Nieuwsbrief

December  2022

Woord van de voorzitter
Voor u ligt alweer de nieuwsbrief van december, de laatste maand van 2022. Het is een goed gebruik om dan op het afgelopen jaar terug te kijken. Dat doen we met het bestuur en onze coördinatoren, die verantwoordelijk zijn voor de organisatie van alle activiteiten. We stellen vast dat 2022 wederom een moeizaam verlopen jaar was met een tegenvallende aandacht en belangstelling voor de door ons georganiseerde bijeenkomsten en activiteiten.

De deelname aan de vitaliteitsdag op 13 september met 63 deelnemers en de opkomst voor de feestmiddag in den Durpsherd op 4 oktober van 150 leden waren daar een positieve uitzondering op. Wij vragen ons af: 

Is het nog steeds de nasleep van de lange corona periode? Zijn onze activiteiten interessant genoeg voor onze leden? Zijn wij duidelijk genoeg in onze informatieverstrekking? Allemaal vragen die bij ons leven en waar niet 1-2-3 een antwoord op hebben. Wij horen wel van afdelingen uit de regio, dat daar ook hetzelfde beeld is te zien. Dat is misschien een schrale troost waar wij ons natuurlijk niet bij neerleggen. Zoals eerder gemeld zijn wij blij met de aanmelding van twee nieuwe bestuursleden. Samen met deze frisse krachten gaan we er voor 2023 onze schouders onder zetten. Het kan en moet beter!! Wij doen nogmaals een beroep op u allen: Lees in de nieuwsbrief welke activiteiten en bijeenkomsten er worden georganiseerd, meld u aan en neem er aan deel.
Wij organiseren het voor u!!
In de komende nieuwsbrief van januari 2023 komen wij uitgebreid terug op de plannen voor 2023

Ik wens u een mooi en fijn Sinterklaasfeest toe
Herman

 

Column: Rimpels…
Een warrige wereld
Veel ouderen hoor ik de laatste tijd de verzuchting slaken: ‘Wat leven we toch in een warrige wereld’. We raken verstrikt in crisissen zowel nationaal als internationaal. Dat geeft onrust, onzekerheid, angst voor de toekomst. ‘Wat staat onze kleinkinderen en achterkleinkinderen nog te wachten?’, is ook een veelgehoorde klacht.

Ik weet uiteraard niet of u dezelfde ervaring heeft maar ik heb sterk de indruk dat na de coronacrisis meerdere crisissen op onze planeet als wellustige veelvraten rondwaren. Je kunt geen talkshow (de Engelse term voor ‘tafelgebazel’) meer volgen of de sisgeluiden van het woord ‘crisissen’ vliegen over de tafel. Vaak geuit door voortdurend dezelfde onbenullen die blijkbaar voor een habbekrats geronseld worden om hun quasi-deskundigheid aan de o zo domme Nederlandse kijkers te verkondigen. Dit is niet helemaal waar. Soms zie ik er ook wel deskundigen tussen zitten die adequate informatie geven. Het aantal figuren echter, dat denkt over alles een mening te moeten ventileren, neemt mijns inziens gestaag toe.

Uiteraard blijf ik mijn oren spitsen (de gehoorapparaten zijn continu actief) en lees ik de kranten en heb ik echt wel in de gaten dat het met tal van zaken in ons land en in de rest van de wereld niet zo best gesteld is. De zorg kampt met personeelsgebrek. Ons onderwijs weet niet meer hoe ze door het lerarentekort alle kinderen voldoende kennis kunnen bijbrengen. De energieprijzen vliegen de pan uit. De benzineprijzen zijn niet meer te betalen. De thermometer in de huiskamer moet echt een graadje lager. Straks moeten we misschien wel onder de koude douche. De inflatie maakt het boodschappen doen niet aantrekkelijker. Steeds meer landgenoten gaan kopje onder en komen onder de armoedegrens. De horeca schreeuwt moord en brand en ziet haar inkomsten dalen. De voedselbanken worden gretig bezocht. De tienduizenden mensen die nog wel op vakantie kunnen staan uren in de rij voor het vertrek van hun vliegtuig of bemerken dat er helemaal niet meer gevlogen wordt. De vluchtelingenstroom neemt al maar toe. De vreselijke oorlogsbeelden in Oekraïne doen ons gruwen. Door klimaatverandering volgt de ene ramp na de andere (wateroverlast en extreme droogte). De poolkap brokkelt zienderogen af. De gletsjers smelten (o wee, dadelijk kunnen we niet meer skiën). Na 70 jaar koningschap overlijdt warempel Queen Elisabeth. Mijns inziens een goed moment het koningschap wereldwijd vaarwel te zeggen. Onlangs hoor ik zelfs dat prinses Amalia en onze eigen Mark Rutte ontvoerd dreigen te worden. De maffia viert hoogtij. Heb ik nu alles gehad? Nee, vast niet. De rij met alles wat de mensheid bedreigt is oneindig lang. O ja, ik ben de boeren nog vergeten en de milieuproblemen die het bestaan bedreigen.
Maar beste lezers, het is nooit anders geweest. In de oudheid, in de middeleeuwen waren de rampen niet te overzien. Denk aan de steeds terugkerende pest die regelmatig miljoenen slachtoffers eiste. Het slavernijverleden, de godsdienstoorlogen waardoor hele volksstammen over de kling gejaagd werden. Ook dichterbij in de 20e eeuw waren de natuurrampen, de epidemieën, de armoede, de oorlogen met ontelbare slachtoffers, schering en inslag. In 1950 tijdens de Koude Oorlog (ik was een jongetje van negen jaar) dacht ik reeds: hoe haalt de mensheid het jaar 2000?
Door de toename van de welvaart gingen we meer en meer denken: de wereld is maakbaar. Er kan ons niets gebeuren. Dat blijkt dus niet zo te zijn. Ik wil de problemen in onze wereld zeker niet bagatelliseren maar om nu alles meteen crisissen te noemen die het bestaan omver zullen kegelen dat gaat mij te ver. Hard werken, oplossingen zoeken, solidair zijn, vertrouwen hebben, de rug rechten, dat zijn de woorden die over de ‘praattafels’ moeten vliegen en dan graag onderbouwd met deskundige plannen.
Jan van der Krabben

 

BRES leest en deelt
Boek: ‘Onder een hemel van sproeten’ (2017)
Auteur: Alex Boogers
Uitgeverij: Podium

