Nieuwsbrief

Maart  2023

Woord van de voorzitter

Vrienden, 
Gelukkig kunnen we weer een fysieke algemene ledenvergadering houden.
Hierbij leggen wij als bestuur verantwoording af over het in 2022 gevoerde beleid.

Een jaar met nog enkele zgn. corona-maanden met een teruglopend ledenaantal en activiteiten, die maar niet van de grond kwamen en dat alles met stijgende kosten.
Dit resulteerde helaas in een mindere bijdrage in onze huisvestingskosten, een mindere horeca omzet en een uiteindelijk verlies over 2022 van € 2.366,–.
Dit is, in zoverre ik kon nagaan, in de geschiedenis van KBO Berlicum – Middelrode en seniorenvereniging BRES niet eerder voorgekomen.

Mijn voorgangers zouden gezegd hebben “Geen goede beurt Schuns”.
Wij moeten hieraan het hoofd bieden, hetgeen heeft geresulteerd in prijsstijgingen per 1 april 2023. Alsook in ons voorstel op de ALV inzake een prijsverhoging van de contributie.

Ondanks deze minder mooie cijfers organiseren wij een gezellige ALV met een hapje en een drankje en vrolijke muziek van zanger/accordeonist Hans van Buul
Wij rekenen op uw komst!!!!!!
Herman

Nieuwe leden
Wij verwelkomen onze nieuwe leden:
Chris en Ans Kuster
Netty Vissers-van den Heuvel
Sjannie Kuijpers
Ad van Osch

Leden die ons zijn ontvallen
We hebben afscheid moeten nemen van:
Riet Bosch-Korsten
Willem Prins
Mw. G. van Rooy-van de Berg
Els van de Veerdonk-van der Heijden
Truus van der Heijden – Nooijen
Hans de Weger
Sterkte gewenst aan hen die het verdriet en gemis moeten dragen.

Jarigen
Alle binnenkort jarige leden worden alvast hartelijk gefeliciteerd. Een gezond en gelukkig nieuw levensjaar toegewenst.
Onderstaande kroonjarigen ontvangen een felicitatie met attentie.
Wij hopen dat u de vermelding van uw naam op prijs stelt, mocht dit niet het geval zijn laat het dan minimaal twee maanden van tevoren weten  

80-jarigen:
Theo Abelen
Jan van Gaal

90-jarige:
Mevr. van de Rijdt-Hubers
Mevr. Verhagen-van Doorn
Mevr. van den Besselaar-van Gaal

Dames en heren, namens het bestuur een hele fijne verjaardag toegewenst en nog vele jaren!

Bereikbaarheid BRES

Emailadres:                                  van:                                     tel:
voorzitter@bres.nl                         Herman Schunselaar           06 – 53 319 158
secretaris@bres.nl                        Marij van Dijk                            06 – 57 415 232
                                                               (waarnemend)
penningmeester@bres.nl           Hans van Beers                       06 – 51 795 599
liesbeth@bres.nl                             Liesbeth Steenbergen          06 – 47 268 340
seniorenvereniging@bres.nl      Liesbeth Steenbergen en  Marij van Dijk
mieke@bres.nl                                  Mieke van Kesteren             06 – 53 132 031

Voor vragen, informatie en/of opmerkingen over activiteiten van BRES kunt u contact opnemen met Marij van Dijk (06 – 57 415 232) op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag tussen 10:00 en 12:00 u. en donderdag tussen 14:00 en 16:00 u. of, bij geen gehoor, met Liesbeth Steenbergen (073 – 503 3117 of 06 – 47 268 340), bij voorkeur tussen 10:00 en 12:00 u.

 

Onze ledenadministratie

Nieuwe leden
Wilt u een nieuw lid opgeven dan kan dat op de volgende manieren:

 • invullen van het formulier op onze website bres.nl
 • de gegevens van het nieuwe lid mailen naar ledenadministratie@bres.nl
 • even bellen met Ton den Besten: 06 – 12 675 364
 • briefje in de bus doen bij d’n Inloop op de Kerkwijk 45a, Berlicum

Daarna volgt een bezoek van onze voorzitter met aanvullende informatie.

Doorgeven van wijzigingen
Wij proberen zo zorgvuldig mogelijk te handelen als het gaat om het vermelden van persoonlijke gegevens. Helaas moeten wij constateren dat dit niet altijd goed gaat. Om die reden vragen wij u nadrukkelijk om alle mutaties met betrekking tot uw persoonlijke omstandigheden aan ons door te geven, zoals:
– verhuizing,
– verandering mailadres,
– wijziging telefoonnummer,
– wijziging bankgegevens e.d.
Dan kunnen wij onze ledenadministratie zorgvuldig bijhouden.

 

Column: Rimpels…
Geluksmomenten bij dementie
Ruim een maand geleden las ik een zeer aangrijpend artikel in het Brabants Dagblad van Henk van Rosmalen met als thema: ‘Bij dementie is elke vorm van aandacht een geluksmoment’.
Henk van Rosmalen is vrijwilliger op de psycho-geriatrische afdeling Bijstervelden (voorheen gesloten afdeling genoemd) van De Reyshoeve in Tilburg waar zorg verleend wordt aan bewoners met dementie.
We kwamen zojuist terug van een bezoek aan een bevriend echtpaar in Rosmalen waarvan de man een zodanige ernstige vorm van dementie heeft dat hij op de wachtlijst staat van het verzorgings- en verpleeghuis Sint Jozefoord in Nuland om daar verder op de verpleegafdeling verzorgd te worden.

Van Rosmalen stelt de vraag: ‘Zijn mensen met dementie incompleet en dus onvolwaardig?’ ‘In het geheel niet’, zegt hij. ‘We hebben te maken met waardige mensen die ons aller respect verdienen, onze aandacht, onze hulp, onze empathie. Het is elke keer weer ontroerend wanneer bewoners hun dankbaarheid uiten bij elke vorm van aandacht.’

Enkele uren geleden mocht ik een soortgelijke ervaring beleven met onze vriend. Ik zat dicht bij hem op de bank. Ik vroeg hem hoe het gesteld was met de voetbalclub
FC Den Bosch. Jarenlang was hij daar een enorme fan van. Bij elke thuiswedstrijd zat hij op zijn eigen stoeltje op de tribune. Ergens raakte ik bij hem een snaartje van herkenning.
Hij begon met een verhaal dat voor mij volkomen onbegrijpelijk was. Af en toe knikte ik, pakte soms zijn hand of arm vast. Zeker een half uur vertelde hij mij zijn verhaal met zijn gedachten in zinnen verwoord die nogmaals verward en onbegrijpelijk waren. Ik zag hem genieten van mijn aandacht en mijn luisterend oor.
Toen we opstapten stond hij op en bedankte mij met de opmerking: ‘Dit is mijn huis’. Zijn vrouw vertelde ons dat het maanden geleden was dat hij die opmerking gemaakt had. Voortdurend wilde hij weg en zag zijn huis niet meer als zijn vertrouwde woonplek. Blijkbaar had hij enorm genoten van de aandacht die hij gevoeld had.

In het artikel zegt Van Rosmalen nog het volgende: ‘Elk mens met dementie is anders, zoals er ook verschillende vormen van dementie zijn. Deze mensen zijn niet de ziekte dementie, maar ze hebben de ziekte dementie. Dit gegeven is, dat bewijst de praktijk in het leven, een wereld van verschil. Vaak worden zij door de ‘buitenwereld’ vooral door onwetendheid en gebrek aan inlevingsvermogen beschouwd, benaderd en behandeld als een ziekte en niet als een ziek mens.’ Een raadgeving die we ons allemaal ter harte moeten nemen.

Nu u deze rimpel leest is onze vriend inmiddels opgenomen in Sint Jozefoord. We hopen van ganser harte dat hij daar de aandacht, de zorg, hulp, en respect mag vinden die hij zo broodnodig heeft voor een klein stukje welbevinden.
Jan van der Krabben

 

Uit de oude doos…
Als aanvulling op ‘De Rimpel’ in deze nieuwsbrief wil ik u nogmaals de column met enige aanvullingen ter lezing aanbieden met de titel ‘Ouder worden’ die ik reeds schreef voor het magazine Balkumbrij in 2015.

 Ouder worden
De Zwitserse filosoof en dichter Henri Frédéric Amiel (1821 – 1881) schreef reeds in de 19e eeuw: ‘Weten hoe men veroudert, is het meesterwerk der wijsheid en een van de moeilijkste hoofdstukken uit de grote kunst des levens.’
Soms noopt de kunst van ‘het ouder worden’ om daar even bij stil te staan. Vooral in een periode dat de ‘slechtnieuwsberichten’ in een sneltreinvaart op je afkomen. Ernstige ziektes bij familieleden en vrienden, herseninfarcten bij personen die je goed kent, plotselinge sterfgevallen van mensen die je dierbaar zijn. Hieraan toegevoegd de vreselijke terreuraanslagen, de schokkende beelden bij de aardbevingen in Turkije en Syrië met veel slachtoffers en het gruwelijk oorlogsgeweld die de wereld op vele plaatsen teisteren.
Dat zulke ervaringen je gevoelsmatig sterk beroeren zal zeker ook met het ouder worden te maken hebben. Als ik de duur van het leven vergelijk met de lengte van een basketbalwedstrijd (vier kwarten van tien zuivere speelminuten) dan raak ik en mogelijk veel lezers met mij inmiddels verzeild in het laatste kwart. Ook veel zeventigers en tachtigers slaken vaak de verzuchting: ‘Ik zie in rouwadvertenties steeds meer mensen langskomen die stammen uit hetzelfde geboortejaar of zelfs daarna.’

Zoals Amiel zegt is het ‘schrijven’ van dat laatste hoofdstuk dé grote kunst in het leven. In de hoofdstukken daarvoor (kind, puber, adolescent, jongvolwassene, de rijpe volwassenheid) loopt het ook niet altijd op rolletjes. Maar bij de meesten is er dan gelukkig volop energie en levenskracht om de obstakels de baas te worden. Het leven lijkt oneindig. De zorgen zijn voor later.
Meestal is de geest, die onwrikbaar in een veraf gelegen mooi doel gelooft, in staat de levenskracht te behouden, die ons door het leven van alledag leidt. Als je jong bent ga je in het algemeen wat op je afkomt niet met angst maar met hoop tegemoet.
Het is een natuurlijk verschijnsel dat met het ouder worden deze levenskracht, zowel geestelijk als lichamelijk, langzaam afbrokkelt. Het veroorzaakt soms onzekerheid en fysiek ongemak. De vele ‘slechtnieuwsberichten’ slaan deuken in het vertrouwen in de toekomstverwachting van een plezierige en rustige ‘oude dag’.
De een wordt wat sneller met deze verschijnselen geconfronteerd dan de ander.
Soms plotseling en heftig, soms sluipenderwijs.
Als je een historisch boek leest kom je soms teksten tegen die bruikbaar zijn in deze min of meer filosofische beschouwing over het ‘ouder worden’. De Franse schrijver Sully Prudhomme (1839 – 1907) bijvoorbeeld, hij was de eerste in 1901 die de Nobelprijs voor de literatuur in ontvangst mocht nemen, merkt op dat ‘elke leeftijd op een goede manier gebruik kan maken van het leven, maar men kent de mogelijkheden slechts dan, wanneer men deze leeftijd doorleefd heeft’.
Dat maakt het vaak zo moeilijk om die laatste periode van het leven rustig en vertrouwensvol te doorleven. Je weet ‘verdomme’ niet wat je te wachten staat. Kun je in je eigen vertrouwde omgeving oud worden en de regie over je eigen leven blijven voeren?  Het ultieme doel immers van de overheid om de kosten van zorg te beperken. Of is het perspectief een slopende ziekte of totale afhankelijkheid in het verpleeghuis?
Om de ouderen onder ons een riem onder het hart te steken zodat u vanavond toch rustig kunt gaan slapen, sluit ik af met een slogan die Franciscus van Assisi reeds eeuwen geleden opperde: ‘We moeten elke dag opnieuw beginnen’! Of zoals de Romeinse wijsgeer Seneca tweeduizend jaren geleden reeds zei: ‘Je bent minder van de dag van morgen afhankelijk wanneer je de huidige zelf ter hand neemt’!
Jan van der Krabben

 

Kunst om van de snoepen!
Een volle bak.
Zo kon je het wel noemen op de eerste cursusavond die Christ School op 31 januari gaf.
En het onderwerp ”Kunst om van te snoepen” werd heel breed geïnterpreteerd. Hij liet ons zien dat in de vroege middeleeuwen schilders ook al geboeid door waren door fraai gedekte tafels met allerlei lekkers. Maar ook afbeeldingen van vrouwen in al dan niet ontblote poses.

Kortom, van stillevens tot kunst met de vrouw als lustobject en kunst die gebruikt wordt met reclamedoeleinden. Ook stond hij uitvoerig stil bij de diverse materialen die de kunstenaars gebruikten.
Heel bijzonder vond ik de portretten van Guiseppe Arcimboldo (1527-1593) die, bij beter kijken, waren samengesteld uit vissen, bloemen, groenten of fruit. Hoe langer je keek hoe meer je er ontdekte.
Dus ik ben heel benieuwd naar 14 februari.
Dan gaat hij ons vertellen over het kleurgebruik in de kunst. Ook weer een breed onderwerp waarin Christ ons ongetwijfeld weer heel anders zal laten kijken naar de kleuren en de invloed die zij op elkaar uitoefenen en het effect dat dat op ons heeft

 

BRES leest en deelt

Titel: Het zoutpad (over oude wegen naar een nieuw begin), 2019
Auteur: Raynor Winn
Uitgeverij Balans

 Raynor Winn en haar man Moth raken binnen een paar dagen alles kwijt: ze verliezen hun huis door een speculatieschandaal en Moth blijkt een ernstige ziekte te hebben. Met de moed der wanhoop nemen ze een impulsief besluit: ze gaan de eeuwenoude South West Coast Path lopen, weg van alles en iedereen. Het is een tocht van duizend kilometer door het oeroude, verweerde landschap langs de zuidkust van Engeland.
Met elke stap, door iedere ontmoeting, en ondanks alle moeilijkheden die ze onderweg tegenkomen, verandert hun tocht verder in een bijzondere ontdekkingsreis. ‘Het zoutpad’ is een inspirerend verhaal over het omgaan met verdriet, de helende kracht van de natuur en de herontdekking van de ware betekenis van het leven, als je alles bent kwijtgeraakt.

‘Een ode aan de natuur en de veerkracht in de mens.’ – Humo

 

De belastingaangifte

In de komende periode ontvangt u van de belastingdienst een verzoek tot het doen van aangifte. U kunt hiervoor de hulp inroepen van de ouderenadviseurs van BRES.
Om hiervoor in aanmerking te komen mag uw inkomen niet hoger zijn dan € 35.000,00 voor een alleenstaande en € 50.000,00 voor gehuwden of samenwonenden.
Het gaat om eenvoudige aangiften met inkomen in box 1 (AOW, pensioen of looninkomsten) en eventueel inkomen in box 3 (vermogen zoals banktegoeden, effecten e.d.) Voor de gemaakte kosten (reiskosten, kosten papier en printen e.d.) wordt een maximale vergoeding van € 12,00 gevraagd.

U kunt contact opnemen met de volgende ouderenadviseurs:
– Jan Kuipers:                  073-5031694 of 06-17346896
– Marius van Lankvelt: 073-5031706
– Ad Houtepen:               073-5032653 of 06-33678199.
Als u hulp nodig hebt bij het invullen van formulieren kunnen Jan en Marius u ook hiermee helpen.

 

DRIEWIEK JOURNAAL

Voorlopig zijn wij er klaar mee en kunnen de eerste maanden geen carnavalsdassen meer zien. Wat ik persoonlijk een beetje jammer vind, is dat men denkt dat onze dassen bij Smaakvol liggen….. en dat is niet zo.
Er zijn in Berlicum 2 breiclubjes: Eentje bij den Durpsherd en een bij d’n Inloop.
Bij de Driewiek gaat de opbrengst naar de voedselbank en die zit iedere woensdagmiddag in d’n Inloop. Kom eens langs.
Maar goed, Raf (9 jaar) komt nog iedere woensdagmiddag breien. De Harry Potterdas begint langzaam vorm te krijgen, met de hulp van Rianne komt hij een heel eind. Het buurmeisje Puck kom om de veertien dagen.

