart 2019 in De Moerkoal

Aanwezig: volgens de presentielijst zijn er 72 personen aanwezig.

1.

Opening

De voorzitter opent de vergadering.
Dit jaar bestaat onze vereniging 60 jaar, dit is onze 60
e vergadering.
Een geweldige mijlpaal in de lange geschiedenis van KBO Berlicum-Middelrode en Seniorenvereniging Bres. Herman is blij met de opkomst.
Hij werpt een terugblik op het afgelopen jaar, waarin we twee nieuwe bestuursleden hebben mogen begroeten: Gerrit Jongeleen en Gerard Brouwers.
Zij hebben zich al voor vele zaken ingezet, waarvoor dank en complimenten.

In 2018 hebben we extra ingezet met een ledenwerfactie, bestaande uit een grote advertorial in BAMI en flyers die huis aan huis zijn bezorgd. Deze acties hebben ongeveer 25 nieuwe leden opgebracht. We tellen nu ca. 927 leden. Ook dit jaar staat ledenwerving op de agenda.

Het afgelopen jaar waren er ook enkele hoogtepunten. Zo bestond ONA70 jaar en Levensvreugd 50 jaar. Beide clubs hebben jun jubileum groots en aandachtig gevierd.

Nieuw zijn Keezen en een extra avond rikken. Hij kondigt een rikconcours aan van de Kring Maas-Dommel in de maand september.

Het jaar 2019 is al weer bijna 3 maanden ouden we zullen steeds meer gaan merken van de activiteiten in het kader van ons 60-jarig bestaan. Na afloop van deze vergadering treedt Cor Swanenberg op, in de maand april is er een optreden van een muziekgroep in Den Durpsherd en in augustus is er een groot feest. De Kerstviering wordt ook speciaal.

Straks vindt de presentatie plaats van een bundel met krabbels, rimpels en gedichten. Dit boek wordt uitgegeven ter gelegenheid van ons 60-jarig bestaan en zal bij alle leden worden bezorgd met de volgende nieuwsbrief.

Het bestuur heeft zich ingezet om de viering van het 60-jarig jubileum mogelijk te maken. Een speciaal woord van dank aan Liesbeth, zij heeft de kar getrokken. Ook dank aan de medebestuursleden voor de fijne samenwerking gedurende het afgelopen jaar.

Hij wenst allen een leuke en gezellige vergadering toe.

2.

Mededelingen.

De berichten van verhindering worden opgesomd, in totaal 12.
We missen met name ons bestuurslid Gerrit Jongeleen, die gisteren is opgenomen in het ziekenhuis. Wij wensen hem beterschap.

3.

Goedkeuring notulen Algemene ledenvergadering van 13maart 2018.

De notulen worden met algemene stemmen ongewijzigd vastgesteld met dank aan Jeanne.

4.

Herdenking van de overledenen door Liesbeth.

In de periode van 18 maart 2018 tot heden hebben we afscheid moeten nemen van 37 leden. De leden worden allen met naam en leeftijd genoemd.
Daarna wordt er een minuut stilte in acht genomen.

5

Verslag van de kascontrolecommissie (de heer H. van Rooij en mevrouw M. Matser) en benoeming nieuwe kascontrolecommissie.

Beiden leden van de kascontrolecommissie hebben een bericht van verhindering gestuurd. Zij hebben echter wel een schriftelijke verklaring afgegeven die door de voorzitter wordt voorgelezen.

De boekhouding klopt en ziet er keurig en verzorgd uit.
Op alle vragen is afdoende antwoord gegeven.

De kascontrolecommissie stelt de vergadering voor het bestuur te dechargeren.

Het bestuur wordt door de vergadering gedechargeerd.

De kascommissie voor het komend jaar wordt vastgesteld. Monique Matser blijft nog een jaar en op voordracht van de voorzitter wordt Gerard Egelmeers met algemene stemmen benoemd.

6.

Financieel verslag over het boekjaar 2018 en vaststelling begroting 2019.

Aan de hand van de voorliggende rekening/begroting licht Ad Beex het een en ander toe. Hij roept de aanwezigen op om na te denken over activiteiten die op dit moment nog niet worden gedaan, zoals b.v. bloemschikken.