Mijn vrouw is sinds enkele weken door het plaatsen van een nieuwe heup aardig aan de stoel gekluisterd. Vandaar dat ze veel leest en mij attent maakte op het hierboven genoemde boek ‘Onder een hemel van sproeten’. Volgens haar een aanrader voor de wat oudere lezersschare, voor BRES-leden dus.
2009. Amerika heeft zojuist zijn eerste zwarte president gekozen. Voor een korte periode lijkt er iets van hoop te ontstaan in de wereld, maar voor de zwarte Harvey is die ene dag precies hetzelfde als alle andere. In zijn troosteloze wijk vecht iedereen om te overleven. Zo ook zijn buurmeisje Amy, die een verschrikkelijk geheim met zich meedraagt. De enige die ze vertrouwt is Jacob, een oude man wiens dierbaarste herinneringen zijn gestorven met zijn vrouw.
Ouderdom en jeugd, zwart en blank, volks en elitair: Alex Boogers schept een universum vol tegenstellingen. Het is een confronterende roman over afkomst, vriendschap en vergelding.
Jan van der Krabben

 

Rabo ClubSupport
In september hebben leden van de Rabo Meierij & Maashorst in het kader van de ClubSupport actie een stem uitgebracht op de club of vereniging van hun keuze. Al die op seniorenvereniging BRES uitgebrachte stemmen hebben uiteindelijk geresulteerd in een donatie van de Rabo van € 488,10
Naast dit geldbedrag biedt Rabo ClubSupport ook ondersteuning op maat om bijzondere ambities zoals, verduurzamen, sponsorwerving en het creëren van een veilig sportklimaat te realiseren. 
Onze dank aan allen, die op onze vereniging hebben gestemd alsook de Rabo voor hun geweldige actie en steun.

 

Nieuwe leden
Wij verwelkomen onze nieuwe leden:
Ankie Roels
Johanna Klunder-van Lith
Ton Hulsman

 

Jarigen
Alle binnenkort jarige leden worden alvast hartelijk gefeliciteerd. Een gezond en gelukkig nieuw levensjaar toegewenst.
Onderstaande kroonjarigen worden bezocht voor een felicitatie en attentie.
Wij hopen dat u de vermelding van uw naam op prijs stelt, mocht dit niet het geval zijn laat het dan minimaal een maand van tevoren weten.

80-jarigen, de sterken
 4-12: Dhr. M.W. Marechal    
16-12: Mevr. M.G.J. Leemans-Corstens
24-12: Dhr. A.M. Steenbergen

En een speciale vermelding:
Op   8-12 wordt mevr. A. van der Heijden-Bijnen  93 jaar.
Op 16-12 wordt mevr. M. Dimmers-van Zoggel 92 jaar.
Op 19-12 wordt mevr. W.A. van Leeuwen-Buth 95 jaar.
Op 26-12 wordt mevr. A. van den Akker-van de Ven 92 jaar.
Op 27-12 wordt mevr. J.H. Braver-Kerkhoven 96 jaar.

Dames, namens het bestuur een hele fijne verjaardag toegewenst en nog vele jaren!

 

Veranderingen in het bestuur van seniorenvereniging Bres
Zoals bekend zijn wij al een hele tijd op zoek naar nieuwe bestuursleden.

Sylvia Groot heeft 3 jaar hard gewerkt als onze secretaris. Zij heeft naast haar baan het werk als secretaris als vrijwilliger gedaan. Een hele klus, die zij voortvarend en met bezieling heeft verricht. Aangezien zij ZZP-er is, is de Coronacrisis voor haar extra zwaar geweest. Haar inkomen kwam, zoals bij alle ZZP-ers, onder druk te staan en om die reden heeft zij te kennen gegeven zich volledig op haar werk te richten. Helaas voor ons betekent dit dat zij formeel nog bestuurslid is tot de algemene ledenvergadering in maart 2023, maar dat zij zoveel als mogelijk overlaat aan de overige bestuursleden/opvolgers. Wij zijn Sylvia zeer erkentelijk voor het vele werk dat zij voor ons heeft verricht en wensen haar alle goeds en succes toe in de toekomst.
Voor de opvolging van Sylvia en voor het overnemen van diverse taken van de overige te zwaar belaste bestuursleden hebben wij inmiddels opvolgers gevonden.
Mieke van Kesteren is sinds augustus aspirant bestuurslid en maakt kennis met de verschillende activiteiten van onze vereniging. Mieke heeft ruime ervaring in een managementfunctie in de zorg.
Marij van Dijk is eveneens al aan de slag gegaan en zal de functie van secretaris gaan vervullen. Zij heeft veel ervaring in administratie en systeembeheer en was werkzaam in de kinderopvang.
Heel blij zijn met deze versterking en de dames zullen worden voorgedragen als bestuurslid in de Algemene Ledenvergadering van maart 2023.

 

Emailadressen BRES
Emailadres:                                           Dit emailadres wordt gelezen door:
voorzitter@bres.nl                                Herman Schunselaar
secretaris@bres.nl                                 Marij van Dijk (waarnemend)
penningmeester@bres.nl                    Hans van Beers
liesbeth@bres.nl                                      Liesbeth Steenbergen
seniorenvereniging@bres.nl              Liesbeth Steenbergen en Marij van Dijk
mieke@bres.nl                                          Mieke van Kesteren

Ledenadministratie: 
Voor alle mutaties met betrekking tot de ledenadministratie kunt u uw gegevens sturen naar:  ledenadministratie@bres.nl                    Ton den Besten

Voor vragen, informatie en/of opmerkingen over BRES kunt u contact opnemen met Liesbeth Steenbergen op telefoonnummer: 073-503 3117 of 06-47268340
(bij voorkeur tussen 10.00 en 12.00 uur).

 

Onze ledenadministratie
Nieuwe leden
Wilt u een nieuw lid opgeven dan kan dat op de volgende manieren:
. invullen van het formulier op onze website www.bres.nl
. de gegevens van het nieuwe lid mailen naar ledenadministratie@bres.nl
. even bellen met Ton den Besten: 06-12675364
. briefje in de bus doen bij d’n Inloop op de Kerkwijk 45a

Doorgeven van wijzigingen
Wij proberen zo zorgvuldig mogelijk te handelen als het gaat om het vermelden van persoonlijke gegevens. Helaas moeten wij constateren dat dat niet altijd goed gaat.
Om die reden vragen wij u nadrukkelijk om alle mutaties met betrekking tot uw persoonlijke omstandigheden aan ons door te geven, zoals:
– verhuizing,
– verandering mailadres,
– wijziging telefoonnummer,
– wijziging bankgegevens e.d.
Dan kunnen wij onze ledenadministratie zorgvuldig bijhouden.