Heel iets anders wil ik toch ook met jullie delen. Vorige week mocht ik mee naar een open dag bij Medipoint in Tilburg (verzorgt hulpmiddelen voor ouderen).
Mijn aandacht werd getrokken door een bril met gaatjes??? Bij navraag is het een druppelbril. Zo verdomd handig: Je plaats je flesje druppels op de bril, zet de bril op, en druppel valt precies op de goede plek in jouw oog.
Verder in deze nieuwsbrief meer over Medipoint bij de rubriek Op stap met…

Zo ik ga weer verder haken….
Groetjes, Janine

 

OP STAP MET… 
Donderdag 13 april…TILBURG..

Om het seizoen goed te beginnen starten wij met 3 op een rij.

 1. Moskee Suleymaniye: Rondleiding gesprek met Iman Balkaya (Een imam is voorganger in de moskee, zoals bijvoorbeeld een pastoor de voorganger is van de katholieke kerk en een rabbijn in de joodse synagoge) die ons bijgaat praten over de Islam, de gebedsdienst en de cultuur. Deze rondleiding heb ik zelf gehad en heeft een diepe indruk op mij gemaakt. Wat deze moskee zo uniek maakt is de vorm van een halve maan, met daarbovenop een vijfpuntige ster.
  Schoenen uitrekken bij binnenkomst.
 2. Medipoint Thuiszorgwinkel: Beter bewegen buitenshuis of fijner thuis in huis.
  Hier worden wij ontvangen met koffie/thee en kunnen wij rondkijken in de winkel.
  Ook gelegenheid tot vragen stellen over hulpmiddelen (bijv. de druppelbril).
 3. Daarna aansluitend een 3 gangenlunch in de Rooi Pannen.
  Hier hoef ik weinig over te vertellen. Wij gebruiken de lunch bij la Chapelle.

Vertrek: 8.45 u.  Vanaf het Mercuriusplein: Carpoolen, dus graag een paar chauffeurs, deze krijgen een vergoeding van € 0.40 de km.

Prijs: € 27,50 dit is inclusief carpoolen, rondleiding Moskee, koffie en 3 gangen lunch
(excl. drankjes) bij de Rooi pannen…Hier kan men alleen pinnen.
Aantrekkelijk…ik dacht het wel.

 Maximum 16 personen.
Aanmelden tot en met 17 maart 2023
Aanmelden: Voorkeur via de mail kbojanine@kpnmail.nl. of telefoon 073-5032036
Bedrag overmaken bij aanmelding NL54RABO 0113538456 t.n.v. Seniorenvereniging BRES onder vermelding van: Tilburg

 

TIJDELIJK NOODFONDS ENERGIE
Extra steun aan kwetsbare huishoudens.
Vanaf 7 februari 2023 bestaat er een Tijdelijk Noodfonds Energie.
Dit is in het leven geroepen voor extra steun aan kwetsbare huishoudens.
Je kunt hiervoor in aanmerking komen als
– je bruto maandinkomen maximaal € 2.980,00 bedraagt en je alleenstaand bent (200% van het sociaal minimum)
of
– je bruto maandinkomen maximaal € 3.794,00 bedraagt en je gehuwd of samenwonend bent. (200% van het sociaal minimum)

Voorwaarde: Je moet wel een contract hebben bij een energieleverancier.
Het noodfonds betaalt een deel van je energierekening.

 • Betaal je meer dan 10% van je bruto-inkomen aan energie (bij een inkomen tot 160% van het sociaal minimum) dan wordt het deel boven de 10% door het Noodfonds vergoed.
 • Betaal je meer dan 13% van je bruto-inkomen aan energie (bij een inkomen tot 200% van het sociaal minimum) dan wordt het deel boven de 13% door het Noodfonds vergoed.

Het aanvragen van deze tegemoetkoming kan tot en met maart 2023 (digitaal) worden ingediend op de website noodfonds energie en geldt voor de periode oktober 2022 tot en met maart 2023. Telefonische hulpvragen: 0800-0550.

 

Fietstourtochten 2023
We hebben de fietstoertochten weer gepland, zet vast in je agenda:
– 1ste tocht op woensdag 3 mei
– 2de tocht op woensdag 21 juni
– 3de tocht op woensdag 23 augustus

Deze fietstochten zijn ongeveer 50 km.
Met een gezellige koffiestop en een lunchpauze.
We vertrekken om 9.30 uur vanaf d’n Inloop.
We zijn om 16.30 uur terug in Berlicum.
Bij eventueel slecht weer fietsen we een week later.

Aanmelden bij Tonny Schouten 06-10 901 126 e-mail: Tonny-schouten@hotmail.com
Groetjes Tonny en Thea

 

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD VOOR DE BEZOEKERSGROEP

Al jaren bestaat de bezoekersgroep van BRES. De groep bestaat uit vrijwilligers die het fijn vinden om aandacht te besteden aan leden, die behoefte hebben aan een gesprekje, wat aandacht of die meegaan om een keer boodschappen mee te gaan doen. Het is dankbaar werk maar er is op dit moment behoefte aan weer een aantal mensen die dit werk willen gaan doen.
De groep bestaat op dit moment nog uit 5 leden omdat enkele mensen wegens hun vergevorderde leeftijd niet meer naar de bezoekadressen kunnen. Aangezien de groep van ouder wordende leden groeit, neemt ook de behoefte toe aan af en toe wat aandacht.  Daarom zouden wij het heel fijn vinden als er zich mensen (mannen en vrouwen) zich melden die het op zich willen nemen om leden te bezoeken. U geeft zelf aan hoe vaak u beschikbaar bent, wat u voor soort bezoek(en) wilt afleggen en er wordt, in overleg met u, gekeken naar “de fit” in het contact.

Rian van de Ven is de coördinator van de bezoekersgroep en zij legt graag uit hoe het allemaal in zijn werk gaat. Als u denkt dat u wat kunt/wilt betekenen in het aandacht geven aan mensen die weinig bezoek krijgen, dan kunt u bellen met:
Rian van de Ven, telefoon 073-5032556 of mailen naar mwkropman@gmail.com

 

Interview met Jan Bijnen, bode BRES
De meeste mensen kennen Jan Bijnen. Hij heeft vele jaren met Jenny samen de wijn/drankenhandel gehad op de Kerkwijk. Maar ook kennen heel veel mensen hem als de man die altijd fietsend door het dorp wordt gezien. Althans dat was tot voor enkele maanden het geval.
Jan Bijnen heeft veel werk verzet voor KBO Brabant afdeling Berlicum/Middelrode, nu seniorenvereniging BRES. Ongeveer 19 jaar geleden is hij met Frans van de Heijden gestart met de biljartgroep “Voor ons plezier” in den Durpsherd en in Middelrode op de vrijdagmiddag. Jan is tot en met 2022 steeds betrokken geweest bij de activiteiten op maandag, maar nu hij door een hernia is geveld is het werk volledig overgenomen door Frans Pennings.
Ook is Jan actief geweest bij het opzetten van de competitiewedstrijden binnen de KBO-afdelingen.  Voor de aanschaf van de speciale “wedstrijdkleding, zwarte jas en broek, gestreept vestje)” is geld gegeven door biljartfabriek Mathijssen en de Rabobank. Een tiental afdelingen spelen de competitie in de Moerkoal en de wedstrijden vinden plaats op de donderdag.
Jan is al minstens 15 jaar werkzaam als bode voor de nieuwsbrief en het blad ONS. Hij heeft tot eind 2022 altijd de grootste wijk gehad van alle bodes. Zijn werkgebied strekte tot en met de Hooghei, Werstkant, Wersteeg, Lofaert, Braakven en omgeving. In totaal bevatte zijn wijk minstens 100 te bezoeken adressen. Om de bezorging rond te krijgen moest hij de werkzaamheden verdelen in drie trajecten en fietste hij rond 15 kilometer (met mooi weer, maar ook bij regen en kou). Nu worden de bezorglijsten bij de nieuwsbrief en ONS aangeleverd, maar Jan heeft jarenlang gebruik gemaakt van zijn eigengemaakt lijstje. Zie foto. Een mooi voorbeeld van de efficiënte organisatie van Jan. In al die jaren dat hij dit werk gedaan heeft, heeft hij slechts 2 keer wegens ziekte verzuimd! Een keer pakte Jenny de klus over en de andere keer zorgde Rien Hoezen dat het geregeld werd.
Daarnaast heeft Jan ook jarenlang alle post voor BRES bezorgd in Berlicum en Middelrode bezorgd. Een hele klus, maar altijd met plezier gedaan en hij had onderweg genoeg te kijken.  Vooral in Coronatijd heeft hij veel werk gehad met het bezorgen van alle kaarten, die door BRES aan de mensen werd verstuurd.
Jan heeft een aantal zaken moeten laten vallen vanwege een hernia die weliswaar vermindert maar nog lang niet over is, Hij bezorgt nu nog een kleine wijk (als dat tenminste lukt). Hij zegt letterlijk: “ik vind het maar niks maar het mag niet meer en ik kan het niet meer!”
Wij danken Jan voor het vele werk dat hij voor BRES heeft gedaan en wensen hem en zijn vrouw Jenny alle goeds toe en nog vele jaren in hun huis aan de Kerkwijk.

Dag Datum Activiteit Locatie Aanvangstijd
Woensdag 1-3 Driewiek d’n Inloop 13:30 u.
Donderdag 2-3 Wandelen Durpsherd   9:30 u.
Sjoelclub d’n Inloop 13:30 u.
Rikken en Jokeren d’n Inloop 19:30 u.
Vrijdag 3-3 Biljarten Durpsherd/Moerkoal 13:00 u.
Koersbal d’n Inloop 14:00 u
Zaterdag 4-3      
Zondag 5-3 Soos d’n Inloop 14:00 u.
Maandag 6-3 ICT (vragenuurtje) d’n Inloop 10:00 u.
Biljarten Durpsherd 13:00 u.
Bridge d’n Inloop 13:30 u.
Dinsdag 7-3 Beweeglessen voor ouderen d’n Inloop 11:00 u.
Woensdag 8-3 Driewiek d’n Inloop 13:30 u.
Filmavond d’n Inloop 19:00 u.
Donderdag 9-3 Wandelen Durpsherd   9:30 u.
Sjoelclub d’n Inloop 13:30 u.
Keezen d’n Inloop 19:30 u.
Vrijdag 10-3 Biljarten Durpsherd/Moerkoal 13:00 u.
Koersbal d’n Inloop 14:00 u
Zaterdag 11-3      
Zondag 12-3      
Maandag 13-3 ICT (hoe zoek ik op internet) d’n Inloop 10:00 u.
Biljarten Durpsherd 13:00 u.
Bridge d’n Inloop 13:30 u.
Dinsdag 14-3 Beweeglessen voor ouderen d’n Inloop 11:00 u.
Woensdag 15-3 Driewiek d’n Inloop 13:30 u.
Donderdag 16-3 Wandelen Durpsherd   9:30 u.
Sjoelclub d’n Inloop 13:30 u.
Rikken en Jokeren d’n Inloop 19:30 u.
Vrijdag 17-3 Biljarten Durpsherd/Moerkoal 13:00 u.
Koersbal d’n Inloop 14:00 u
Zaterdag 18-3      
Zondag 19-3 Soos d’n Inloop 14:00 u.
Maandag 20-3 ICT (problemen met Windows)    
Biljarten Durpsherd 13:00 u.
Bridge d’n Inloop 13:30 u.
Dinsdag 21-3 Beweeglessen voor ouderen d’n Inloop 11:00 u.
Woensdag 22-3 Driewiek d’n Inloop 13:30 u.
Filmavond d’n Inloop 19:00 u.
Donderdag 23-3 Wandelen Durpsherd   9:30 u.
Sjoelclub d’n Inloop 13:30 u.
Keezen d’n Inloop 19:30 u.
Vrijdag 24-3 Biljarten Durpsherd/Moerkoal 13:00 u.
Koersbal d’n Inloop 14:00 u
Zaterdag 25-3      
Zondag 26-3      
Maandag 27-3 ICT (Youtube) d’n Inloop 10:00 u.
Biljarten Durpsherd 13:00 u.
Bridge d’n Inloop 13:30 u.
Bowlen Dierenbos 14:00 u.
Dinsdag 28-3 Beweeglessen voor ouderen d’n Inloop 11:00 u.
Woensdag 29-3 Driewiek d’n Inloop 13:30 u.
Donderdag 30-3 Wandelen Durpsherd   9:30 u.
Sjoelclub d’n Inloop 13:30 u.
Rikken en Jokeren d’n Inloop 19:30 u.
Vrijdag 31-3 Biljarten Durpsherd/Moerkoal 13:00 u.
Koersbal d’n Inloop 14:00 u
         
Eenmalige agenda:      
Vrijdag 3-3 Museumgroep Museum Slager  
Donderdag 16-3 bijeenkomst over dementie d’n Durpsherd 15:00 u.
Dinsdag 28-3 algemene ledenvergadering Moerkoal 14:00 u.
Donderdag 30-3 informatiebijeenkomst regio Bank Berlicum Durpsherd 10:00 u.

 

Nieuws van de werkgroep ICT
Goed nieuws voor de deelnemers aan de ICT-bijeenkomsten en workshops van BRES.
Het bestuur heeft besloten dat vanaf 1 maart de bijeenkomsten weer gratis zijn.
Het enige wat u moet betalen, is het kopje koffie of thee dat u gebruikt tijdens de pauze.
Dus we verwachten weer veel deelnemers.

 ICT-planning maanden maart en april 2023
De bijeenkomsten zijn steeds op maandag van 10 tot 12 u. in d’n Inloop. Altijd aanmelden via de mail: harrieoerlemans@ziggo.nl of via het inschrijfformulier op de website: www.bres.nl

 6 maart. Vragenuur. 
U kunt bij ons terecht met vragen op gebied van ICT.

 13 maart. Workshop “hoe zoek ik op internet” met de laptop, tablet en smartphone.

 20 maart. Workshop “Veel voorkomende problemen oplossen in Windows”.
5 klussen voor een snellere pc. Het opschonen van de computer is tegenwoordig snel geklaard. Met deze vijf tips is de pc supersnel netjes opgeruimd en meestal ook wat sneller!

 27 maart. Workshop “de ontelbare gebruiksmogelijkheden van YouTube”.
Als u aan het klussen bent en u komt er niet uit, dan kunt u op YouTube, met een instructiefilmpje, vinden hoe u het probleem aanpakt. Ook als u muziek wilt beluisteren of ergens meer van wilt weten, geeft YouTube informatie en beeldmateriaal.

 3 april Workshop beveiliging.
Onmisbare tips om veilig om te gaan met uw laptop, tablet en smartphone. Ook uitleg om verstandig met binnenkomende e-mails om te gaan.

 17 april. Workshop belangrijke instellingen bij pc, tablet en smartphone.
We bespreken de belangrijkste instellingen van bovengenoemde apparaten.
Breng wel uw eigen smartphone en tablet mee.

 24 april Workshop Digid-code.
DigiD is een digitaal identiteitsbewijs, bedacht door de overheid. Mensen loggen ermee in bij websites van de overheid en andere instanties. Het is natuurlijk belangrijk dat dat veilig gebeurt. Daarom kan inloggen met alleen een gebruikersnaam en wachtwoord binnenkort bij veel instanties niet meer. Je hebt dan de DigiD-app nodig of een aanvullende sms-controle. Bij de Belastingdienst is dit vanaf 1 oktober 2022 verplicht en bij MijnOverheid vanaf 5 januari 2023. Maar hoe werkt het inloggen met deze extra beveiliging precies?