Gevraagd wordt hoe gedacht wordt over een vergoeding aan de bodes voor het rondbrengen van de nieuwsbrief en ONS.

Hierop wordt geantwoord dat jaren geleden door KBO Brabant een vergoeding werd gegeven. Toen dit door KBO niet meer werd vergoed is dit afgeschaft. We hebben 15 bodes en heel veel vrijwilligers. Moeten we nu een verschil maken tussen deze vrijwilligers. Deze vraag wordt meegenomen naar het A.B. en alle bodes krijgen een antwoord. Dit neemt niet weg dat we het beste met onze bodes voorhebben en fietsen voor eenieder gezond is.

Gevraagd wordt naar de reden waarom de balans niet is opgenomen in de ter tafel liggende stukken.

Geantwoord wordt dat we hier zorgvuldig mee omgaan. Het bestuur geeft aan dat voortaan voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering de balans altijd bij het secretariaat kan worden opgevraagd. De balans ligt wel ter inzage op de bestuurstafel. Op verzoek wordt de balans voorgelezen door Ad.

Gevraagd wordt waarom er bij de activiteiten en bijeenkomsten een tekort is van € 14,–. Ad antwoordt hierop uitvoerig door een opsomming te geven van alle debet en creditposten van de activiteiten. Soms valt het tegen en soms valt het mee.

Vervolgens wordt met algemene stemmen de jaarrekening 2018 en de begroting 2019 goedgekeurd.

7

Jaarverslag 2018.

De voorzitter benoemt een aantal zaken uit het verslag dat zeer uitvoerig is samengesteld.

Waarschijnlijk komt er in augustus een huurverhoging van d’n Inloop.

We blijven actief op het gebied van ledenwerving.

Onlangs heeft zich een aspirant bestuurslid aangemeld; zij gaat meedraaien in het bestuur en wordt volgend jaar secretaris.

Ook Herman doet een oproep voor eventuele nieuwe activiteiten. Uit de nieuwsbrieven van de Kring blijkt dat er nog vele activiteiten zijn die wij niet hebben, o.a. nordic walking. Probleem is een kartrekker.

Het jaarverslag 2018 wordt met algemene stemmen goedgekeurd met dank aan Jeanne.

8.

Bestuursverkiezing: volgens rooster is aftredend onze voorzitter Herman Schunselaar. Hij stelt zich herkiesbaar.

Met algemene stemmen wordt Herman herkozen. Hij trekt een termijn van 3 jaar in twijfel.

9.

Rondvraag.

Maria Brouwers: vraagt naar de mogelijkheden voor lezingen over kunstgeschiedenis, met daaraan gekoppeld een eventueel bezoek aan musea of culturele instellingen.

Geantwoord wordt dat dit eventueel ondergebracht kan worden bij “op stap met”. Toegezegd wordt dit te overleggen met Janine Figeys. Binnenkort komt er wel een lezing over 8 en 16 mm. films.

Nellie van Roosmalen vraagt hoe het staat met de schaakcursus.

Geantwoord wordt dat zich destijds 8 mensen hebben aangemeld. Dit is wat in het vergeethoekje geraakt maar zal binnenkort weer worden opgepakt. Er zal een oproep in de nieuwsbrief worden geplaatst.

10.

Presentatie boekje “krabbels, rimpels en gedichten”

Enige tijd geleden kwam Jan van der Krabben met het idee om in relatie met het 60-jarig bestaan van Bres een boekje uit te geven. Hierover is gesproken in het bestuur en besloten is dit aan al onze leden cadeau te doen. Jan van der Krabben en Ans van Kessel hebben de verhaaltjes en gedichtjes geschreven. Dit boekje zal zo mogelijk met de bodes worden meegegeven bij de eerstvolgende nieuwsbrief. Als advies wordt nog meegegeven lees elke avond een verhaal, een krabbel, een rimpel of een gedichtje.

Als dank overhandigt Herman aan Jan en Ans van Kessel het eerste exemplaar.

Jan van der Krabben zegt mede namens Ans dat hij met veel plezier hieraan heeft gewerkt en hoopt dat de leden er veel genoegen aan mogen beleven.

11.

Sluiting.

Herman sluit de vergadering om 15.15 uur en dankt de aanwezigen voor hun inbreng en de grote opkomst.