Met betrekking tot het vermelden van het overlijden van leden hebben wij afgesproken dat wij dit alleen nog in de nieuwsbrief opnemen als Bres hiervan in kennis is gesteld.
Dit om alle zorgvuldigheid in acht te kunnen nemen.
U kunt uw gegevens doorsturen aan ledenadministratie@bres.nl
Uiteraard kunt u ook telefonisch de gegevens doorgeven aan Ton den Besten
06-12675364 of een kennisgeving in de brievenbus van Bres stoppen: Kerkwijk 45a, 5258 KA Berlicum.

 

ICT Planning december 2022
Alle bijeenkomsten zijn op maandagmorgen van 10:00 u. tot 12:00 u. in Den Inloop.
Het enige wat u moet betalen is de koffie/thee tijdens de pauze.
Voor alle bijeenkomsten geldt dat je je daarvoor moet aanmelden op de site van BRES.  www.BRES.nl

Maandag 5 december. Gebruik van Word en spelen met Word. (tekstverwerken)
Word is het meest gebruikte tekstverwerkingsprogramma van Microsoft en het is een uitgebreider programma dan Wordpad.
Maandag 12 december. Anoniem op internet
?
Wat is eigenlijk incognito surfen?
Wat weten ze allemaal van ons en hoe kunnen we onze privacy verhogen?
Attentie. Voor sommige bijeenkomsten hebben we niet de volledige tijd nodig en zullen we eerder kunnen afsluiten.

Rien en Harrie, ICT-werkgroep van BRES

 

Seksueel slimme krabbetjes  
Uiteraard respecteer ik het geloof van mensen in het scheppingsverhaal zoals dat vermeld staat in het boek ‘Genesis’ in het Oude Testament. Dat geloof is bij mij echter teloorgegaan en sinds vele jaren ben ik een overtuigd aanhanger van de evolutietheorie zoals die door Charles Darwin in de negentiende eeuw voor het eerst beschreven is en later door vele wetenschappers verder uitgediept en ontwikkeld.
Even ruwweg gezegd zijn wij mensen volgens de evolutieleer als gevolg van genetische variatie, voortplanting en natuurlijke selectie nakomelingen van een uiterst primitief eencellig wezentje dat zo’n 3 tot 4 miljard jaar geleden leefde in de zee. Met enige fantasie kun je stellen dat onze verre ‘voorouders’, in welke vorm dan ook, komend vanuit de zee zich op het land gevestigd hebben. Mijn fantasie slaat echter grenzeloos op hol, maar dat moet u maar even voor lief nemen, als ik stel dat mijn verre voorvaderen, gezien mijn naamgeving, zich waarschijnlijk tot kleine krabbetjes ontwikkeld hebben, die zowel in zee als op het land kunnen leven. Een eigenaardig soort ras dat zich niet vooruit of achteruit kan voortbewegen maar slechts zijwaarts. Gelukkig dat wij krabben-mensen dat nog hebben kunnen corrigeren. Toch prijs ik mij sinds kort gelukkig met het feit dat mijn dierlijke voorvaderen, die u in groten getale in de zeeën en op de stranden nog steeds kunt ontmoeten, van een slimheid getuigen waarvan ik tot nu toe geen weet had. Ik streel me met de gedachte dat die slimheid via genetische voortplanting zich mogelijk ook in de krabbetjes-mens genesteld heeft.
Wat is de reden van mijn geluksgevoel? Op internet las ik onlangs een kort verslag van een onderzoek door wetenschappers van een Australische Universiteit. Het betrof hun zoektocht naar het gedrag van wenkkrabben op de moddervlaktes voor de kust van Mozambique. U bemerkt dat mijn ‘genetisch voorvaderen’ ondanks hun zijwaartse gang voortvarend de wereld over getrokken zijn. Uit dat onderzoek bleek dat een mannetjeswenkkrab een vrouwtje met het grootste plezier verdedigt tegen indringers als daar tenminste een seksuele dienstverlening tegenover staat. Mannetjeswenkkrabben hebben één enorme schaar om zich mee te verdedigen, maar de onderzoekers wilden zien hoe vrouwtjeskrabben, die alleen twee kleine scharen hebben, zich verdedigen. De financiële subsidies aan universiteiten moeten toch ergens aanbesteed worden niet waar!
Wenkkrabben zijn territoriumdieren en leven in holletjes. De onderzoekers verzamelden krabben van verschillende plekken en plaatsten die in de buurt van bewoonde holen. Wanneer een mannetjeskrab de indringer was, spoedden in 95 % van de gevallen andere mannetjeskrabben zich naar het territorium van een buurvrouwtje om de indringer weg te jagen. Was de indringer een vrouwtje, dan kwamen mannetjes slechts in 15 % van de gevallen als redder te hulp. Het lijkt erop dat mannetjeskrabben vrouwtjes graag in de buurt houden, voornamelijk omdat die vrijwel altijd bereid zijn seks te hebben met hun buurman. De wetenschappers maakten hieruit op dat de vrouwtjes er zelf profijt van hebben als ze met hun buren het bed delen. Hun voordeel ligt waarschijnlijk in de bescherming die ze ervoor terugkrijgen.
Seksuele dienstverlening schijnt niet ongebruikelijk te zijn in de dierenwereld hebben deskundigen me later verteld. Vrouwtjes van een bepaald soort pinguïns op Antarctica lenen zich bijvoorbeeld voor seks om zeer gewilde stenen te bemachtigen om nesten op te bouwen. Toen ik dat hoorde wist ik het zeker…tijdens miljoenen en miljoenen jaren van genetische voortplanting hebben ook enkele van die genen zich in de mensensoort een blijvende plaats veroverd. Toch eens nagaan hoe het met de ‘dienstverlening’ in mijn eigen krabben-familie gesteld is.

Jan van der Krabben

Driewiek journaal

          Altijd leuk zo’n bedankje.
De nodige inkopen zijn weer gedaan voor de voedselbank die steeds meer klanten krijgt.

Intussen zijn Janny en Diny weer ijverig bezig met het maken van de kerstkaarten.
De ene nog mooier dan de andere en met heel veel zorg gemaakt.
Deze zijn uiteraard al te koop. Iedere woensdagmiddag van 13.30u tot 16.00 u.
Wij kunnen ze nog steeds 4 voor  € 1,00 verkopen
Toch een klein minpuntje.
Regelmatig tref ik bij mijn voordeur dozen en plastic tassen vol met kaarten of wol.
Aan restjes wol hebben wij niets en die moeten wij dan weggooien. Wat de kaarten betreft, geen zelfgemaakte of kerstkaarten. Ook die hebben wij voldoende..
Verder heb ik nog een tip om te bezuinigen op de energiekosten.
Wat te denken over heerlijke warme huissokken?
Deze zien er heel gezellig uit, een lekkere warme stola en de verwarming kan op 19 graden.