Namens de ICT-werkgroep, Rien en Harrie

 

KUNSTUITJE

Verrassend! Dat is het woord dat de mensen gebruiken die hebben deelgenomen aan de rondleiding bij Würth van Christo op 11 januari. Maria, deelnemer van de kunst en cultuurgroep, is ook gids bij Würth en wist ons zoveel te vertellen dat ook de niet-fans van Christo bewondering hebben gekregen voor zijn werk. De geboren Bulgaar (1935) is via Praag, Wenen, en Parijs in Amerika terecht gekomen waar hij in New York is overleden (2020). Zijn creativiteit, eigenzinnigheid, perfectionisme, doorzettingsvermogen en veelzijdigheid hebben ervoor gezorgd dat hij wereldwijd beroemd is. Deze architect, beeldhouwer, installatiekunstenaar, schilder en tekenaar bedacht en ontwierp samen met zijn vrouw Jeanne Claude de meest vreemde projecten. Hij pakte grote gebouwen in (o.a. Pont Neuf in Parijs, de Rijksdag in Berlijn) maar wereldwijd bedacht hij ook voor in het landschap bijzondere ontwerpen.
Jaren aan voorbereiding had hij hiervoor nodig. Om alles te financieren verkocht hij voorontwerpen, tekeningen, collages en maquettes want hij wilde niet afhankelijk worden van sponsors. Was alles dan eindelijk klaar dan mocht het maar twee weken blijven staan, dan moest alles weer afgebroken worden!!
Zijn doel was om mensen met andere ogen naar hun omgeving te laten kijken. En nu, na het zien van deze tentoonstelling is het in ieder geval gelukt om mij anders naar zijn werk te laten kijken.
Nieuwsgierig geworden? De tentoonstelling loopt nog tot 5 maart en is gratis te bezoeken. Helaas, zonder het enthousiaste verhaal van Maria.

Gerda

 

Algemene Ledenvergadering BRES 2023

Op 28 maart vindt onze Algemene Ledenvergadering weer plaats.
Waar?                In de Moerkoal.
Hoe laat?            Om 14:00. We sluiten om 17:00 u. af.

 

Filmavond in d’n Inloop

Voor de filmavond bent u weer van harte welkom vanaf 19.00 uur. De film begint dan om 19.30 uur. De kosten zijn nog steeds € 5,00 incl. een kopje koffie/thee.

Woensdag 8 maart film For Sama
Een film uit 2019 van de 26 – jarige Syrische burgerjournaliste Waad al-Kateab. Zij draagt de film op aan haar pasgeboren dochter. Met een eenvoudige digitale camera legt zij de Syrische opstand tegen de dictator Assad in het rebellenbolwerk Aleppo vast, vanaf het begin tot aan de gedwongen evacuatie in 2016. Er gebeurt veel in die 5 jaar.
De hoopgevende revolutie wordt neergeslagen, de stad belegerd en continu gebombardeerd door het leger van Assad met steun van de russen. Haar man werkt als arts in een van de weinig overgebleven ziekenhuizen in de stad. For Sama toont de Syrische tragedie van binnenuit. Veel dichterbij kan een oorlog niet komen.

 

Woensdag 22 maart film Steve Jobs.
Steve Jobs is een Amerikaanse film uit 2015 van de regisseur Danny Boyl. Het verhaal focust zich op de drie belangrijkste periodes uit het leven van de Amerikaanse computer pionier Steve Jobs. In elke periode staat de lancering van een nieuw product centraal. De Macintosh in 1984, de Nextcube in 1988 en de iMac in 1998. In de aanloop naar de drie productvoorstellingen wordt Jobs backstage steeds geconfronteerd met verschillende problemen en kennissen. De film won een aantal prijzen waaronder de Globen Globe Award, de Baffa Award en de Academy Award. De mooie actrice Kate Winslet schitterde in deze film en was verantwoordelijk voor een groot deel van deze prijzen.

 

Doorloper (gemiddeld)

Doorloper (pittig)

Oplossingen van de puzzels staan achterin deze nieuwsbrief

 

Vivent informeert
Ledenorganisatie Vivent Langer Thuis
organiseert met regelmaat lezingen en workshops. Op dinsdagmiddag 28 maart 2023 wordt in de Durpsherd in Berlicum een interactieve middag met lezingen en een workshop aangeboden. Voor de leden van Vivent Langer Thuis is de lezing gratis te bezoeken. Niet-leden betalen € 5,00.

Gezonde voeding door Diëtist Bernadette de Leeuw
Tijdens deze interactieve lezing komen de volgende onderwerpen aan bod: het belang en behoud van spierkracht als u ouder wordt, welke rol voeding meespeelt, hoe uw huidige eetpatroon is en wat is de eiwitscreener.  Voor een interactief onderdeel mag u als u een smartphone heeft, deze meenemen.

Positieve Gezondheid door Evelien van Dort
Trainer Positieve gezondheid, aangesloten bij het iPH instituut Positiv Health en werkzaam als fysiotherapeut in de eerste lijn
Gezondheid is een totaalplaatje van hoe u bent, leeft en hoe u zich voelt. Dat noemen we een brede blik op gezondheid, ofwel Positieve Gezondheid. In deze lezing wordt deze visie met voorbeelden uit de praktijk toegelicht. Na een kort pauze volgt een praktisch gedeelte (workshop). U gaat zelf aan de slag met ‘uw eigen blik op positieve gezondheid.’ Zo werkt u aan wat u belangrijk vindt voor uw gezondheid en welzijn binnen uw eigen mogelijkheden.

Buurtsportcoach Roos van Boxtel
Zij is in korte pauze aanwezig voor uw vragen op het gebied van sport (mogelijkheden).

 Programma 28 maart (Den Durpsherd, Kerkwijk 61, 5258 KB Berlicum)

 • 12.00 – 12.30 uur Inloop en ontvangst
 • 12.30 – 13.30 uur Interactieve lezing over gezonde voeding
 • 13.30 – 14.00 uur Pauze
 • 14.00 – 14.45 uur Lezing positieve gezondheid
 • 14.45 – 15.05 uur Korte pauze
 • 15.05 – 16.00 uur Workshop positieve gezondheid
 • 16.00 uur Afsluiting

 

Aanmelden
Wilt u zich aanmelden voor één of beide lezingen? Het aanmelden (en de eventuele betaling) kan via de website van Vivent Langer Thuis.
www.viventlangerthuis.nl/evenementen/gezondheid

 

BRES kookt en deelt:
Pasta allerlei, 3 varianten                             (Alle recepten voor 2 personen).

 Restjespasta
Heeft u groente en vleesrestjes, dan is een lekker pasta zo gemaakt.

Ingrediënten:
– Ik neem meestal 100 gram pasta, als er een grote eter bij zit 150 gram.
– De restjes
– 1 pakje tomaten frito
– Wat kruiden en specerijen, kunt kruiden met bijvoorbeeld Italiaanse of Franse kruiden (herbes de Provence) of gewoon met zout en peper.

Bereidingswijze:
Kook de pasta. Terwijl de pasta nog warm is voeg de tomatensaus, de restjes en de kruiden en specerijen toe. Warm nog even goed door. Afhankelijk van hoeveel vleesrestjes u had, kunt u hier nog een gebakken eitje bij geven.

Ham-kaas pasta
Ingrediënten:
– Grote zak geraspte kaas
– Zakje kaassaus
– Bakje hamstukje
– 100-150 gram pasta

Bereidingswijze:
Warm de oven voor op 180 graden.
Kook de pasta en maak de kaassaus. Vermeng beiden met elkaar en voeg de hamstukjes en de helft van de zak met geraspte kaas eraan toe. Stort de pasta in een ovenschaal en bedek met de rest van de geraspte kaas. In de oven totdat de kaas gesmolten is.
Ik zou hier een groene salade bij serveren, of een restje groente.

Armeluis macaroni
Een favoriet tijdens mijn studietijd, als er altijd meer maand was dan geld.
Nu nog steeds de favoriet van mijn kleinkinderen

Ingrediënten:
– 100-150 gram pasta
– 1 zakje kerriesaus
– 4 gekookte eieren

Bereidingswijze:
Kook de pasta en maak de kerriesaus. Vermeng beide door elkaar. Snijdt de eieren in stukjes en voeg toe aan de macaroni. Niet meer opwarmen dan worden de eieren glazig.
Lekker met een tomaten- of groene salade.

 Sylvia Groot

 

 

Informatiebijeenkomst van de Regio Bank Berlicum
Op donderdagmorgen 30 maart organiseren De Dorpstafel en seniorenvereniging BRES van 10.00 tot 11.30 uur een informatiebijeenkomst in Den Durpsherd.
Deze bijeenkomst is gratis en u hoeft zich hiervoor niet aan te melden. Wij ontvangen u vanaf 9.45 uur met een kopje koffie/thee en cake.

De Regio Bank houdt vanaf 1992 kantoor in Berlicum. U kunt er zonder afspraak altijd binnenlopen voor al uw bankzaken. U wordt daar geholpen door lokale bekende medewerkers. In vergelijk met de grote landelijke banken liggen de bankkosten bij de Regio Bank gemiddeld op de helft, terwijl de service zeer hoog is.

Bij de informatiebijeenkomst komen de volgende zaken aan de orde:

 • Online bankieren.
 • Digitale criminaliteit
 • Tips om zo lang mogelijk zelfstandig te bankieren.
 • Het verdwijnen van de acceptgiro.
 • Werken met de automatische incasso.
 • De overstapservice.
 • Antwoord op al uw vragen. 

Wij kijken uit naar uw komst.
De Dorpstafel en seniorenvereniging BRES

 

WIJZIGINGEN HOORSERVICE BERLICUM

‘Trend zien en horen’ heeft al bijna tien jaar een zitting adres in d’n Durpsherd in Berlicum voor het meten van het gehoor en aanpassen van hoortoestellen.
We hebben hier een mooie klantenkring opgebouwd.
Op de locatie In Heeswijk Dinther hebben we een grote verbouwing gerealiseerd en daar zijn nu twee volledig ingerichte audioruimtes voor het meten en aanpassen van hoortoestellen en twee oogmeetruimtes met apparatuur voor alle oogonderzoeken door twee optometristen.
Door de almaar groeiende klantenkring, bestaande uit mensen met hoorproblemen, proberen we daar te zorgen voor een dubbele bezetting zodat we de klanten zo snel en goed mogelijk kunnen helpen.
Dit is de reden waarom we besloten hebben met de vaste zitdag in dn Durpsherd te stoppen. De meetapparatuur en meetkabine hebben nu een mooie plek gekregen in Heeswijk Dinther.
We stoppen niet met service geven aan al onze klanten in Berlicum, gelukkig komen de meeste klanten al jaren naar Heeswijk Dinther.
Voor de mensen waarvoor het een probleem is om naar deze locatie te komen, plannen we regelmatig een servicedag in d’n Durpsherd. Mochten de problemen acuut zijn dan zoeken we natuurlijk een oplossing om dit zo snel mogelijk op te lossen, eventueel aan huis.
Ook maken we vanaf nu gebruik van mobiele meetapparatuur, zodat we bij mensen die niet meer mobiel zijn thuis een meting en aanpassing kunnen doen.
We nemen dus geen afscheid maar veranderen onze werkwijze in Berlicum.
Wilt u gebruik maken van onze hoorservice, neem dan contact op met Trend zien en horen, dan gaan we samen kijken hoe wij u kunnen helpen.
We hebben contracten met alle zorgverzekeraars en leveren ook de meest geavanceerde hooroplossingen die zorgen voor geen geweldige hoorbeleving.

Ons team bestaande uit 8 enthousiaste mensen voor zien en horen, staan voor u klaar.
Wij horen graag van U.

Trend zien & horen
Heeswijk Dinther
Tel. 0413 292979
www.trendzienenhoren.nl

 

 

Op verzoek: Recept van de hartige koekjes van de vrijwilligers bijeenkomst:
Wat heb je nodig:
Bladerdeeg uit het vriesvak.
Rode pesto, of een andere rode saus.
Tomaten
Gesneden plakjes salami (klein), ik koop een salamiworst en laat die snijden bij de vleesafdeling.
Geraspte oude kaas.

Hoe maak je het:
Leg een plakje bladerdeeg op een snijplank, in vier delen snijden.
Leg deze op de bakplaat met bakpapier.
Verdeel in het midden een theelepeltje saus, leg daarop een schijfje tomaat, schijfje salami en strooi er wat geraspte kaas er overheen.
25 minuten in een oven op 200 graden.
Succes verzekerd, kan koud of warm gegeten worden.
Smakelijk…
Janine

 

Bijzondere blik op Berlicum

 

Inleveren stukken voor de volgende nieuwsbrief
Uiterlijk 17 maart vóór 12.00 uur
Stuur uw stukje naar secretaris@bres.nl of stop het in de brievenbus bij d’n Inloop, Kerkwijk 45A. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.

Eerder onze nieuwsbrief lezen?
Als u onze nieuwsbrief eerder wilt lezen, dan kan dat. Hij staat meestal in het weekend voor de verspreiding online. U vindt de nieuwsbrief op de 1e pagina van onze website www.bres.nl in de rechterkolom onder de vermelding ‘nieuwsbrief ……..’. Als u daarop klikt, downloadt u de nieuwsbrief en kunt u hem lezen.
Mocht u op een tablet lezen (of op uw telefoon), dan vindt u de download onderaan de pagina.

Oplossing Puzzels
doorloper (gemiddeld)                                     doorloper (pittiger)
Verpotten                                                               Grondmist

 

Samen in gesprek over dementie
Deze bijeenkomst is voor mensen met dementie en mantelzorgers om elkaar te ontmoeten, ervaringen te delen en ideeën uit te wisselen. Het is ook een moment waarop u geïnformeerd kunt worden over onderwerpen die te maken hebben met dementie. Een gevolg van de ziekte dementie kan zijn dat gedrag, gedachten en gevoelens veranderen. Tijdens deze bijeenkomst besteden we hier aandacht aan. We beginnen de bijeenkomst met algemene informatie over verandering in gedrag. Vervolgens willen we samen met u in gesprek gaan over wat deze verandering voor u en/of uw partner betekent. Het delen van ervaringen kan steun, herkenning of erkenning bieden. Daarnaast is er ook gelegenheid om vragen te stellen.

Wanneer:             Donderdag 16 maart 15:00 u. – 16:00 u.
Waar:                     In den Durpsherd, Kerkwijk 61, Berlicum
Aanmelden:        De bijeenkomst is gratis. Het is prettig als u zich aanmeldt            
(Bint: 073-5515432). U bent echter ook welkom als u zich niet aanmeldt.
Vervoer:               Heeft u vervoer nodig? Bel: 073-5515432

 

Daar fladdertEen vrolijke vlinder
Van struik naar struik
Net zoals haar vriendjes
Vrolijk fladderen in mijn buik

 Maar wacht een
O, griebels….
Ik weet het:
Dat zijn natuurlijk
Voorbodes van
Vroege lentekriebels

 Irma Moekestorm

 

Februari  2023

Woord van de voorzitter

Terwijl ik dit schrijf lijkt het wel lente.
In Limburg is het 17 graden en door de hoge temperaturen begint de natuur al te ontwaken. Laten we hopen, dat de winter niet alsnog toeslaat en het mooie ontluikende groen alsnog kapotvriest.
Hoe staat het met onze ontluikende leden? Kruipen we al uit onze winterslaap en bereiden we ons al voor op een schitterend nieuwe jaar? Een nieuw jaar waarin we deelnemen aan de bijzondere activiteiten die “Op stap met” en de “Kunst – en cultuurgroep” voor ons organiseren.

Een tegenvallend puntje is de alsmaar stijgende kosten, onze financiële situatie en de verwachtingen voor dit jaar. Op de algemene ledenvergadering van eind maart zullen wij u hierover uitgebreid informeren. 
Om de stijgende kosten te kunnen opvangen zijn wij genoodzaakt om, na 7 jaar, onze prijzen te verhogen.