Het is maar een Tip…
Janine

 

Najaarslunch voor alleenstaanden bij de Driewiek
Op woensdagmiddag 26 oktober om 13.00 u. was het weer zo ver. De Driewiek organiseerde voor 21 personen, waaronder 10 alleenstaande en de twee prijswinnaars van de prijsvraag van de Braderie.
De tafels waren mooi gedekt en versierd en de genodigden waren ruim voor 13.00 u aanwezig.
Er werd traditiegetrouw gestart men een glaasje boerenjongens .
Na een heerlijk soepje kon met kiezen uit twee stampotten met gehaktbal of hachee, wortelstamp of boerenmoes. Beide stampotten waren zeer smaakvol.
Met dank aan slagerij Story uit Heeswijk die dit grotendeels heeft gesponsord.
Alle lof en dank daarvoor.
Velen stelden vast dat zij zo’n heerlijke lunch thuis niet altijd krijgen en dat alleen eten ook niet alles is.
De lunch werd afgesloten met een overheerlijke Bavarois met slagroom.
Veel lof voor de dames van de Driewiek.

 

Ons gesprek
Jenny Bijnen, wie kent haar niet?
Bijna iedereen in Berlicum kent Jenny Bijnen. Uit het leven als onderwijzeres in Middelrode, als eigenaar van de drankenwinkel op de Kerkwijk maar wij kennen haar vooral als lid van KBO Berlicum/Middelrode.
Zij heeft vele jaren een actieve rol gespeeld in onze vereniging. Begonnen als secretaris voor de KBO in 1999. En dat werk heeft ze ruim tien jaar verricht. Alles werd door haar administratief vastgelegd en iedereen kon bij haar terecht voor vragen, activiteiten e.d. Tijdens deze periode werd de opleiding voor ouderenadviseurs gestart in Den Bosch. Van onze vereniging deden er ook een aantal mee. Jenny kreeg als bestuurslid de leiding over deze groep. Na enkele jaren werd deze overgedragen aan Jan Kuipers.
De KBO was ook erg actief in Berlerode o.l.v. Tiny Wijgergangs met een bezoekgroep, spelletjesmiddag en voorleesochtenden. Toen Tiny ophield nam Jenny dit van haar over en heeft dit gedaan tot het oude Berlerode verhuisde naar het nieuwe gebouw. Daar gingen deze activiteiten over in de huidige dagbesteding.
Vanaf 2000 is Jenny ziekenbezoekster geweest met o.a. Riet Abelen. Later is deze  activiteit overgegaan in de huidige Lief en Leedgroep. Enkele weken geleden heeft zij helaas afscheid moeten nemen, terwijl zij het werk altijd heel graag heeft gedaan. Naast de functie van secretaris heeft zij nog vele andere activiteiten verricht.
Ondertussen kwam De Driewiek op haar pad; een vrijetijdsclub voor mensen die gezelligheid bij elkaar zochten. In eerste instantie was deze club ontstaan  vanuit de SWO, die gehuisvest was in den Durpsherd. Er werd gekaart, geknutseld, geschilderd en gebuurt. De club is later overgegaan naar onze vereniging in de Inloop en werd een breiclub. Er werd veel gebreid voor het Nationaal Fonds Ouderenhulp, waar veel geld naar toe werd gestuurd van alle spullen die de Driewiek verkocht. Inmiddels is  de leiding overgedragen aan Janine Figeys en is er gekozen de opbrengst  aan lokale doelen, zoals de Voedselbank.
Jenny was altijd in voor een gesprek, het bieden van een luisterend oor en het aanbieden van hulp of het geven van advies. Naast dit werk bezocht zij ook de mensen van Berlerode regelmatig . Rond kerstmis ging zij persoonlijk bij veel mensen langs om een kaart afgeven en een praatje maken, omdat zij weet dat even aandacht geven en aandacht krijgen voor mensen het verschil kan maken.
Helaas laat haar gezondheid het niet meer toe om langer haar vrijwilligerswerk, dat ze steeds met hart en ziel gedaan heeft, te blijven doen. Zij had graag de 25 jaar volgemaakt, maar dat lukt niet meer. Wel kunnen wij op haar terugvallen voor vragen (zij kent jan en alleman en weet heel veel).
Wij danken haar heel hartelijk voor het vele werk dat zij voor KBO afdeling Berlicum/Middelrode, nu Seniorenvereniging  Bres heeft verricht en wensen haar en haar man Jan, die ook nog erg actief is, alle goeds toe en hopen dat zij nog vele jaren op hun vertrouwde stekje aan de Kerkwijk wonen.

 

Nieuw bij BRES: KUNST EN CULTUURGROEP
Enige maanden geleden deden wij, Marja de Bruijne en Gerda van Haaren, een oproep in de nieuwsbrief om te inventariseren of er onder de Bres leden belangstelling was om een kunst en cultuurgroep op te richten. Met minimaal 15 personen zou de groep opgestart kunnen worden. En bleken maar liefst 29 mensen belangstelling te hebben….
Tijdens een informatiemiddag hebben we, heel democratisch, gesproken over de invulling van de groep.
Besloten werd om eens in de twee maanden ergens heen te gaan en dat dat dan steeds door iemand anders georganiseerd zou gaan worden. Koffie vooraf en lunch zijn voor eigen rekening maar deelname daaraan is vrijblijvend. Wel is het de bedoeling dat we zoveel mogelijk carpoolen en dat de brandstofkosten met de chauffeur verrekend worden.
We zijn zelfs al zo ver dat we het jaarprogramma tot november 2023 al rond hebben! En natuurlijk zullen we jullie af toe in de Nieuwsbrief laten meegenieten van onze uitjes.

Marja en Gerda

 

Sfeervolle Kerstviering  op vrijdag 16 december 2022
Op vrijdag 16 december wordt  de jaarlijkse kerstviering van onze seniorenvereniging gevierd in een prachtig in kerstsfeer gebrachte zaal in den Durpsherd. 
De middag zal worden verzorgd door de groep Cohda Krek. Een groep van mannen en vrouwen die het Brabants dialect goed beheersen en die het leuk vinden om een fantastische kerstmiddag voor ons te verzorgen.
Ook heeft Jan van de Krabben een prachtig eigentijds kerstverhaal geschreven, speciaal voor deze bijeenkomst.
Het wordt een sfeervolle kerstmiddag, die begint om 14.00 uur en tot ongeveer 17.00 uur zal duren.
Deelname aan deze gezellige middag in het teken van Kerstmis € 7,50 (inclusief koffie/thee met kerstbrood, enkele consumpties en heerlijke hapjes) .
De kaartverkoop is al begonnen maar er zal naast de genoemde dagen in november nog een laatste gelegenheid zijn om op dinsdag 6 december van 10.00 – 11.00 uur  een kaartje te kopen in d’n Inloop, Kerkstraat 45a in Berlicum. Er is echter sprake van een maximum aantal mensen die in de zaal kunnen worden toegelaten.
Kaarten kunt u ook per mail bestellen: liesbeth@bres.nl.  U wordt dan gevraagd de kosten van € 7,50 over te maken op onze rekening NL54 RABO 0113538456 t.n.v. seniorenvereniging BRES onder vermelding van kerstfeest 2022.
Kom naar deze fijne kerstviering op vrijdag 16 december  om alvast in de stemming te komen voor Kerstmis 2023 want we zullen ook zeker gezamenlijk kerstliedjes zingen wat altijd een gevoel van geborgenheid en harmonie geeft.

 

Beweeglessen in d’n Inloop
Met het ouder worden, wordt het verantwoord bewegen steeds belangrijker. U loopt minder, spieren worden strammer en het risico van ongecontroleerd vallen neemt toe. Beweeglessen voor senioren, onder leiding van een bevoegd docent, bij ons in d’n Inloop, kunnen hier veel aan doen. Frank van de Wiel, 64 jaar, bevoegd docent en in het bezit van een geldig EHBO en reanimatie diploma gaat vanaf dinsdag 10 jan 2023 van 11.00 tot 12.00 uur deze beweeglessen geven.
45 min. actief les en daarna samen een kopje koffie/thee drinken. Wij zorgen voor alle benodigde materialen en u voor gemakkelijk zittende kleding. Bij een deel van de lessen zit u op de stoel. De opzet is, dat er 40 lessen per jaar worden gegeven. In de schoolvakanties liggen de lessen stil. De kosten zijn € 15,–/ maand (excl. koffie/thee) Een voorwaarde is, dat er minimaal 15 personen aan de lessen deelnemen. Denk er niet te lang over na. Bewegen is van groot belang en vol = vol

U kunt zich bij Herman Schunselaar opgeven: tel 06-53319158.

Dag Datum Activiteit Locatie Aanvangstijd
Donderdag 1-12 Wandelen   Durpsherd   9:30 u.
Sjoelclub d’n Inloop 13:30 u.
Keezen d’n Inloop 19:30 u.
Vrijdag 2-12 Biljarten Durpsherd/Moerkoal 13:00 u.
Koersbal               d’n Inloop  14:00 u.      
Zaterdag 3-12      
Zondag 4-12      
Maandag 5-12 ICT                     d’n Inloop             10:00 u.
Informatie over Thuiszorg Durpsherd 10:30 u.
Biljarten Durpsherd 13:00 u.
Bridge d’n Inloop 13:30 u.
Dinsdag 6-12      
Woensdag 7-12 Driewiek    d’n Inloop                13:30 u.
Donderdag 8-12 Wandelen   Durpsherd   9:30 u.
Sjoelclub          d’n Inloop                              13:30 u.
Rikken en Jokeren d’n Inloop 19:30 u.
Vrijdag 9-12 Biljarten Durpsherd/Moerkoal 13:00 u.
Koersbal               d’n Inloop                            14:00 u.      
Zaterdag 10-12      
Zondag 11-12 Soos d’n Inloop 14:00 u.      
Maandag 12-12 ICT                    d’n Inloop             10:00 u.
Biljarten Durpsherd 13:00 u.
Bridge d’n Inloop 13:30 u.
Dinsdag 13-12      
Woensdag 14-12 Driewiek                d’n Inloop                              13:30 u.
Donderdag 15-12 Wandelen   Durpsherd   9:30 u.
Sjoelclub         d’n Inloop                             13:30 u.
Keezen d’n Inloop 19:30 u.
Vrijdag 16-12 Biljarten Durpsherd/Moerkoal 13:00 u.
Zaterdag 17-12      
Zondag 18-12      
Maandag 19-12 ICT         d’n Inloop             10:00 u.
Biljarten Durpsherd 13:00 u.
Bridge d’n Inloop 13:30 u.
Dinsdag 20-12      
Woensdag 21-12 Driewiek           d’n Inloop                   13:30 u.
Donderdag 22-12 Wandelen   Durpsherd   9:30 u.
Sjoelclub        d’n Inloop                             13:30 u.
Rikken en Jokeren d’n Inloop 19:30 u.
Vrijdag 23-12 Biljarten Durpsherd/Moerkoal 13:00 u.
Zaterdag 24-12      
Zondag 25-12 1e Kerstdag    
Maandag 26-12 2e Kerstdag    
Dinsdag 20-12      
Woensdag 28-12 Driewiek         d’n Inloop               13:30 u.
Donderdag 29-12 Wandelen   Durpsherd   9:30 u.
Vrijdag 30-12 Biljarten Durpsherd/Moerkoal 13:00 u.
Zaterdag 31-12      
         
Eenmalige agenda:      
woensdag 23-11 Verkoop kaartjes Kerstfeest d’n Inloop 14:00 – 16:00 u
Dinsdag 29-11 Verkoop kaartjes Kerstfeest d’n Inloop 10:00 – 12:00 u
woensdag 30-11 Verkoop kaartjes Kerstfeest d’n Inloop 14:00 – 16:00 u
Dinsdag  6-12 Verkoop kaartjes Kerstfeest d’n Inloop 10:00 – 12:00 u.
St.Nicolaaskoffie d’n Inloop 10:00 u.
Vrijdag  9-12 Kerstmarkt Beukplein, vóór de Moerkoal 17:00 – 21:00u
Vrijdag 16-12 Kerstviering Durpsherd 14:00 u.

 

 

OOK WIJ MOETEN OP DE “KLEINTJES“ LETTEN
Ook voor ons geldt dat wij zorgen hebben over de prijsstijgingen. Daarom het volgende verzoek.
Verschillende malen hebben we geconstateerd dat de verwarming in d’n Inloop op volle toeren blijft branden en dat is eeuwig zonde. Vandaar het vriendelijke verzoek aan alle vrijwilligers/gebruikers: Graag de thermostaat na gebruik  (liefst een half uur voor vertrek) terugzetten op 18 graden, zodat wij straks de energierekening nog kunnen betalen en ook erop toezien dat alle lichten (ook buitenlicht) worden uitgedaan.
Hartstikke bedankt!