 • Koffie / thee / frisdrank  van   € 1,00        naar €   1,20
 • bier / wijn van   € 1,50        naar €   1,80      
 • Keezen van  € 1,00        naar €   1,50 excl. koffie
  • Niet leden          naar €   2,50 excl. koffie
 • Rikken/jokeren van  € 3,00        naar €   3,50 incl. koffie
 • deelname bridge van   € 1,50        naar €   2,00 excl. koffie
 • filmavond van   € 5,00        naar €   6,50 incl. koffie
 • gebruik duo-fiets          van   gratis         naar €   2,00 per rit
 • gebruik van d’n Inloop van   € 15,00      naar € 17,50

Deze verhogingen zullen per 1 april (is geen grap) ingaan.
Wij hopen, dat u hier begrip voor heeft en dat dit u niet zal weerhouden om van onze diensten gebruik te blijven maken.
Groeten en blijf gezond Herman

 

Column: Rimpels…
‘Digitale’ zorgen

 Hoeveel ouders en grootouders maken zich heden ten dage zorgen over de digitale verslaving waaraan hun kinderen, kleinkinderen worden blootgesteld? Ik denk heel veel. Gelukkig was het probleem bij onze kleinkinderen (allen al 20-plussers) tijdens hun kinder- en puberjaren nog niet van dien aard dat we ons daarover grote zorgen maakten. Uiteraard maakten ze gebruik van de computer, internet en vormen van sociale media. Ook wij als grootouders volgden hen meer en meer. Dat vonden ze maar ‘wat cool’. Maar gelukkig verslingerden ze zich nog niet aan de meest bizarre gamespelletjes. En bovendien liepen ze nog niet rond met vreemde brillen waarmee de jeugd zich tegenwoordig kan onderdompelen in een virtuele wereld (virtual reality).
Onlangs volgde ik in de talkshow Op1 met interesse de informatie van een digitaal deskundige jongeman (een zekere Lucas, zijn achternaam is me ontschoten) over de ontwikkeling van apparatuur om bepaalde zintuigen (zicht en gehoor) zo te prikkelen dat het lijkt alsof je je echt in de virtuele wereld bevindt. Als ik het goed begrepen heb voorspelde hij dat in 2023 een bril op de markt zou komen waarmee je vertoevend in die virtuele wereld tevens kon communiceren via mails en appjes met de buitenwereld.
Een van de tafelgenoten, een moeder van enkele opgroeiende pubers, verzuchtte: ‘Daar worden ze dan toch helemaal mesjogge van!’ Lucas dacht dat het wel mee zou vallen. ‘Zorg er maar voor’, zei hij achteloos, ‘dat ze niet te veel met die apparatuur in de weer zijn. Mijn kinderen zijn twee en vier jaar en die verbied ik langer dan een half uurtje per dag met gamespelletjes bezig te zijn.’ ‘Makkelijk praten’ reageerde die bezorgde moeder, ‘wacht maar tot ze tien jaar ouder zijn.’
Een andere deelnemer aan het gesprek sprak zijn zorgen uit over het feit dat door deze voortschrijdende digitale ontwikkelingen de kinderen steeds minder gestimuleerd worden om buiten te spelen, lekker te ravotten, in bomen te klimmen, forten te maken, samen te voetballen, cowboy te spelen, spannende spelletjes te doen in de natuur om op die wijze je lichamelijk, geestelijk en sociaal te ontwikkelen. Leest u mijn column met de titel ‘Vroeger’ verderop in de nieuwsbrief
Uiteraard ben ik me ervan bewust dat in eerste instantie Virtual Reality werd ingezet om te gamen. Er is echter nog veel meer mogelijk. Het kan bijvoorbeeld ook worden gebruikt voor educatieve of informatieve doeleinden. Zo kan er bijvoorbeeld les worden gegeven via Virtual Reality of een arts kan een virtueel spreekuur houden. Ook worden militairen in steeds meer landen door middel van Virtual Reality getraind. Weliswaar positieve ontwikkelingen.
Toch is er al lang sprake van dat we onze ogen niet moeten sluiten voor negatieve aspecten die onze kinderen bedreigen. Onderzoekers en deskundigen zagen de trend naar Virtual Reality in het onderwijs en besloten samen te komen om te onderzoeken of Virtual Reality ook neveneffecten heeft. De uitkomsten zijn verontrustend. In een uitgebreid paper concluderen de onderzoekers dat Virtual Reality een sterk negatief effect kan hebben op de fysieke, cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling.
Beste ouders, houd moed en stuur het jonge grut als het enigszins kan lekker naar buiten en laat ze spelen en ravotten. Probeer te voorkomen dat ze al op jonge leeftijd in een ‘onechte’ wereld terecht komen waardoor ze de grip op de ‘echte’ wereld dreigen te verliezen.

Jan van der Krabben

 

Uit de oude doos….
Vroeger

Ja, vroeger?… Als kleine ‘jungskes’ speelden we elke dag buiten. Het weer was van ondergeschikt belang. ‘s Zomers in korte broek, in de winter met de pofbroek aan. Soms flink onder de schrammen. Wat deden we toch allemaal? Kuilen graven, hutten bouwen, in bomen klimmen, het weiland in, over diepe sloten springen, tikkertje, hoepelen, knikkeren, touwtje springen met de meiden, tollen, hinkelen, vliegeren, landjepik met messen die je thuis pikte uit de keukenla, paardvechten op de rug van een ander, voetballen op de vuilnisbelt met een bal gemaakt van krantenpapier en elastieken, op vogeltjes en op elkaar schieten met een katapult, platte stenen over het water laten ketsen, oorlogje spelen met pijl en boog met je vriendjes, vuurtje stoken achter de steenfabriek, tenten bouwen op het grasveld voor het huis, vogeltjes vangen met de zeef in de tuin, meikevers vangen en bewaren in een glazen potje en ze met een draadje aan de poot rond laten vliegen, een kauw tam maken, bij de boer helpen, met hooien, de bieten voor de koeien door de machine draaien, de varkens voeren, helpen bij het aardappels rapen, verstoppertje spelen op de hooizolder, stiekem gaan zwemmen in de Aa bij de gevaarlijke draaikolken, bij de sluis die open stond met levensgevaar over de smalle muurtjes lopen, Opa helpen bij het slachten van de konijnen en de kippen, ruzie maken en elkaar soms een blauw oog slaan, om de beurt op een gammel fietsje door de wijk razen, belletje trekken, een portemonnee aan een touwtje vast maken en vlak voor iemands neus wegtrekken, meisjes pesten en laten schrikken, vissen, kikkers opblazen met een rietje, kwakbollen vangen, naar de Brandse Wal (een bos tussen Den Bosch en Den Dungen) en daar hard doorheen rennen want daar zaten draken en beren, appeltjes jatten bij de boer, achter op vrachtauto’s springen en op tijd er weer af, een stukje meerijden met de voddenboer, melkboer en schillenboer, vlotten maken van jerrycans, hulzen zoeken van in de oorlog afgevuurde kogels en granaten, schooien om een dubbeltje als de ijscokar door de straat kwam, baggeren door het drijfzand (volgens je ouders levensgevaarlijk) waar later Den Bosch – Zuid zal verrijzen, zwemmen in de IJzeren Vrouw waar je op een geheim plekje gratis naar binnen kon glippen, op zondag voor een dubbeltje naar de films van Rin-tin-tin en van Roy Rogers in het patronaatsgebouw, onderweg bij een boer langs om stiekem een sigaretje te kopen voor twee cent en een blik te werpen op de boerin, een wereldwonder van over de 200 kilo, Koninginnedag vieren op 31 augustus met zaklopen, eierlopen, touwtrekken en nog veel meer spannende spelletjes, met lampionnen langs de deur op de dag van driekoningen snoep vergaren én tenslotte elke avond doodvermoeid, na het bidden op je blote knieën van drie weesgegroetjes, je warme bed in. 
Vervelen deden we ons nooit. In de buurt woonden kinderen in overvloed om mee te spelen. We hadden geen: mobiele telefoons, Playstation, Nintendo, Videogames, TV-zenders, Videofilm, Surround-Sound, een eigen TV, computer en Internet-chatrooms. Wat wij hadden? …Dat waren speelkameraadjes. We gingen gewoon naar buiten en daar kwamen we elkaar tegen. We gingen naar hun huis en belden aan. Of we stapten gewoon naar binnen zonder aan te bellen. En dat zonder van tevoren af te spreken en zonder dat onze ouders dat wisten. Niemand bracht ons en niemand haalde ons weer op. We bedachten zelf spelletjes. Met voetballen op straat mocht je alleen meedoen als je goed genoeg was. Als je niet goed genoeg was, moest je met teleurstellingen om leren gaan. Sommige kinderen waren niet zo goed op school als anderen. Ze haalden onvoldoendes en bleven zitten. Dat leidde niet tot emotionele ouderavonden of zelfs tot veranderde prestatienormen. Soms hadden onze daden vervelende consequenties. Dat was logisch en daar kon zich niemand voor verstoppen. Als iemand iets verkeerds had gedaan dan was het normaal dat je straf kreeg. Je ouders waren het met de politie eens! Stel je voor! Onze generatie heeft vele probleemoplossers en uitvinders voortgebracht, die bereid waren risico’s te nemen. We hadden vrijheid, we hadden succes of we sloegen de plank mis. We waren verantwoordelijk voor onze eigen daden.

Jan van der Krabben

 

BRES leest en deelt

Boek: De Keuze (2017)
Auteur: Edith Eva Eger
Uitgeverij: A.W. Bruna BV/Amsterdam

Dr. Edith Eva Eger is een vooraanstaand psycholoog en een van de weinige Holocaust – overlevenden die nog in leven is en zich de tijd in het concentratiekamp kan herinneren.
Zij was zestien jaar oud toen ze in 1944 naar Auschwitz werd gedeporteerd. Haar ouders werden direct naar de gaskamer gestuurd en Edith werd gedwongen om voor Mengele te dansen. Haar onverschrokkenheid hielp haar en haar zusje te overleven.
In “De Keuze’ deelt Dr. Eger haar oorlogsherinneringen en de opmerkelijke verhalen van hen die zij sindsdien heeft geholpen. Ze doet uit de doeken hoe ze als psycholoog haar cliënten al jarenlang helpt om zich uit hun eigen gedachten te bevrijden, en hoe iedereen uiteindelijk voor vrijheid kan kiezen.

Aanbevolen!!
Jan van der Krabben

 

Nieuwe leden
Wij verwelkomen onze nieuwe leden:
Constant en Ine van den Thillart-Smulders
Willy en Ria de Wit Gijsbers
Theo en Mieke van der Walle

Leden die ons zijn ontvallen
We hebben afscheid moeten nemen van:
Diny van Empel – van de Pas
Henk Kappen
Nellie Schuurmans-Voets
Elly Verstappen-Schoormans
Anneke Voets-van Oss
Sterkte gewenst aan hen die het verdriet en gemis moeten dragen.

Jarigen

Alle binnenkort jarige leden worden alvast hartelijk gefeliciteerd.
Een gezond en gelukkig nieuw levensjaar toegewenst.
Onderstaande kroonjarigen ontvangen een felicitatie met attentie.
Wij hopen dat u de vermelding van uw naam op prijs stelt, mocht dit niet het geval zijn laat het dan minimaal twee maanden van tevoren weten.

80-jarigen:
Rita Bissels-van Pinxteren
Mevr. Schouten-Bettonvil
Mientje van Helvoirt-van Boxtel

85-jarigen:
Antoon van den Akker
Paula van de Doelen-van Lokven

90-jarige:
Mevr. Vermeulen-Westelaken

Dames en heren, namens het bestuur een hele fijne verjaardag toegewenst en nog vele jaren!

Bereikbaarheid BRES

Emailadres:                                  van:                                     tel:
voorzitter@bres.nl                        Herman Schunselaar           06 – 53 319 158
secretaris@bres.nl                        Marij van Dijk                           06 – 57 415 232
                                                               (waarnemend)
penningmeester@bres.nl          Hans van Beers                       06 – 51 795 599
liesbeth@bres.nl                           Liesbeth Steenbergen          06 – 47 268 340
seniorenvereniging@bres.nl    Liesbeth Steenbergen en Marij van Dijk
mieke@bres.nl                                Mieke van Kesteren             06 – 53 132 031

Voor vragen, informatie en/of opmerkingen over activiteiten van BRES kunt u contact opnemen met Marij van Dijk (06 – 57 415 232) op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag tussen 10:00 en 12:00 u. en donderdag tussen 14:00 en 16:00 u. of, bij geen gehoor, met Liesbeth Steenbergen (073 – 503 3117 of 06 – 47 268 340), bij voorkeur tussen 10:00 en 12:00 u.

Onze ledenadministratie

Nieuwe leden

Wilt u een nieuw lid opgeven dan kan dat op de volgende manieren:

 • invullen van het formulier op onze website bres.nl
 • de gegevens van het nieuwe lid mailen naar ledenadministratie@bres.nl
 • even bellen met Ton den Besten: 06 – 12 675 364
 • briefje in de bus doen bij d’n Inloop op de Kerkwijk 45a, Berlicum

Daarna volgt een bezoek van onze voorzitter met aanvullende informatie.

 

Doorgeven van wijzigingen
Wij proberen zo zorgvuldig mogelijk te handelen als het gaat om het vermelden van persoonlijke gegevens. Helaas moeten wij constateren dat dit niet altijd goed gaat. Om die reden vragen wij u nadrukkelijk om alle mutaties met betrekking tot uw persoonlijke omstandigheden aan ons door te geven, zoals:
– verhuizing,
– verandering mailadres,
– wijziging telefoonnummer,
– wijziging bankgegevens e.d.
Dan kunnen wij onze ledenadministratie zorgvuldig bijhouden.

 

Inleveren stukken voor de volgende nieuwsbrief
Uiterlijk 17 februari vóór 12.00 uur
Stuur uw stukje naar secretaris@bres.nl of stop het in de brievenbus
bij d’n Inloop, Kerkwijk 45A. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.

Eerder onze nieuwsbrief lezen?

Als u onze nieuwsbrief eerder wilt lezen, dan kan dat. Hij staat meestal in het weekend voor de verspreiding online. U vindt de nieuwsbrief op de 1e pagina van onze website www.bres.nl in de rechterkolom onder de vermelding ‘nieuwsbrief ……..’.
Als u daarop klikt, downloadt u de nieuwsbrief en kunt u hem lezen.
Mocht u op een tablet lezen (of op uw telefoon), dan vindt u de download onderaan de pagina.

 

Elektrische duofietsen
Het gaat goed met het project “elektrische duofietsen”. 
We gaan het derde jaar in en er wordt veelvuldig van de fietsen gebruik gemaakt. We zijn daar erg blij mee en het laat zien dat de investering van de 3 duofietsen een goede zaak is geweest.
De keerzijde van het succes is, dat de duofietsen hoge kosten met zich brengen. De totale kosten van: het jaarlijks onderhoud, het halen en brengen van de fietsen, de allriskverzekeringen, de stalling en de kleine reparaties bedragen circa € 1300,– per jaar.
Het streven is dat activiteiten kostendekkend zijn, hetgeen met de duofietsen nog niet geheel zal lukken.
Om toch zoveel mogelijk uit de kosten te komen hebben wij besloten om ingaande 1 april een bijdrage te vragen voor het gebruik van de duofiets van € 2,– per keer. Alle gebruikers ontvangen hiervoor twee keer per jaar een nota.
Wij hopen, dat u begrip heeft voor deze maatregel en dat u, ondanks het feit dat het fietsen geld gaat kosten, toch maximaal van het fietsen blijft genieten.

Het coördinatieteam

 

De belastingaangifte

In de komende periode ontvangt u van de belastingdienst een verzoek tot het doen van aangifte. U kunt hiervoor de hulp inroepen van de ouderenadviseurs van BRES.
Om hiervoor in aanmerking te komen mag uw inkomen niet hoger zijn dan € 35.000,00 voor een alleenstaande en € 50.000,00 voor gehuwden of samenwonenden.
Het gaat om eenvoudige aangiften met inkomen in box 1 (AOW, pensioen of looninkomsten) en eventueel inkomen in box 3 (vermogen zoals banktegoeden, effecten e.d.) Voor de gemaakte kosten (reiskosten, kosten papier en printen e.d.) wordt een maximale vergoeding van € 12,00 gevraagd.

U kunt contact opnemen met de volgende ouderenadviseurs:
– Jan Kuipers:                  073-5031694 of 06-17346896
– Marius van Lankvelt: 073-5031706
– Ad Houtepen:                073-5032653 of 06-33678199.

Als u hulp nodig hebt bij het invullen van formulieren kunnen Jan en Marius u ook hiermee helpen.

 

Hoe krijg ik het lidmaatschapsgeld voor Seniorenvereniging Bres terug bij de ziektekostenverzekering VGZ en bij CZ?
Een van de voordelen van lidmaatschap van KBO Brabant is dat het lidmaatschapsgeld voor onze vereniging kan worden teruggevraagd aan de VGZ en CZ, als u daar een aanvullende verzekering heeft afgesloten.
Wij krijgen regelmatig vragen over hoe dat dan werkt.
U gaat naar de site van KBO Brabant en klikt op ons ledenvoordeel. Daar kunt u het digitale formulier invullen bij VGZ (met collectiviteitsnummer 87718266) en bij CZ (3277496).
U vult uw gegevens in (waarbij u het KBO-pasje met uw lidmaatschapsnummer bij de hand moet houden omdat ook deze gegevens worden gevraagd).
U ontvangt dan per omgaande (binnen enkele minuten) via mail betalings/lidmaatschapsbewijs.
Die kunt u indienen op dezelfde manier waarop u uw rekeningen voor uw zorgkosten declareert. Houd uw e-mailbox in de gaten (en ook uw spambox). Download vervolgens het bewijs (en bewaar het op uw computer) of print het uit.
In feite wordt het insturen van het betalingsbewijs gezien als declaratie bij uw zorgverzekering en wordt ook als zodanig afgehandeld.

Wij vertrouwen erop dat deze uitleg voldoende is.
Liesbeth Steenbergen

 

Fysiosport Berlicum
Bij Fysiosport Berlicum is het nog steeds mogelijk om 1 x per week gedurende 1 uur een circuit training 60+ te volgen.
Training in groepsverband o.l.v. een geriatriefysiotherapeut. U werkt aan kracht – balans en conditie.
Voor BRES leden geldt een gereduceerd tarief van € 21,50 /maand (excl. € 15,– inschrijfkosten)
Bij interesse bel 073-5032986 of mail met Caroline@fysioberlicum

 

Hospice Parunashia

Velen van ons weten niets of weinig over een hospice.
Een hospice ook hospitium genoemd, is een instelling met een huiselijke sfeer, die zich in terminale zorg heeft gespecialiseerd. Doel van de hospicezorg is de kwaliteit van leven zo goed mogelijk te houden of te krijgen in de laatste periode van het leven.
Hospice Parunashia in Sint – Michielsgestel is een bijna thuis – huis, waar comfort, veiligheid en zorg voor de bewoners en hun dierbaren voorop staan.
De medische zorg wordt meestal gegeven door de eigen huisarts, de verpleegkundige verzorging is in handen van Vivent.
Een team van bijna 150 vrijwilligers zorgen met veel inzet voor het reilen en zeilen en de liefdevolle gastvrijheid. Het huis biedt ruimte aan 4 bewoners. Iedere bewoner heeft een schitterende eigen kamer, badkamer, keukentje en balkon.
Op donderdag 23 febr. om 10.00 uur in d’n inloop komt een medewerkster van hospice Parunashia ons uitvoerig informeren over alle ins en outs van hun instelling.
Wij ontvangen u graag met een kopje koffie/thee. U kunt gratis deelnemen aan deze bijeenkomst.

Tot donderdag 23 februari!

 

AGENDA FEBRUARI 2023

Dag Datum Activiteit Locatie Aanvangstijd
Woensdag 1-2 Driewiek d’n Inloop 13:30 u.
Donderdag 2-2 Wandelen Durpsherd   9:30 u.
Sjoelclub d’n Inloop 13:30 u.
Rikken en Jokeren d’n Inloop 19:30 u.
Vrijdag 3-2 Biljarten Durpsherd/Moerkoal 13:00 u.
Koersbal d’n Inloop 14:00 u
Zaterdag 4-2      
Zondag 5-2 Soos d’n Inloop 14:00 u.
Maandag 6-2 ICT (Windows 10 en 11) d’n Inloop 10:00 u.
Biljarten Durpsherd 13:00 u.
Bridge d’n Inloop 13:30 u.
Dinsdag 7-2 Beweeglessen voor ouderen d’n Inloop 11:00 u.
Woensdag 8-2 Driewiek d’n Inloop 13:30 u.
Filmavond d’n Inloop 19:00 u.
Donderdag 9-2 Wandelen Durpsherd   9:30 u.
Sjoelclub d’n Inloop 13:30 u.
Keezen d’n Inloop 19:30 u.
Vrijdag 10-2 Biljarten Durpsherd/Moerkoal 13:00 u.
Koersbal d’n Inloop 14:00 u
Zaterdag 11-2      
Zondag 12-2      
Maandag 13-2 ICT (instellingen Laptop d’n Inloop 10:00 u.
Biljarten Durpsherd 13:00 u.
Bridge d’n Inloop 13:30 u.
Dinsdag 14-2 Beweeglessen voor ouderen d’n Inloop 11:00 u.
Woensdag 15-2 Driewiek d’n Inloop 13:30 u.
Donderdag 16-2 Wandelen Durpsherd   9:30 u.
Sjoelclub d’n Inloop 13:30 u.
Rikken en Jokeren d’n Inloop 19:30 u.
Vrijdag   Koersbal d’n Inloop 14:00 u
Zaterdag 18-2      
Zondag 19-2      
Maandag 20-2 Bridge d’n Inloop 13:30 u.
Dinsdag 21-2 Beweeglessen voor ouderen d’n Inloop 11:00 u.
Woensdag 22-2 Driewiek d’n Inloop 13:30 u.
Filmavond d’n Inloop 19:00 u.
Donderdag 23-2 Wandelen Durpsherd   9:30 u.
Sjoelclub d’n Inloop 13:30 u.
Keezen d’n Inloop 19:30 u.
Vrijdag 24-2 Biljarten Durpsherd/Moerkoal 13:00 u.
Koersbal d’n Inloop 14:00 u
Zaterdag 25-2      
Zondag 26-2      
Maandag 27-2 ICT (Seniorweb) d’n Inloop 10:00 u.
Biljarten Durpsherd 13:00 u.
Bridge d’n Inloop 13:30 u.
Bowlen Dierenbos 14:00 u.
Dinsdag 28-2 Beweeglessen voor ouderen d’n Inloop 11:00 u.
         
Eenmalige agenda:      
Dinsdag 14-2 Cursus Kunst en Cultuur (De kleuren in de Kunst) d’n Inloop 19:00 u.
Donderdag 23-2 informatie Hospice Parunashia d’n Inloop 10:00 u.
Dinsdag 28-2 Cursus Kunst en Cultuur (Van Gogh) d’n Inloop 19:00 u.

 

 

Kerstmiddag in den Durpsherd

Op vrijdag 16 december was het zover! Eindelijk konden we weer gezamenlijk een gezellige kerstmiddag hebben in den Durpsherd.
De zaal was vol met enthousiaste leden, het was prachtig versierd met lichtjes en de stemming zat er gelijk goed in. 10 vrijwilligers hadden, samen met de medewerkers van den Durpsherd, ’s morgens al hard gewerkt om alles in orde te maken. En ook tijdens de middag hebben zij hard gewerkt om het iedereen zo aangenaam mogelijk te maken.

De middag werd geopend door onze voorzitter Herman Schunselaar, die iedereen welkom heette en de ontwikkelingen van het afgelopen jaar schetste en een vooruitblik gaf op 2023.

Daarna hebben dominee Dirk-Jan Bierenbroodspot en pastor Guido Dieteren samen een kerstgedachte uitgesproken.

Het optreden van Cohda Krek in twee gedeelten was bijzonder: tekst en liedjes in het dialect, soms een vals nootje maar vooral veel kerstliedjes met elkaar zingen. Dat geeft altijd een stemmig kerstgevoel.

Jan van de Krabben, onze vaste columnist, heeft een prachtig kerstverhaal verteld: “Toch een mooie kerstavond voor Miroslaw in Charkov”. Een verhaal, helemaal geplaatst in de huidige tijd. Indrukwekkend!

 

 

 

 

Het was al met al een fijne middag, voorzien van drankjes, hapjes, bijbuurten en samen in de kerstsfeer komen. De vele positieve reacties na afloop gaven aan dat mensen een bijzondere middag hadden gehad.

 

 

KUNST OM VAN TE SNOEPEN!

Beste kunstliefhebbers,
Hoera, hoera, we kunnen starten. 25 Personen hebben zich ingeschreven!
Dat betekent dat we op 31 januari de eerste bijeenkomst hebben in d’n Inloop, Kerkwijk 45 A om 19:00 uur.
Degenen die nog niet betaald hebben worden verzocht € 25,00 over te maken op NL54RABO0113538456 t.n.v. seniorenvereniging Bres onder vermelding van “cursus Kunst en Cultuur”. En, om een beetje bij de titel te blijven:

Hopelijk maakt het de trek naar het vervolg nog groter.
Gerda en Marja

 

Algemene Ledenvergadering BRES 2023

Het kan weer, het mag weer.
Op 28 maart kunnen wij onze Algemene Ledenvergadering weer “fysiek” laten plaatsvinden.
Waar?        In de Moerkoal.
Hoelaat?    Om 14:00. We sluiten om 17:00 u. af.

Zet het vast in uw agenda.
In de volgende nieuwsbrief krijgt u meer informatie.

 

Beweeglessen

Op dinsdag 10 jan. om 11.00 uur zijn de beweeglessen voor senioren in d’n Inloop onder de vakkundige leiding van Frank van de Wiel gestart.
Er kwamen 10 deelnemers op af. In drie kwartier werden vele spieren aangesproken en getraind. Alle oefeningen werden gehoorzaam uitgevoerd. Ook al ging dat hier en daar met enig gekreun en gezucht gepaard. Het gezamenlijk kopje koffie na afloop was gezellig en sfeervol.
U weet, dat wij mikken op een minimumaantal van 15 deelnemers, dus aarzel niet en
geef u alsnog op bij Herman Schunselaar 06-53 319 158.
Op dinsdag om 11.00 uur bent u van harte welkom!

 

DRIEWIEK JOURNAAL

Het inchecken van vlucht 2023 is aangekondigd. Uw tussenlandingen zijn: geluk, gezondheid, liefde en vriendschap. De vlucht duurt 12 maanden.  Goede reis, een gelukkig Nieuwjaar!

De Driewiek staat altijd open voor leuke dingen.
Vorige week stond ik in onze plaatselijke Zeeman en voor mij stond een jongetje, ik schat een jaar of 8 in de rij met twee bollen breigaren.
Ik kon het natuurlijk niet laten hem te vragen: “Ga jij breien??” Zijn antwoord was volmondig: “Ja, mevrouw”….”Maar kun jij dan breien?” vroeg ik.
“Nee, maar ik ga het leren. Ik heb voor sinterklaas wol gekregen om een Harry Potterdas te breien, maar ga eerst oefenen met deze wol”. Ik zag het lijk al drijven en kon het natuurlijk niet laten hem aan te bieden om woensdagmiddag bij d’n Inloop te komen mocht het hem niet lukken. Zijn vader stond erbij en ik zag enig opluchting op zijn gezicht.
Eigenlijk was ik wel nieuwsgierig of dat jochie zou komen.
De volgende woensdagmiddag stapte het jongetje met zijn nichtje binnen, papa vond dit toch maar beter.
Eerst even voorstellen: Raf en Puck, allebei 9 jaar en komen uit Heeswijk. Puck kon al supergoed breien en kwam voor de gezelligheid mee. Het is een gezellige rebbel en weet alles al en kan ook alles al. Heerlijk zo’n kind.
Raf daarentegen is heel erg verlegen en had nog nooit een breipen in de handen gehad. Ga er maar aanstaan! Riet en Rianne waren zo lief om ze onder hun hoede te nemen en dat hebben ze geweten ook. Raf zat er een beetje beteuterd bij, maar na veel zuchten, zeer klamme handjes en rode wangetjes kwamen er toch een paar steken uit gerold.
Toen ik hem vroeg: “Hoelang denk jij erover te doen voordat jouw das klaar is??”
“Een maand of drie??”….. Oef wat was ik blij met dit antwoord.
Glaasje sinas en koekje erbij, het was reuze gezellig…tot de deur openging en papa er weer stond: “Nee, nu al? Mogen wij nog even blijven??”
Wat is nu de moraal van dit waargebeurd verhaal?
De blijdschap in die ogen van dat jochie met twee bollen wol.
Zouden de kinderen die een Apple iPhone 14 Plus 128GB Midnight krijgen ook zo blij zijn, of is dat tijdelijk???
Intussen lukt het Raf om steken te laten vallen en gaatjes te maken maar wij helpen hem wel.
Ze komen, tot nu toe, braaf iedere woensdagmiddag naar d’n Inloop. Puck is met bedsokken bezig en Raf heeft goede hoop dat zijn das over een paar maanden af is.
Dus lieve mensen die dit lezen, de Driewiek kan best nog wat nieuwe mensen erbij hebben om een gezellige brei-haak-borduurmiddag door te brengen.

Misschien tot woensdag,
Janine

 

Filmavond in d’n Inloop

Voor de filmavond bent u weer van harte welkom vanaf 19.00 uur. De film begint dan om 19.30 uur. De kosten zijn nog steeds € 5,00 incl. een kopje koffie / thee.

Woensdag 8 februari: Top Gun (2)
Een zeer spectaculaire film die eind mei 2022 in Amerika is uitgebracht. De film draait nu in Nederland en dus ook in d ’n Inloop.
Een film met Tom Cruise (bijna 60), die ook in Top Gun 1 in 1986 de hoofdrol speelde.
Peter Michell (Maverick) volgde 30 jaar geleden bij Top Gun de keiharde pilotenopleiding bij de marine. Onverwachts keert hij terug als testpiloot en gaat zoals altijd tot het uiterste.
Uiteindelijk krijgt hij het verzoek een groep vliegers op te leiden voor een heel bijzondere missie. 
De film heeft 170 miljoen dollar gekost en heeft inmiddels in Amerika al 1,5 miljard dollar opgebracht. Deze film behoort tot de 5 beste Amerikaanse films ooit.
Als je van spanning en spectaculair vlieggeweld houdt moet je deze film beslist zien !!!!!!!!!!

 

Woensdag 22 februari: Evita
Een Amerikaanse film uit 1996 van Alan Parker met muziek geschreven door Andrew Lloyd Webber.
Beiden grootheden in de Amerikaanse film – en muziekwereld. Het is de verfilming van de musical Evita uit 1978. In de hoofdrol de prachtige actrice en zangeres Madonna.
De film is een geweldig kassucces met een opbrengst van $ 140 miljoen. 
Evita vertelt het verhaal van de Argentijnse Eva Duarte.
Eva is een buitenechtelijk kind die een heel moeilijke jeugd heeft gehad. Met behulp van een tangozanger verhuist ze op 15- jarige leeftijd naar Buenos Aires en probeert daar haar ambities als actrice te verwezenlijken.
Ze ontmoet de president Juan Perón en wordt zijn vrouw. Eva Perón wordt de heldin voor het Argentijnse volk. Ze wil vice – president worden, maar haar lichaam laat het afweten. In zieke toestand spreekt ze vanaf het balkon haar volk toe. Korte tijd later overlijdt Eva Perón.

 

Zweeds raadsel (gemiddeld)

Zweeds raadsel (pittiger)

Oplossingen van de puzzels staan achterin deze nieuwsbrief

 

BRES kookt en deelt:

Wokschotel met rijst en sperziebonen

Recept voor 4 personen
Wat heb je nodig:

 • 300 gr sperziebonen
 • 1 ui
 • 200 gr kastanjechampignons
 • 400 gr Zilvervliesrijst
 • 2 el olijfolie
 • 1 tl koriander (gemalen)
 • 1 tl gemberpoeder
 • ketjap
 • 65 gr cashewnoten (ongezouten)

Bereidingswijze: 9 stappen om deze heerlijke wokschotel op tafel te zetten:

 1. Zet een pan water op. Was de sperziebonen. Haal uiteinden van de sperziebonen en breek ze in twee of drie stukken. Doe de sperziebonen in kokend water en kook ze 10 minuten.
 2. Terwijl de sperziebonen koken, pel en snipper de ui (mag redelijk grof) en snijd de paddenstoelen in schijfjes.
 3. Als de sperziebonen klaar zijn, giet je ze af en zet je water op voor de rijst. Zodra dit water kookt, doe je de rijst in het water (kook volgens beschrijving pak)
 4. Verhit wat olie in een wok. Als de olie heet is, doe er de ui in. Fruit 2 minuten.
 5. Voeg de kastanjechampignons toe en schep goed om zodat ze hun geur gaan afgeven. Dit kan een paar minuten duren.
 6. Voeg dan de sperziebonen toe. Blijf roerbakken tot de rijst klaar is.
 7. Giet de rijst af en doe de rijst in de wok. Schep goed om
 8. Doe de kruiden (naar smaak) erbij en voeg een beetje ketjap toe. Weer goed omscheppen.
 9. Schep de maaltijd op de borden en strooi er een beetje cashewnoten overheen.