 

Jos van de Veerdonk 101
De nog zeer krasse Jos vierde op vrijdag 4 november zijn 101ste verjaardag. Hij vierde dat in stilte met zijn naaste familie. Ik bezocht hem met een felicitatiekaart en presentje, namens BRES. Jos is nog wonderbaarlijk gezond. Hij leest nog elke dag de krant, fietst zijn rondje op zijn driewieler door het dorp en weet zich de lagere school in Berlicum nog te herinneren ook al is het hoofd van de school al 63 jaar dood. De burgemeester was er vorig jaar toen hij 100 werd nog geweest. Dit jaar stuurde hij een kaart. Mooi toch! Ik wilde een stroopwafel bij de koffie afwijzen. Jos zei, kom nou we mogen toch nog alles. Na goed drie kwartier zat mijn bezoek er op, bedankte Jos en zijn dochter voor de koffie en we spraken af voor het volgende jaar. Een heel bijzonder bezoek aan ons oudste lid

 

BEWEGEN OP MUZIEK
Ine Bissels geeft in Berlerode, Kloosterhof 10, Berlicum elke week lessen in bewegen op muziek
Deze bijeenkomsten vinden plaats op
– maandag van 09.15 tot 10.00 uur en
– dinsdag van 13.30 tot 14.15 uur.
De deelname bedraagt € 10,00 per maand, waarbij op de eerste les van de maand er een gratis kopje koffie na afloopt wordt geserveerd.
Inlichtingen en aanmelden bij Ine Bissels, telefoon 06-12816331

 

Uitnodiging Sint Nicolaas koffie bij d’n Inloop
Wij vinden het een leuk idee om op dinsdag 6 december van 10.00 – 12.00 uur nog even wat aandacht te besteden aan Sinterklaas. Daarom zijn wij deze ochtend geopend voor iedereen die zin heeft in een gratis koffie /thee met speculaas en pepernoten en  behoefte heeft aan een praatje of gezellig komt buurten.  Wij zijn er met een paar man om u welkom te heten.
U kunt dan ook nog als u wilt kaarten voor de kerstmiddag van 16 december kopen.
Wij hopen u te zin op deze informele “sinterklaasochtend”

 

Nieuws van de Sjoelclub:
Beste Sjoelers,
Bij de start in september, van het nieuwe seizoen 2022/2023, van Sjoelclub Berlicum, bleek dat we er weer veel zin in hadden onze sjoelvaardigheid achter de Sjoelbak te testen. Waar het bij de een direct alweer lukte om een hoge score te noteren, gaf de ander (met een lage score) de schuld aan de sjoelbak, maar dan wel met een lach.
Een kleine troost voor deze sjoelers, was het officieel uitpakken van een nieuwe Heemskerk wedstrijdsjoelbak. Door de willekeurige manier, met wie en op welke sjoelbak je speelt, is het even afwachten wanneer je er kunt spelen.
Het ledenaantal blijft constant, alhoewel er soms een lid moet afhaken. Leeftijd en persoonlijke omstandigheden zijn hiervan de oorzaak.
Zo ook heeft, een trouw lid: W. v.d. V., die vorig seizoen nagenoeg alleen van het afsluitende etentje gebruik kon maken, zijn lidmaatschap opgegeven om plaats te maken voor eventuele nieuwe leden. Het Bestuur en Leden, wenst hem veel sterkte.
Omdat het aantal leden nog steeds boven de 30 is, moeten toekomstige gegadigden nog even geduld hebben. Zodra het ledenbestand het weer toelaat, zal het bestuur dat kenbaar maken.
Het bestuur hoopt, dat Corona weer geen spelbreker zal worden en zal aan info van de Bres hierover, gehoor geven.
Ben je verkouden, hoest je erg of ben je grieperig, TEST je zelf en neem je verantwoordelijkheid.
Blijf gezond, met de feestdagen in de decembermaand in het vooruitzicht.

Sjoel ze
Rob Hoornweg

 

Sfeervolle Kerstmarkt in Middelrode
Op 9 december is er van 17.00 tot 21.00 uur een sfeervolle kerstmarkt op het Beukplein in Middelrode.
Er zijn diverse kramen, er is muziek, er treden diverse koren op en ook voor kinderen is er vertier.
Daarnaast is er een veiling voor Stichting Levina Janna.
De markt wordt georganiseerd door de Moerkoal, de Parochie en de Driezeeg.
Kom naar deze sfeervolle markt met naast de optredens glühwein, koffie en chocolademelk om in de kerstsfeer te komen en elkaar te ontmoeten.

 

Doorloper KBO gemiddeld

Horizontaal: 1 riv. in Frankrijk; inheemse kraai; bergspleet – verdikte huid; smakelijk; zwaardwalvis – dakbedekking; Ierland; bereide dierenhuid; ontastbare stof – dood dier; bagger; adellijk persoon – ongevuld; grote papegaai; draagdoek – Europees Kampioenschap; rustteken; voorwerp; pl. in Limburg – een weinig; riv. in Frankrijk; voldoende – nummer; postscriptum; dwergplaneet; editie; pl. in Flevoland – op de wijze van; op alle plaatsen; licht dronken; dof – 10 deel v.e. geweer; hoge grassoort; revanche – 11 ingeving; bloeimaand; snijwond; Engels bier – 12 zo-even; via; gauw; dit is.

Verticaal: 1 opstootje; gering; vrouwtjesaap – mannelijk persoon; eikschiller; bergplaats – brandstof; Balt; verfplank – Nieuwe Testament; Europese taal; broer van Kaïn – Bijbelse priester; snelle gang; Zuid-Amerikaans lastdier – boomvrucht; spoorstaaf; voorteken – welpenleidster; benzineblik; jong varken – peuter; grens; opgooi – barenspijn; loterijspel; op een keer – 10 schreeuw; gapen – 11 Engelse edelman; watervogel; deel v.e. trap – 12 toetsinstrument; katachtig roofdier; reeds – 13 in orde; brede laan met bomen; deel v.e. platenspeler – 14 stadium; vrees; afgeronde steen.

 

Doorloper KBO moeilijk

Horizontaal: 1 naaldboom; afgestoken graszode; oefentijd – op alle plaatsen; molentrechter; koraaleiland – hoofdgroet; omslag; keer; strik – deel v.e. platenspeler; voederbak; mineraal – opgeld; Baskische afscheidingsbeweging; vanzelfsprekend – schapengeluid; bemanning; opera van Verdi; nagalm – in samenwerking met; leerling; binnenkomst – heilige; karaat; entstof; Russisch heerser – tapkast; Cubaanse munt; adellijk; bladgroente – 10 Engels bier; scheidsrechter; volstrekt niets – 11 steunpaal; Chinese deegwaren; verlegenheid; arbeidsovereenkomst (afk.) – 12 eikenbast; draaisprong; onbezorgd.

Verticaal: 1 hennep; loog – profeet; gedaante – donkere kamer; in combinatie met; rimpel – emeritus; schermwapen; scheepsemmer – commerciële tv-zender; niet helemaal; koningin-regentes – etensrest; telwoord; windas – huidziekte; Ned. omroep; een weinig – voormiddag; omgeving; dus – godin v.d. aarde; vloer; bakmengsel – 10 ransel; voelspriet – 11 dierlijk vet; kleine hoeveelheid; hijstoestel – 12 kaartenboek; botsing; Christen Unie – 13 waterverf; schuilnaam – 14 pl. in Gelderland; juichkreet; bestemming.

Oplossingen van de puzzels staan achterin deze nieuwsbrief

 

Op stap met…
Jammer genoeg gaat Holiday on Ice niet door. Er hebben zich 18 deelnemers gemeld en dat hadden er 28 moeten zijn. Iedereen die zich had aangemeld is geïnformeerd en heeft zijn/haar geld terug.

 

Consumentenbond: alle spaartaks-gedupeerden compenseren 
De Consumentenbond vraagt mensen die in het verleden te veel belasting op hun spaargeld hebben betaald zich te melden. De belangenorganisatie trekt op met de Bond voor Belastingbetalers omdat de organisatie wil dat iedere gedupeerde gecompenseerd wordt en niet alleen de mensen die eerder bezwaar maakten.
In de zomer van 2019 oordeelde de Hoge Raad dat de vermogensrendementsheffing tot 2017 oneerlijk was en in strijd met de het recht op eigendom. De Belastingdienst ging namelijk uit van een fictieve rente op vermogen, daarover moesten spaarders met een vermogen boven een bepaalde grens belasting betalen.
Het werkelijke rendement was echter veel lager omdat de spaarrentes heel laag of nihil waren, waardoor spaarders meer vermogensbelasting moesten betalen dan hun vermogen opbracht. Zo’n 60.000 mensen die bezwaar maakten tegen hun belastingaanslag moest de Belastingdienst geld terugbetalen.

 

‘Onbetrouwbare overheid’
Eerder dit jaar besloot de Hoge Raad dat mensen die geen bezwaar hadden gemaakt, niet hoeven te worden gecompenseerd. Ook staatssecretaris Van Rij van Financiën liet in september weten dat niet-bezwaarmakers niet in aanmerking komen voor compensatie.
De Consumentenbond vindt dat niet eerlijk en wil samen met de Bond voor Belastingbetalers een claim bij de overheid neerleggen. “We willen een signaal afgeven dat de overheid fout zit. Ze hebben onrechtmatig geld van burgers geïnd en zijn daarmee een onbetrouwbare overheid”, zegt woordvoerder Gerard Spierenburg van de Consumentenbond in het NOS Radio 1 Journaal. “Het geld is niet van de overheid en dus moeten ze het teruggeven.”
De Consumentenbond en Bond voor Belastingbetalers verzamelen nu gegevens van mensen die nog geen bezwaar hebben gemaakt en bundelen hun krachten om alsnog het teveel betaalde geld terug te halen. Volgens fiscalisten gaat het om miljarden. Omdat het om een principiële zaak gaat wil de Consumentenbond niets aan deze zaak verdienen.

 

Persoonsalarmerings systeem
Op maandag 7 nov. gaf het bedrijf M-Alert uit Uden in de bieb een uitvoerige informatie over hun persoonsalarmering systeem. De belangstellenden (20 pers.) kenden allemaal voorbeelden van personen, die waren gevallen en dan niemand konden bereiken. Een traumatische ervaring, die je niemand toewenst. De oplossing blijkt eenvoudig en minder kostbaar dan gedacht. M-Alert plaats bij u thuis een ontvang- en zendapparaatje, dat gekoppeld is met de 24 uurs bemande zorgcentrale van M-Alert. U draagt om uw hals of pols een alarm drukknop, die u in geval van nood gebruikt.
Bij gebruik controleert de zorgcentrale van M-Alert eerst of het mogelijk een vals alarm is. Is dat niet het geval, dan wordt een van de door u opgegeven contactpersonen telefonisch gewaarschuwd. Contactpersonen zijn buren, familieleden of kennissen.
Zij/Hij neemt dan ter plaatse contact met u op en waarschuwt zo nodig hulpinstanties. 
De kosten voor deze vaak noodzakelijke voorziening voor ouderen zijn te overzien.
Eenmalige plaatsingskosten € 65,–
Maand abonnementskosten € 16,–
De prijzen zijn incl. BTW en gelden voor 2023
Wenst u meer informatie bel dan met M-Alert tel 041-3273155

 

Feestmiddag in Den Durpsherd
Op dinsdag 4 oktober om 14:00 uur, was het dan uiteindelijk zo ver. Na bijna 2 jaar konden we weer een feestmiddag voor onze leden organiseren. De Beneluxzaal, van Den Durpsherd, was feestelijk aangekleed en de circa 150 bezoekers waren vol verwachting. Herman heette iedereen van harte welkom, stond stil bij de afgelopen corona periode en gaf aan, dat zijn houdbaarheidsperiode als voorzitter er bijna op zat en was blij met de komst van twee nieuwe dames in het bestuur.
Hij introduceerde het muzikale duo Maestro & co uit Drunen. De middag vloog om met mooie muziek, heerlijke hapjes en drankjes en vooral met het feit dat velen elkaar na lange tijd weer eens zagen en konden bijkletsen. Om 5:00 uur zat een bijzondere middag er weer op. Herman bedankte de muziek, Den Durpsherd en vooral onze 8 vrijwilligers, die dit alles weer mogelijk hadden gemaakt.

 

Informatie over de thuiszorg
Op maandag 5 december a.s. zal Vivent een presentatie geven over thuiszorg, wat houdt het in, hoe zijn ze te bereiken, wat kan er wel en wat niet? Voor veel ouderen de moeite waard om te weten.
Deze presentatie vindt plaats om 10.30 uur in den Durpsherd en is tot stand gekomen in samenwerking met de Dorpstafel.
De toegang is gratis.

 

Wijziging zorgverzekeringen 2023
Ieder jaar worden er vanuit de overheid veranderingen aangebracht in de zorgverzekering. Hieronder de belangrijkste veranderingen voor u op een rij.
Na 12 november alle premiestijgingen bekend
Op dit moment van schrijven heeft slechts één zorgverzekeraar de premie van de basisverzekering bekend gemaakt en dat is zorgverzekeraar DSW. Zij zijn ieder jaar de eerste en de premiestijging van € 9,75 per maand, die zij in september al publiceerden, geeft een indicatie voor premiestijging van de andere zorgverzekeraars. Uiterlijk 12 november moet de polis van uw huidige verzekeraar met de nieuwe tarieven in uw mailbox komen of op uw deurmat vallen.