Oplossing Puzzels
Zweeds raadsel (gemiddeld)                                                                   Zweeds raadsel (pittiger)

 

 

 

 

 

 

 

Winterjas                                                                                                            Sneeuwklokje

 

Februaridans                             Catharine Boone

 Winterhemel onthult een nieuw decor
Blauw roze tinten worden geprefereerd
Bijgestaan door een koele wind en vorst
Een groepje mussen kleurt het straatbeeld

 Spontaan komen eerste krokussen en
Sneeuwklokjes uit de aarde tevoorschijn
Gele, paarse, witte kleuren variëren terwijl
Het land wordt bedekt door een dichte mist

 Vleugels ontwaken uit hun winterslaap
Met zijn allen beginnen ze weer nesten te
Bouwen in iedere boom met een flinke stam
Zachte bast fijn takkenspel en licht gebladerte

 Het is ook de periode van liefde vertier
Voor jon en oud, feest die je niet zomaar
Voorbij laat gaan; dan samen met hen door
De kortste sprokkelmaand van het jaar: februari

 

 

Januari  2023

Woord van de voorzitter

Beste vrienden,
Als u dit leest staat de jaarwisseling voor de deur. Een goede gewoonte en gelegenheid om het jaar 2022 tezamen met u, uw familie en vrienden feestelijk af te sluiten. In de afgelopen coronajaren 2020 /2021 keken we vaak met enige weemoed en smart terug op het afgelopen jaar. Nu zijn er geen beperkingen meer, heel veel kan en mag weer.
Toch stellen we vast, dat de voorbijgaande jaren vaak blijvende sporen hebben achtergelaten. We zijn voorzichtiger en veelal minder spontaan geworden. Bij velen is het handen geven en de spontane begroeting, waar wij Brabanders om bekend stonden, niet meer aan de orde. Er zijn meer eenzamen en alleenstaanden gekomen. Bij onze seniorenvereniging BRES merken wij dat ook.
Minder deelnemers en bezoekers aan onze activiteiten.
Toch beste vrienden, we gaan niet bij de pakken neerzitten.

Het leven is nog steeds waard om geleefd te worden !!!!!!!!!

Met nieuwe activiteiten in het komende jaar, zoals aandacht voor cultuur en museumbezoek, beweeglessen voor ouderen en nieuwe audio apparatuur in d’n Inloop voor het tonen van films gaan we er in 2023 weer positief tegenaan.
Misschien ten overvloede wijzen wij u nog eens op de informatie op de voordeur.
Wees spaarzaam met het energieverbruik. Natuurlijk hoeft u geen kou te lijden, maar een graadje lager kan toch ook. De dagbestedingsclub “de Driewiek” breit warme sjaals, mutsen en sokken, ook voor u.

Afsluitend dank ik u, ook namens alle bestuursleden, voor uw betrokkenheid en inzet van het afgelopen jaar en wensen wij u een gelukkig en gezond 2023 toe,

Uw voorzitter Herman Schunselaar

 

Toch een mooie kerstavond voor Miroslaw in Charkov

Op 16 december jl. had ik de eer het onderstaande kerstverhaal te mogen voorlezen tijdens de kerstviering van BRES.  Voor degenen die daarbij niet aanwezig waren wil ik graag de kans geven het verhaal alsnog te lezen.

Op welke dag Jezus van Nazareth geboren is weet niemand. De herders zullen destijds in zijn geboortestreek wel in de open lucht geslapen hebben. De nachten waren stil en koud. Maar wisten zij veel van de geboorte van een zekere Jezus (Joshua), de zoon van Maria en Jozef de timmerman. De engelen zijn evenmin uit de wolken neergedaald op aarde. Laten we de liederen ‘de herdertjes lagen bij nachte’ en ‘stille nacht, heilige nacht’ maar ingetogen zingen. De bisschoppen hebben enkele jaren geleden min of meer afgeraden deze liederen tijdens de kerstvieringen te zingen. Dat gaat me voor de trouwe gelovigen te ver. Het is louter verbeelding, maar toch. Het was een roerige tijd in Palestina. De Romeinen overheersten het gebied. De mensen hadden wel wat anders aan hun hoofd, namelijk veilig zien te overleven.
In de beginperiode van het christendom bestond Kerst helemaal niet. Er was niemand die zich bezighield met ‘het kindje Jezus’ of de ‘geboortedag’ van Jezus. Het was bij de Arabische volken niet eens de gewoonte een verjaardag te vieren.
Naarmate de christenen zich meer en meer verspreidden onder volkeren met andere godsdiensten (in kerkelijke geschriften immer aangeduid als ‘de heidenen’), kwamen andere gebruiken binnen hun leefwereld. Romeinen die gewend waren hun verjaardag te vieren stopten daar niet altijd mee nadat ze bekeerd waren tot het christendom. In 221 na Christus opperde keizer Julius Africanus (160 – 240) als eerste dat het goed zou zijn 25 december (de feestdag van de ‘onoverwinnelijke zon’) als gedenkdag in te stellen voor de geboorte van Jezus. Het heeft echter tot het eind van de 5e eeuw geduurd voor men in de gehele christenwereld (behalve de oost – orthodoxe kerken) 25 december als geboortedag van Jezus vierde.
De dag wordt wereldwijd gevierd met een uitbundigheid waarbij men zich af moet vragen of dat wel recht doet aan de persoon waarvan we de geboorte herdenken.
Gelukkig hebben we anno 2022 in de christenwereld een leider (Paus Franciscus, bisschop van Rome) die voortdurend probeert duidelijk te maken wat Jezus eigenlijk bedoeld heeft. Laten we met beide benen op de grond blijven staan. Jezus was zich bij zijn volwassenwording totaal niet bewust van enige ‘goddelijkheid’. Laat staan dat hij zich ‘de zoon van God’ durfde noemen. Door latere kerkelijke hooggeleerde heren zijn hem die titels toegedicht. In zijn tijd was hij een rebel en hervormer. Hij had in de gaten dat er in de samenleving fundamentele veranderingen noodzakelijk waren wilden de mensen een redelijk bestaan hebben. Wat hij aan zijn tijdgenoten probeerde duidelijk te maken was uitermate eenvoudig maar voor die tijd revolutionair van inhoud…wees liefdevol, zorg voor elkaar en vooral voor de minder bedeelden en leef in vrede. Niets meer en niets minder. Tot op heden een immense opgave voor de mensheid om dat op aarde te realiseren. Vooral dat laatste ‘in vrede leven’ schijnt vreselijk moeilijk te zijn. We ervaren het opnieuw dicht bij huis op welke gruwelijke wijze oorlog miljoenen mensen doet lijden. Van die persoon Jezus met die overtuiging vieren wij op 25 december de geboortedag. Dat is ‘kerstmis’, een feest van liefde, soberheid, zorg voor elkaar en vrede. Latere kerkelijke leiders en meer eenvoudige dienaren van de kerk, de goeden niet te na gesproken, hebben de boodschap van Jezus in hoge mate verkwanseld. Macht, zonde, boete, angst, hel en verdoemenis, onzinnige dogma’s, wrede godsdienstoorlogen, kerkelijke rijkdom, werden belangrijker dan het uitdragen van die eenvoudige boodschap.
Paus Franciscus heeft het wel goed begrepen. Hij probeert, met de middelen die hem ter beschikking staan, door zijn eenvoud, dienstbaarheid en zorg voor de zwakkeren de boodschap van Jezus nieuw leven in te blazen. Een hels karwei. Het tijdsgewricht waarin wij nu leven confronteert ons bijna dagelijks met de gruwelijke taferelen die duidelijk maken dat de zorg voor elkaar en de vrede nog ver te zoeken zijn.  
Ik neem u mee naar een gebeurtenis op 23 december van dit jaar. Een harde knal doet de muren trillen. Al snel volgen er meer. Myroslaw, een jongen van 12 jaar oud, zit rechtop in zijn bed. Erg bang is hij niet meer. Al zo vaak hebben Russische vliegtuigen zijn stad gebombardeerd. Hij woont samen met zijn moeder en zijn twee jongere zusjes, Anicka en Ivanna, in de kelder van hun totaal verwoeste huis in de stad Charkov in Oost-Oekraïne, niet zo ver van de grens met Rusland. Myroslaw’s vader is soldaat in het leger dat verwoed strijd levert tegen het leger van president Poetin. Hij heeft zijn vader al maanden niet meer gezien. Hij mist hem elke dag. Moeder zegt telkens dat Papa terugkomt zodra de oorlog voorbij is. Ook zijn moeder en zijn zusjes zijn wakker geschrokken. Als het een poosje stil is zegt moeder: ‘Probeer maar weer te gaan slapen. Het duurt nog lang voordat het licht wordt.’
Myroslaw kan de slaap maar moeilijk pakken. ‘Morgenavond is het kerstavond’, denkt hij. In de kelder en in de kapotgebombardeerde stad is niets van kerstmis te ontdekken. Hij mist het verschrikkelijk. Toen het nog geen oorlog was stond er altijd een feestelijk verlichte kerstboom in de kamer. Ook stond er ieder jaar een boom op het plein voor de kerk waar ze elke zondag naar toe gingen. Die ligt al maanden in puin. Myroslaw’s familie behoort tot de christelijke gemeenschap in Charkov. 
Plotseling krijgt hij een idee. ‘Morgen ga ik bij familie en vrienden, die ook lid zijn van onze kerk een briefje rondbrengen. Ik ga ze uitnodigen om op kerstavond naar onze kelder te komen. Ik vraag of ze een bloem of een tak meebrengen om de kerstboom te versieren. Geen echte kerstboom maar een boom van houten plankjes. Er ligt genoeg hout langs de weg.
In alle vroegte stapt hij uit bed. Aan een tafeltje in de hoek van de kelder schrijft hij op stukjes krantenpapier de uitnodigingen. ‘Wat ben je toch aan het doen, Myroslaw zo vroeg op de morgen?’, vraagt moeder belangstellend. Ook Anicka en Ivanna komen nieuwsgierig bij zijn tafeltje staan. ‘Ik ben een verhaaltje aan het schrijven over kerstmis’, jokt hij. Als hij zijn bord rijstepap op heeft glipt hij snel de deur uit. ‘Pas op Myroslaw’, roept moeder nog, ‘als je de sirenes hoort kom je meteen naar huis.’
Ondanks de ruïnes in de straten van de stad weet Myroslaw precies waar de ooms en tantes en hun vrienden wonen. De meesten leven in kelders zoals zij zelf. Hij schiet snel bij iedereen naar binnen, geeft het briefje af en is weer verdwenen.
Op de terugweg naar huis verzamelt hij kleine balkjes en plankjes voor de kerstboom die hij wil gaan timmeren. Gelukkig blijven de sirenes zwijgen en kan hij veilig thuiskomen.
Voor zijn moeder en zusjes houdt hij alles geheim. Hij legt de verzamelde plankjes achter een kapotte muur van het huis die nog overeind staat. Hij vraagt een hamer en spijkers bij de buren. Na een uurtje heeft hij een echte kerstboom in elkaar getimmerd. Hij is er trots op. Hij verbergt de kerstboom onder een stuk zeil.
Het is al vroeg donker. Na het avondeten glipt hij weer snel naar buiten en komt even later triomfantelijk met zijn boom de kelder in. ‘Wat heb jij gemaakt Myroslaw?’, roepen moeder en zijn zusjes tegelijk. ‘Het is kerstavond en om dat te vieren heb ik een kerstboom van hout gemaakt. Hoe vinden jullie de boom?’ Ze zijn alle drie helemaal verrukt. ‘Nu moeten we de boom nog versieren Myroslaw’, zegt moeder. ‘Ook daar heb ik voor gezorgd’, zegt Myroslaw met een heimelijk lachje. ‘Ik heb nog enkele kaarsjes’, zegt moeder, ‘die zal ik aansteken en in de boom zetten.’ 

 

Column Rimpels….

De 8 miljardste geboren
Op 15 november 2022 was het dan zo ver: ergens op onze planeet werd de 8 miljardste geboren. Precies te bepalen is dat natuurlijk niet. Elk jaar worden er wereldwijd miljoenen kinderen geboren. In Nederland zijn er dat jaarlijks al meer dan 100.000. Daarnaast sterven er jaarlijks ook miljoenen. Maar laten we aannemen dat statistici die ervoor doorgeleerd hebben het bij het juiste eind hebben. Ik realiseerde me dat tijdens mijn leven vanaf 1941 tot heden de wereldbevolking ongeveer verdubbeld is. Rond 1940 schatte men de wereldbevolking op circa 4 miljard (raadpleeg hiervoor het internet). In ongeveer 80 jaar het dubbele. Om van 1 miljard naar 4 miljard te groeien waren duizenden jaren nodig. En over circa 20 jaar denkt men de 10 miljard aan te tikken. Toch wel even een moment om bij stil te staan. Betekent deze groei-explosie niet dat de mensheid in de nabije toekomst voor problemen komt te staan die niet meer te beheersen zijn? Graven we ons eigen graf door de planeet op te zadelen met een kwantiteit aan leven (mensen en dieren) die het niet aan kan.
8 miljard mensen betekent dat 8 miljard monden drie keer per dag gevoed moeten worden.  8 miljard mensen verlangen een dak boven hun hoofd, wensen gezond te leven, vragen om scholing, willen werken om de kost te verdienen, willen in harmonie met elkaar samenleven, wensen dat er voldoende drinkwater is, voldoende voedsel, nog meer technische ontwikkeling, nog meer energie om comfortabel hun leven in te richten zonder dat door emissie van CO2 en methaan de aarde niet zodanig opwarmt dat leven op vele plaatsen vreselijk moeilijk zo niet onmogelijk maakt.
De 27 klimaatconferenties die er tot op heden zijn geweest stemmen de mensheid niet bepaald gerust. Zeker de resultaten van de laatste in Sharm-el-Sheikh zijn uitermate bedroevend. We zijn er nog onvoldoende van doordrongen dat het voor het voortbestaan van leven op deze planeet niet 5 voor 12 is, maar 5 over 12.
In een artikel van Ad Vermeer in het BD van 22 november jl. lees ik in dit verband een uiterst verontrustende tekst die mij en hopelijk vele anderen enorm raakt: ‘De crises van de aarde zijn een crisis van onze ziel’. Dit is een uitspraak van Thomas Berry (1914 – 2009), theoloog en cultuurhistoricus. Hij verdiepte zich in de crises van de aarde waarvan duidelijk was dat de mens de veroorzaker was. Diepgaand keek hij naar de mens, naar zijn destructieve gedrag jegens de aarde. Hij kwam tot het inzicht dat zijn levenshouding in strijd is met zijn eigen essentie; de aarde weerspiegelt slechts onze gezamenlijke zielenpijn. De mens, als soort nog maar kort aardebewoner, is zich stap voor stap boven de natuur gaan wanen terwijl hij in essentie natuur is, onlosmakelijk verbonden met alle leven om hem heen. Ons bewustzijn heeft zich vernauwd tot de wereld die wij zelf gecreëerd hebben, waarin de mens heerst en topprioriteit is. We hunkeren naar contact maar hebben ‘samen’ uit de samenleving gehaald; alles draait om ‘ik’.’
Om ons allen een hart onder de riem te steken zegt Thomas Berry vervolgens: ‘Ook jij kunt besluiten tot ‘een leven vanuit één zijn’, je hoeft niet te wachten op de politiek. Doe het samen, in de wetenschap dat de evolutie ons voortstuwt naar dit hogere plan. De chaos duidt erop dat we klaar zijn een sprong te maken. Laten we met zijn allen springen!’
Ik mag het hopen dat de mensheid deze ‘sprong’ snel zal durven maken. 

 

Kerstwens voor onze broeders en zusters in Oekraïne

Wie denkt er in deze tijd niet aan de inwoners in Oekraïne. Velen van hen brengen Kerst en Nieuwjaar door in bittere ellende. De roep om vrede kan niet hard genoeg klinken. Vandaar dit gedicht dat ik van een goede vriendin mocht ontvangen.
Jan van der Krabben

 

 

 

Zonder kerstkind

Als het verhaal van de stal
de wereld niet was rond gedwaald
het kerstkind nooit geboren

zou dan de bede om vrede
door ons zijn herkend als
teken om elkaar te vinden

zouden we weten, dat de zon
de maan haar nachten laat

om zelf de dagen licht
te kleuren en het duister
in ieder van ons te bewaken?

Ans van Kessel

 

 

Nieuwe leden

Wij verwelkomen onze nieuwe leden:
Paula de Bakker                                    Ben Heestermans
Coby Hoogwout                                    André Jetten
Jans Oosting                                           Marian Oosting-Kuiper
Hans van Venrooij                                 Mirjam van Venrooij
Ben van de Westelaken                        Mien van de Westelaken – van de Ven
Monique de Haan                                   Ineke van Lokven-van den Akker

 

Jarigen

Alle binnenkort jarige leden worden alvast hartelijk gefeliciteerd.
Een gezond en gelukkig nieuw levensjaar toegewenst.
Onderstaande kroonjarigen worden bezocht voor een felicitatie en attentie.
Wij hopen dat u de vermelding van uw naam op prijs stelt, mocht dit niet het geval zijn laat het dan minimaal een maand van tevoren weten.

 80-jarigen, de sterken
 5-1 Harry Meyer
8-1 Dhr. van de Ven
10-1 Catharina van Oorschot-de Prez
19-1 Jan Lips
27-1 Annie van Grunsven-van Osch
29-1 Annie van Kessel-Steenbergen
30-1 John Wings
31-1 Gerrie Bogaards

 En een speciale vermelding:
Op 14-1 wordt Maria Hanegraaf-van Zoggel 99 jaar
Op 14-1 wordt Gerda Venrooij-v. Schijndel 97 jaar
Op 17-1 wordt mevr. Wijgergangs 91 jaar
Op 23-1 wordt Jo Engelmeers – Boomars 91 jaar
Op 24-1 wordt Jolie Schilling 91 jaar
Op 28-1 wordt Gon Boselie-van Gulick 96 jaar
Dames, namens het bestuur een hele fijne verjaardag toegewenst en nog vele jaren!

Emailadressen BRES

Emailadres:                                           Dit emailadres wordt gelezen door:
voorzitter@bres.nl                              Herman Schunselaar
secretaris@bres.nl                               Marij van Dijk (waarnemend)
penningmeester@bres.nl                  Hans van Beers
liesbeth@bres.nl                                    Liesbeth Steenbergen
seniorenvereniging@bres.nl             Liesbeth Steenbergen en Marij van Dijk
mieke@bres.nl                                        Mieke van Kesteren

Ledenadministratie: 
Voor alle mutaties met betrekking tot de ledenadministratie kunt u uw gegevens sturen naar:  ledenadministratie@bres.nl                    Ton den Besten

Voor vragen, informatie en/of opmerkingen over BRES kunt u contact opnemen met Liesbeth Steenbergen op telefoonnummer: 073-503 3117 of 06-47268340 (bij voorkeur tussen 10.00 en 12.00 uur).

 

Onze ledenadministratie

Nieuwe leden
Wilt u een nieuw lid opgeven dan kan dat op de volgende manieren:
– invullen van het formulier op onze website bres.nl
– de gegevens van het nieuwe lid mailen naar ledenadministratie@bres.nl
– even bellen met Ton den Besten: 06-12675364
– briefje in de bus doen bij d’n Inloop op de Kerkwijk 45a, Berlicum

Doorgeven van wijzigingen
Wij proberen zo zorgvuldig mogelijk te handelen als het gaat om het vermelden van persoonlijke gegevens. Helaas moeten wij constateren dat dit niet altijd goed gaat. Om die reden vragen wij u nadrukkelijk om alle mutaties met betrekking tot uw persoonlijke omstandigheden aan ons door te geven, zoals:
– verhuizing,
– verandering mailadres,
– wijziging telefoonnummer,
– wijziging bankgegevens e.d.
Dan kunnen wij onze ledenadministratie zorgvuldig bijhouden.

Inleveren stukken voor de volgende nieuwsbrief
Uiterlijk 13 januari vóór 12.00 uur
Stuur uw stukje naar secretaris@bres.nl of stop het in de brievenbus
bij d’n Inloop, Kerkwijk 45A. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.

Eerder onze nieuwsbrief lezen?
Als u onze nieuwsbrief eerder wilt lezen, dan kan dat. Hij staat meestal in het weekend voor de verspreiding online. U vindt de nieuwsbrief op de 1e pagina van onze website www.bres.nl in de rechterkolom onder de vermelding ‘nieuwsbrief ……..’. Als u daarop klikt, downloadt u de nieuwsbrief en kunt u hem lezen.
Mocht u op een tablet lezen (of op uw telefoon), dan vindt u de download onderaan de pagina.

Zondagsoos

Elke twee weken (oneven weken) is er een gezellige bijeenkomst op zondagmiddag van 14:00 – 17:00 u. in d’n Inloop.
Iedereen (ook niet leden) is van harte welkom. Er zijn diverse activiteiten zoals rikken, jokeren, rummikub en keezen. Onder het genot van koffie/thee met iets lekkers en een borreltje heeft u een gezellige middag, verzorgd door enthousiaste vrijwilligers.           
U hoeft zich niet van tevoren op te geven.
Loop gewoon een keertje binnen.
U bent van harte welkom!
Wil u meer weten, neem dan contact op met Ine Bissels: tel. 073-5033283

 

KUNST OM VAN TE SNOEPEN!

Beste Cultuurliefhebbers
Intrigerende titel voor een bijzondere cursus!
Naar aanleiding van gesprekken met verschillende deelnemers van de onlangs opgerichte Kunst en Cultuurgroep leek het ons leuk om te starten met een beknopte cursus kunstgeschiedenis.
We hebben contact gehad met Christ School, docent kunstgeschiedenis en hij is bereid dit voor ons te doen. Deze cursus bestaat uit drie avonden en behelst de volgende onderwerpen:
– Kunst om van te snoepen
  (alles wat met eten en drinken te maken heeft vanaf vroeger tot nu)
– De kleuren in de kunst.
– Van Gogh(eventueel gevolgd door een excursie naar Vincenter in Nuenen)

De cursus gaat door wanneer we minstens 15 deelnemers hebben.
De kosten bedragen 25 euro, inclusief koffie of thee, exclusief andere drankjes.
De data zijn 31-01, 14-02, 28-02 van 19.00 tot 21.00 uur.
Opgeven vóór 09-01-2023 bij Marja de Bruijne, mpdebruijne@gmail.com
Graag bij inschrijving betalen op bankrekening NL54RABO0113538456 t.n.v. Seniorenvereniging BRES onder vermelding van cursus Kunst en Cultuur.

Fijne feestdagen en een goed en gezond 2023.
Gerda van Haaren
Marja de Bruijne

 

Jaarlijks Concert Ons Muziekske
Zondag 27 november vond het jaarlijkse concert plaats uitgevoerd door Ons Muziekske in samenwerking met het koor Crescendo uit Den Dungen.
Ons Muziekske staat al sinds de oprichting in 2004 onder de enthousiaste leiding van Henk de Winkel. Het orkest onderscheidt zich van de meeste andere orkesten door de originele bezetting. Het bestaat namelijk uit een combinatie van accordeons en blaasinstrumenten waardoor een verrassende sound ontstaat die lekker in het gehoor ligt.
Het is inmiddels een jarenlange traditie dat dit concert aan het eind van het jaar wordt gehouden in de Driezeeg in Middelrode.
De combinatie bestaande uit Ons Muziekske samen met een gerenommeerd koor uit de regio blijkt al jaren een gouden combinatie. Ook dit jaar, inmiddels de 16e keer in successie, was er veel publieke belangstelling waardoor het gezellig druk werd in de Driezeeg.
Ons Muziekske kan dan ook terugzien op een zeer geslaagd optreden.
Ook volgend jaar zal er dan ook weer een optreden plaatsvinden in samenwerking met een bekend koor uit de regio.

 

Aanmelding ICT-workshops van Bres vereenvoudigd
We hebben het aanmelden van een ICT-workshop vereenvoudigd.
Er zijn nu twee manieren om je aan te melden:
1: Door het invullen van een formuliertje op de site van Bres (zie onderstaand voorbeeld)
2: Door het versturen van een email naar ict@bres.nl.

Wel in je email je naam, adres, telefoonnummer en voor welke aangeboden workshop je wilt deelnemen vermelden.

Voorbeeld formulier ICT-Aanmelding

ICT Planning januari en februari 2023
Allereerst een mededeling over de kosten. Het bestuur van BRES wil niet opnieuw dat het aanbod gratis is. Dus de afspraken uit het verleden gelden weer. Per deelnemer wordt met ingang van 2023 weer een vergoeding gevraagd van € 5,- per ochtend inclusief een kopje koffie of thee.
Dit bedrag moet vooraf worden voldaan aan de penningmeester van seniorenvereniging BRES banknummer: NL76 RABO 0106 9004 47 met vermelding van je naam en aan welke bijeenkomst je gaat deelnemen. De bijeenkomsten zijn steeds op maandag van 10:00 tot 12:00 u. in d’n Inloop.
Ons aanbod en de voorwaarden staan ook op de site: www.BRES.nl
Voor alle bijeenkomsten geldt, aanmelden via de site of e-mail.

Maandag 9  januari: Digitale nalatenschap. 
Kosten € 5,-
Ons leven wordt steeds digitaler. Ook dat van senioren. Steeds vaker lopen ook zij tegen de vraag aan wat er met al die onlinegegevens moet gebeuren bij overlijden. Van henzelf, of van een naaste. Daarom is het goed om daar samen bij stil te staan.

Maandag 23 januari: Vragenuur.
Hieraan zijn voor onze leden geen kosten verbonden.
Niet leden vragen we een kleine vergoeding.
Als u een vraag hebt of een ICT-probleem dan proberen we het samen met u op te lossen. Geef bij het aanmelden wel aan wat je vraag of probleem is.

Maandag 30 januari: Digitale foto’s van smartphone overzetten naar pc of laptop. Kosten € 5,-
Dit is een herhaling van al eerder gegeven workshops hierover.
Op verzoek dus nog een keer.

Maandag 6 februari: Omgaan met basisvaardigheden van Windows 10 en 11.
Kosten € 5,-
Telkens bij de bijeenkomsten blijkt dat bij veel deelnemers hun kennis niet meer actueel is. Denk aan het werken met en bewerken van tekst, het werken met de verkenner, het werken met bestanden en mappen, gebruik van Edge en het gebruik maken van het lint in de verschillende programma’s.

Maandag 13 februari: De instellingen van je laptop/pc bekijken en aanpassen.
Kosten € 5,-
Dus we nemen een kijkje onder de motorkap om eventueel aanpassingen te doen. Denk aan het symbool met het tandwiel.

Maandag 27 februari: SeniorWeb wat kan dat voor ons allemaal betekenen.
Kosten € 5,-
Al vaak hebben we u kennis laten maken met de mogelijkheden van SeniorWeb. Deze organisaties kan ons vaak helpen. De actie voor een jaar lang gratis lid van deze organisatie is nog steeds geldig.

In de nieuwsbrief van februari zullen we het aanbod van de maanden maart en april vermelden.
Als u suggesties hebt over thema’s en onderwerpen dan horen we dat graag van u.

ICT-team BRES
Rien en Harrie

AGENDA januari 2023

Dag Datum Activiteit Locatie Aanvangstijd
Zondag 1-1 NIEUWJAARSDAG
Maandag 2-1 Biljarten Durpsherd 13:00 u.
Bridge d’n Inloop 13:30 u.
Dinsdag 3-1      
Woensdag 4-1 Driewiek d’n Inloop 13:30 u.
Donderdag 5-1 Wandelen Durpsherd  9:30 u.
Sjoelclub d’n Inloop 13:30 u.
Rikken en Jokeren d’n Inloop 19:30 u.
Vrijdag 6-1 Biljarten Durpsherd/Moerkoal 13:00 u.
Koersbal d’n Inloop 14:00 u
Zaterdag 7-1      
Zondag 8-1 Soos d’n Inloop 14:00 u.
Maandag 9-1 ICT d’n Inloop 10:00 u.
Biljarten Durpsherd 13:00 u.
Bridge d’n Inloop 13:30 u.
Dinsdag 10-1 Beweeglessen voor ouderen d’n Inloop 11:00 u.
Woensdag 11-1 Driewiek d’n Inloop 13:30 u.
Filmavond d’n Inloop 19:00 u,
Donderdag 12-1 Wandelen Durpsherd  9:30 u.
Sjoelclub d’n Inloop 13:30 u.
Keezen d’n Inloop 19:30 u.
Vrijdag 13-1 Biljarten Durpsherd/Moerkoal 13:00 u.
Koersbal d’n Inloop 14:00 u
Zaterdag 14-1      
Zondag 15-1      
Maandag 16-1 Biljarten Durpsherd 13:00 u.
Bridge d’n Inloop 13:30 u.
Dinsdag 17-1 Beweeglessen voor ouderen d’n Inloop 11:00 u.
Woensdag 18-1 Driewiek d’n Inloop 13:30 u.
Donderdag 19-1 Wandelen Durpsherd  9:30 u.
Sjoelclub d’n Inloop 13:30 u.
Rikken en Jokeren d’n Inloop 19:30 u.
Vrijdag 20-1 Biljarten Durpsherd/Moerkoal 13:00 u.
Koersbal d’n Inloop 14:00 u
Zaterdag 21-1      
Zondag 22-1 Soos d’n Inloop 14:00 u.
Maandag 23-1 ICT d’n Inloop 10:00 u.
Biljarten Durpsherd 13:00 u.
Bridge d’n Inloop 13:30 u.
Dinsdag 24-1 Beweeglessen voor ouderen d’n Inloop 11:00 u.
Woensdag 25-1 Driewiek d’n Inloop 13:30 u.
Filmavond d’n Inloop 19:00 u.
Donderdag 26-1 Wandelen Durpsherd  9:30 u.
Sjoelclub d’n Inloop 13:30 u.
Keezen d’n Inloop 19:30 u.
Vrijdag 27-1 Biljarten Durpsherd/Moerkoal 13:00 u.
Koersbal d’n Inloop 14:00 u
Zaterdag 28-1      
Zondag 29-1      
Maandag 30-1 ICT d’n Inloop 10:00 u.
Biljarten Durpsherd 13:00 u.
Bridge d’n Inloop 13:30 u.
Bowlen Dierenbos 14:00 u.
Dinsdag 31-1 Beweeglessen voor ouderen d’n Inloop 11:00 u.
         
Eenmalige agenda:      
Zaterdag 24-12 Langste kersttafel Durpsherd 12:30 u.
Woensdag  11-1 Cultuuruitje Kunst Locatie Würth Den Bosch  
Donderdag 19-1 Etentje BRES de Hooghei 18:00 u.
Dinsdag  31-1 Cursus kunstgeschiedenis, “kunst om van te snoepen” d’n Inloop 19:00 u.

 

Twee bridgecursussen in Middelrode

Gediplomeerd bridgedocent Leo Geerlink geeft vanaf 23 en 25 januari 2023 weer twee bridgecursussen in De Moerkoal in Middelrode. 12 weken achtereen op maandag- en woensdagmiddag om 13.30 uur, met uitzondering van de carnavalsvakantie.
2,5 uur les per middag.

Maandagmiddag, Bridge onder Begeleiding 2. Voor de bridger die theoretisch het niveau van de eerste vier boekjes van Berry Westra aankan.
Iedere middag worden eerst twee uitgezochte spellen gespeeld en daarna gezamenlijk behandeld.
Gedurende de cursus komen liefst 37 verschillende thema’s aan de orde op het gebied van Afspelen, Tegenspelen, Bieden en Tegenbieden. Na de pauze spelen we 3 rondes van 4 spellen (hand geschud), waarbij de docent actief “rondloopt en meekijkt”.

Woensdagmiddag. Begin met Bridge 1, blok 2. Voor de beginnende bridger die de eerste 12 bridgelessen heeft gehad, en verder wil. Ook geschikt voor “jonge” bridgers die de basis beter willen beheersen.
Deze cursus gaat door bij voldoende belangstelling.

Voor beide cursussen zie ook www.beginmetbridge.nl De gehanteerde leermethode.
Nadere informatie en opgeven bij Leo Geerlink, tel 073-5033566. e-mail geerlink@planet.nl

 

Als het gehoor slechter wordt

Met de ouderdom komen de gebreken is het gezegde. Het kan, dat u slechter gaat horen. Met goede gehoorapparatuur kan dat natuurlijk grotendeels worden opgelost. Toch kunnen er problemen blijven, zodat u de bel, de telefoon of nog erger de rookmelder niet meer hoort. Vooral omdat u ’s nachts de gehoorapparatuur uit heeft. Een adequate oplossing hiervoor is het bereikbaarheid- en veiligheidssysteem van Multi Care systems uit Nieuw-Vennep. 
Op aanvraag installeren zij bij u:
– Een deurbelzender
– Een telefoonzender
– Een rookmelderzender
– Een grote verlichte klok en wekker op uw nachtkastje.
Bij een ontvangersignaal van een van de drie zenders geeft een centraal in de kamer geplaatste unit een geluid- en lichtsignaal. Aan een controlelampje op de unit ziet u direct om welke zender het betreft.
Er wordt ook een trilunit geleverd en onder uw kussen geplaatst. Hierdoor wordt u ook ’s nachts gewaarschuwd.
Het systeem wordt door een specialist bij u geplaatst en perfect uitgelegd. Dit duurt ongeveer 1 uur.
U heeft volledige garantie en elke 5 jaar wordt het systeem gecontroleerd en worden de batterijen vervangen.
Het bijzondere is: Het kost u niets, de zorgverzekeraar betaalt alles. 
Mocht u dit wensen neem dan contact op met uw audicien. Zij kunnen voor u de aanvraag verzorgen bij Multi Care Systems.

 

Driewiek journaal

Eindelijk is het gelukt!!
Wij, de Driewiek, proberen al jaren om op woensdagmiddag breiende mannen in d´n Inloop te krijgen.
Zie het resultaat!! Beiden zijn het erover eens: Breien is veel leuker dan de bestuursvergadering.

 

Verder hebben wij weer heel veel dassen, mutsen etc. kunnen geven aan de voedselbank, vooral in deze koude tijden zullen die goed van pas komen. Afgelopen zaterdag hebben wij weer een kar vol levensmiddelen mogen doneren aan de Voedselbank.
Wij breien een eind aan 2022
en pakken de draad weer op in 2023.!!


Wacht niet op bijzondere momenten,
maar maak alle momenten bijzonder
Janine

 

Koersbal
Elke vrijdagmiddag van 14:00 – 16:00 u. (behalve in juli en augustus) organiseren we Koersbal in d’n Inloop.
Ons groepje wordt een beetje kleiner en dus willen we graag wat nieuwe deelnemers. Misschien iets voor u????
Koersbal is een balsport die een beetje lijkt op het bekende Franse Jeu-de-boule. Doordat koersbal geen zware inspanning vereist, kan de sport tot op hoge leeftijd worden gespeeld. Iedereen kan meedoen. We hebben wat hulpmiddelen voor degene die niet meer zo goed ter been zijn of moeite hebben met bijv. bukken.
Naast het spelelement is er natuurlijk ook de gezelligheid. Samen een kopje koffie/thee drinken, wat bijpraten is zeker zo belangrijk.
Twijfelt u, kom dan een keertje kijken. U bent van harte welkom! Wilt u eerst iets meer weten, bel dan even met Ine Bissels: tel. 073-5033283

 

UIT ETEN….

Waar: Restaurant de Hooghei
Wanneer: donderdag 19 januari 2023
Hoe laat: 18.00 uur.
Wat: 3 gangen diner à la carte. De keuze is reuze..
Wat kost het: € 27.50  p.p. excl. drankjes
Aanmelden tot: 16 januari

Dat zijn de vragen die ik heel vaak te horen krijg, dus heb ik maar meteen antwoord gegeven. Wij gaan weer voor een gezellig samen zijn, deze keer bij onze nieuwe sponsor: de Hooghei.

Betalen mag op de volgende manieren:
– Per bank op nr. NL54 RABO 0113 5384 56 t.n.v. Seniorenvereniging BRES
  Onder vermelding: “Uit eten”.
– Bij mij in de bus doen in een envelopje met je naam en telefoonnummer.
– Op woensdagmiddag bij de Driewiek van 13.30 tot 16.00u.

Vervoer: Heb je geen vervoer dan graag een mail kbojanine@kpnmail.nl als dat niet lukt 073-5032036.  Dan zorgen wij ervoor.
Als er een chauffeur is die 3 mensen mee kan/wil nemen, krijgt hij uiteraard een vergoeding. 

Mooier kan ik het niet maken en zeker een fijn begin van het nieuwe jaar.
Janine

 

Beweeglessen in d’n Inloop
Misschien heeft u de informatie over de beweeglessen in d’n Inloop gemist.
Daarom nogmaals een verkorte informatie en oproep.
Vanaf dinsdag 10 januari 2023 starten wij in d’n Inloop onder begeleiding van een bevoegd docent, Frank van de Wiel, van 11.00 tot 12.00 uur met beweeglessen voor ouderen. De kosten zijn Euro 15,– /maand (excl. koffie/thee).
De opzet is om 40 lessen per jaar te geven aan minimaal 15 personen. Er hebben zich inmiddels 10 personen aangemeld. We zijn er dus bijna en wachten op uw aanmelding.
Wacht niet te lang en geef mij een belletje: Herman Schunselaar 06-53319158

 

Filmavond in d’n Inloop
Na 2 maanden van afwezigheid en de vervanging van de complete audioapparatuur pakken we in januari de draad weer op.
Binnenkort hebben we de beschikking over Netflix en kunnen we kiezen uit duizenden films. Aan 7 jaar op-en-neer trappen naar de bieb in den Bosch komt dan een einde. Eerst mijn belofte uit oktober waarmaken met nog een laatste film uit de bieb: “The Father.”
U bent weer welkom vanaf 19.00 uur en om 19.30 uur begint dan de film. De kosten voor de film en een kopje koffie/thee zijn nog even € 5,00 

Woensdag 11 jan. 2023
Film: The Father
In 2012 schreef en regisseerde de Franse auteur Florian Zeller het toneelstuk le Père. In 2020 werd het toneelstuk als een Brits-Franse dramafilm gemaakt, onder regie van Florian Zeller. De hoofdrollen worden vertolkt door Olivia Colman en Anthony Hopkins. Een hoogbejaarde dementerende man woont alleen in Londen. Hij weigert verpleeghulp, die zijn dochter hem probeert aan te bieden. Zij beschouwt die hulp als noodzakelijk, omdat zij op het punt staat om met haar partner naar Parijs te vertrekken. Een realistische film schitterend vertolkt door de topacteur Antony Hopkin.

Woensdag 25 januari 2023
Film: No time to die
De 25e James Bond film. Voor Daniel Craig zijn 5de en zo goed als zeker zijn laatste 007-film. De film is in de corona periode 2 jaar uitgesteld en uiteindelijk in sept. 2021 uitgebracht
James Bond heeft zijn turbulente leven als geheim agent achter zich gelaten en leidt een rustig bestaan op Jamaica. Dit wordt abrupt onderbroken wanneer zijn oude vriend en CIA-agent Felix Leiter hem vraagt om een ontvoerde wetenschapper te helpen bevrijden. Deze missie blijkt gevaarlijker dan gedacht en brengt Bond op het spoor van een mysterieuze schurk, die gewapend is met levensgevaarlijke nieuwe technologie.
Een echte 007-film met spanning, sensatie en gewaagde spectaculaire acties. Liefhebbers van James Bond moeten deze film beslist zien!

 

Keezen
Elke donderdagavond (in de even weken) om 19:30 u. is er “keezen” in d’n Inloop. Als u van bordspelletjes houdt is dit zeker een aanrader.
Keezen kan worden omschreven als een combinatie van mens-erger-je-niet en pesten. Keezen heeft een hoog ‘pestgehalte’ en naast enig tactisch inzicht speelt ook geluk met de speelkaarten een belangrijke rol.
Het doel van het spel is om zo snel mogelijk met alle pionnen in je eigen thuisvak (het honk) te komen en te voorkomen dat je tegenstander dit eerder voor elkaar krijgt. De speler die dit het eerst bereikt, heeft gewonnen. Kom een keertje kijken. U bent van harte welkom.
Heeft u nog vragen, neem dan contact op met Ine Bissels: tel. 073-5033283

 

De voelsprieten van Dali en de organisatoren van 15-11/2022
Wat een verrassende tentoonstelling gewoon in Uden! Met de pas opgerichte museumgroep gaan we naar museum Krona. Om te beginnen is het gebouw prachtig. In de feestzaal staat koffie met gebak klaar. Daarna gaan we onder leiding van twee gidsen op pad. Eerst krijgen we uitleg over de historie en de bezienswaardigheden van het oude klooster, daarna gaan we naar het doel van het bezoek “de tentoonstelling van Dali”.
Mijn gedachte “wat moet een beroemde kunstenaar in Uden zoeken” wordt in positieve zin veranderd in wat een geweldige tentoonstelling! We zien een onbekende kant van Salvador Dali. Het gaat om gesigneerde proefafdrukken van 105 voorstellingen uit de bijbel. Het zijn grafische meesterwerken, die dit bezoek meer dan de moeite waard maken. Met hele subtiele afbeeldingen komt bij mij de emotie binnen en dat is wat ik zoek in kunst.
De snor van Dali heeft voelsprieten. Hij zegt hiervan dat dit de antennes zijn waarmee hij inspiratie uit het universum haalt. Wat mij betreft hebben de organisatoren Marja de Bruijne en Gerda van Haaren ook voelsprieten waarmee zij deze keuze hebben gemaakt.
De afsluiting in het fantasievolle industriële restaurant op de Noordkade is heel gezellig en lekker. Leuk om nieuwe mensen te leren kennen en ervaringen uit te wisselen.
Kortom een geslaagde première.
Ine van Boven
N.B. Op de website van Krona vind je info over deze tentoonstelling.

Sudoku gemiddeld

Sudoku pittiger

Oplossingen van de puzzels staan achterin deze nieuwsbrief

 

BRES kookt en deelt:  Kerstdiner, meer voor minder

Ook een kerstdiner hoeft de hoofdprijs niet te kosten, met dit boodschappenlijstje eet u met 2 personen 2 dagen:

 • 1 hele kip, diepvries (dan 1 dag voor het diner in de koelkast ontdooien) of vers. Als u hem vers kunt kopen vraag dan degene waarbij u hem koopt of die hem voor u in tweeën wil snijden.
 • een paar aardappelen
 • een zakje spruitjes
 • een bakje champignons
 • 250 ml slagroom
 • slaspullen, kropje sla, tomaten, komkommer
 • of 2 bananen of wat rood fruit (bijvoorbeeld aardbeien of frambozen, mag ook uit blik) en een pakje Jelly (van dr. Oetker)
 • een zakje soepgroenten
 • eventueel een bouillonblokje en 2 eieren

Voorgerecht
Maak de champignons schoon en snij ze in kleine stukjes. Bak ze met een beetje boter of margarine tot ze zacht zijn. Kruid met peper en zout en voeg de helft van de slagroom toe. Roer nog een keer goed door.
Serveer in een mooi bakje met een geroosterde boterham erbij met wat boter of margarine.

Hoofdgerecht
Voor dit hoofdgerecht moet u de kip in tweeën snijden. Leg de kip met de ruggengraat naar u toe en snij met een scherp mes langs de ruggengraat in tweeën. Ik bescherm de hand die niet snijdt altijd met een oude theedoek.
Verwarm de oven voor op 100 graden en pak het diepe bakblik uit de oven (als u dat niet heeft kun u ook gewoon een grote ovenschaal gebruiken). Ik bekleed het bakblik eerst met aluminiumfolie met daarop een vel bakpapier.
Leg hierop de beide stukken kip met de bolle kant naar boven.

Nu maken we de rub, het kruidenmengsel wat u erop moet wrijven:

 • neem wat peper, zout en paprika en maak dat tot een vloeibaar geheel met een paar eetlepels olie
 • of wat ketjap, een lepel (bruine) suiker, wat chilivlokken of zwarte peper met een paar eetlepels olie
 • of 4 eetlepels kerriepoeder, 4 el gemalen koffie, 1 tl zout en 8 eetlepels zoete chilisaus.

Wrijf de rub goed over beide kippenstukken. Idealiter doet u dat met handschoenen aan. Mocht u nog dunne handschoentjes hebben van de corona dan zijn deze ideaal. Het mag ook met keukenhandschoenen, als u deze eerst even goed schoonmaakt.
Nu kan de kip de oven in. Eerst 1 uur op 100 graden, daarna nog een half uur op 180 graden.
De aardappels schilt u, snijdt u in plakjes of blokjes en kookt u eerst even 10 minuten. Daarna afgieten en even goed, droog, opschudden. Dan worden straks de uiteinden lekker knapperig. 10 minuten voordat u de kip eet bakt u deze even op in olie of in boter/margarine.
De spruitjes koken, u weet vast wel hoe dat moet 😊
Bewaar alle restjes en de botten van de kip!

Nagerecht
Ik geef u 2 mogelijkheden:
1: De dag voor het diner pakt u twee bananen en snijdt deze in stukjes.
Strooi er wat kaneel overheen en een heel klein beetje suiker of zoetstof.
Zet ze in de diepvries.
Net voordat u gaat eten haalt u ze de volgende dag uit de diepvries en laat ze een beetje ontdooien. U verdeelt ze over 2 bakjes en serveert ze, nog half bevroren, met de opgeklopte rest van de slagroom.

Of
2: U wast de vruchten, maakt ze schoon en verdeelt ze over 2 bakjes.
Maak de jelly volgens de gebruiksaanwijzing en zet in de koelkast om op te stijven. Liefst een dag van tevoren.
Serveer met de opgeklopte slagroom.

Dag 2:
Doe de botten van de kip in een grote pan en zet ze onder water. Breng aan de kook. Laat de bouillon zo lang mogelijk trekken zonder dat hij kookt, dus met een sudderplaatje eronder.
Een uurtje voordat u gaat eten zeeft u de bouillon door een grote zeef. Daarna voegt u de soepgroenten (en eventuele restjes van gisteren) toe en laat nog even koken totdat de soepgroenten klaar zijn.
Of goed kruiden met Maggi of peper en zout of een bouillonblokje toevoegen.
U kunt ook, als u dat lekker vindt, 2 rauwe eieren door de zeef drukken terwijl de soep kookt, het ei draadt dan in de soep. Dat ziet er leuk uit en voegt ook wat eiwitten aan de soep toe. Pas op het laatst doen, net voordat u serveert, anders wordt het ei taai.
Lekker met een bruine boterham.

Sylvia Groot

 

DE LANGSTE KERSTTAFEL

De donkere dagen voor kerst zijn voor velen een gezellige tijd met de voorbereidingen voor kerstcadeautjes, etentjes en het aankleden van het huis in kerstsfeer. Maar niet voor iedereen is dit een fijne tijd. En mocht je iemand kennen die je een plekje aan De Langste Kersttafel in Den Durpsherd gunt, kun je voor € 1,00 een plaats reserveren via https://www.beneluxtheater.nl/event/kersttafel/

Oplossing Puzzels
Sudoku gemiddeld:

Sudoku pittiger

 

Kerstgedachte

Nieuws van den Durpsherd
Omdat is gebleken dat er verwarring is rondom ‘Knallend het jaar uit’ op 28 december 2022 en de ‘Nieuwjaarsreceptie’ op 8 januari 2023, beiden in Den Durpsherd, is besloten om ze samen te voegen, waardoor het groter, mooier, gezelliger en uitbundiger wordt! Niet alleen nieuwe inwoners en huisgenoten, maar iedereen die zich betrokken voelt met Den Durpsherd en het dorpsleven is welkom!