De wijzigingen op een rij

 1. Houd rekening met een premiestijging van € 120,- per jaar. De zorgtoeslag voor mensen met een laag inkomen neemt ook toe.
 2. Zorgverzekeraars mogen werkgevers- en ledencollectiviteiten geen premiekorting meer geven op de basisverzekering. Op de aanvullende verzekeringen mag nog wel korting gegeven worden. Ook mogen in de aanvullende verzekeringen extra voordelen, zoals teruggave van de jaarlijkse contributie van een vereniging, afgesproken worden.
 3. Het eigen risico (voor zorg uit de basisverzekering) blijft hetzelfde in 2023:
  € 385,-
 4. In de basiszorgverzekering zijn de volgende wijzigingen aangebracht. De vergoeding van hoge dosering vitamine D komt te vervallen. De zorg als gevolg van langdurige klachten bij herstel van het coronavirus wordt verlengd. Er gaat kritischer gekeken worden naar welke zorg zinnig is en welke niet.

Uw contributie vergoed bij aanvullende verzekering VGZ of CZ
Bent u via de collectiviteit van KBO-Brabant verzekerd bij een van de partnerorganisaties van KBO-Brabant: VGZ, CZ of Zilveren Kruis? Zij geven een korting op de aanvullende verzekering. VGZ en CZ vergoeden bovendien jaarlijks het lidmaatschap van onze vereniging als u een aanvullende verzekering via KBO-Brabant afsluit. Op de website van KBO-Brabant staat hoe u die teruggave kunt regelen (https://www.kbo-brabant.nl/onsvoordeel/). U hebt in ieder geval nodig: uw KBO-lidmaatschapsnummer (staat op uw ledenpas) en uw klantnummer bij VGZ of CZ. Bent u niet bij een van deze twee verzekerd en was u toch al van plan om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar? Denk dan eens aan een van deze twee!

Helpdesk actief vanaf maandag 14 november
Wilt u meer informatie over de voordelen van de (collectieve) zorgverzekeringen bij VGZ, CZ of Zilveren Kruis via onze koepelorganisatie KBO-Brabant?
Bel met de helpdesk zorgverzekeringen op 073 – 303 64 49 tussen 9.00 – 12.00 uur.
Vanaf 14 november is deze helpdesk actief.

 

BRES kookt en deelt:

Koken met restjes, Pokébowl
Elke vrijdag eten wij pokébowl om de restjes van de dagen daarvoor op te maken.
U heeft ongeveer 100 gram vlees/vis/garnalen nodig per persoon. En groenteresten, hoe meer, hoe gezonder, hoe beter. Kijk svp even in  het kader voor tips voor het bewaren van restjes.
Heeft u geen vleesrestjes, geen probleem. Koop bijvoorbeeld wat gegaarde kipstukjes, een klein bakje garnalen. Het kan zelfs met een blikje worstjes. Ook kunt u van 2 eieren een omelet bakken en deze in stukjes verwerken.

Boodschappenlijst:
– Zakje pokébowl rijst 250 gram. Gewone rijst mag ook, dan eerst even koken.
– Een flesje woksaus. U gebruikt een half flesje. Het restant kunt u een week in de koelkast bewaren. Tot de volgende vrijdag zullen we maar zeggen.

Hoe maakt u het gerecht klaar:
. Doe alle restjes in een koekenpan. Let op: als u garnalen heeft gekocht alleen op het laatst even meebakken, anders worden ze taai.
. Schud hierop de rijst. Als u pokébowl rijst gebruikt even losmaken met een vork.
. Giet hierop de helft van de woksaus. Warm goed door (zeker 5 minuten) met het deksel op de pan.

Nu bent u klaar om te serveren. Het leukste is om te serveren in een grote soepkom of klein schaaltje. U kunt de pokébowl garneren met een in tweeën gesneden gekookt eitje. Of u strooit er wat gebakken uitjes overheen.

Hoe bewaart u veilig restjes?
Restjes moet u bewaren in een koelkast die niet hoger staat dan 7 graden. De ideale temperatuur in een koelkast is 4 graden.
Als een koelkast hoger staat dan 7 graden loopt u het risico dat zich schadelijke bacteriën ontwikkelen waar u ziek van kunt worden.
Dus, koop of leen een koelkastthermometer. Leg deze in het middelste vak van uw koelkast. In de meeste koelkasten is dat stuk het koudst.  Na een dag kunt u de temperatuur aflezen en de koelkast eventueel wat kouder zetten.
De restjes eerst in een bakje een uurtje laten afkoelen, anders moet uw koelkast zo hard werken.
Restjes groenten kunt u zeker 2 dagen bewaren. Vlees zou ik niet meer dan 1 dag doen. Restjes vis kunt u niet bewaren.

 

Inleveren stukken voor de volgende nieuwsbrief
Uiterlijk 9 december vóór 12.00 uur
Stuur uw stukje naar secretaris@bres.nl of stop het in de brievenbus bij d’n Inloop, Kerkwijk 45A. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.

 

Eerder onze nieuwsbrief lezen?
Als u onze nieuwsbrief eerder wilt lezen, dan kan dat. Hij staat meestal in het weekend voor de verspreiding online. U vindt de nieuwsbrief op de 1e pagina van onze website in de rechterkolom onder de vermelding ‘nieuwsbrief ……..’. Als u daarop klikt downloadt u de nieuwsbrief en kunt u hem lezen.
Mocht u op een tablet lezen (of uw telefoon) dan vindt u de download onderaan de pagina.

 

Senioren Expo 2023
Van dinsdag 17 tot en met zondag 22 januari 2023 is er weer een Senioren Expo in het Evenementencomplex Koningshof, Locht 117, 5504 RM te Veldhoven. Ook deze keer werkt KBO-Brabant mee aan de beurs. Op vertoon van het KBO-lidmaatschapspasje krijgen alle KBO-leden een korting van € 4,00 op de entreeprijs van € 10,00
De senioren Expo is een complete huishoudbeurs voor 50-plussers met ruim 150 stands. U vindt er alles over sfeervol wonen en leven, reizen, gezondheid en beweging, hobby en creativiteit. Alles onder één dak. Onder genot van een hapje en een drankje kunt u genieten van optredens van diverse bands, orkesten, koren en artiesten.
Alle dagen is er een vol podiumprogramma. Hier een greep uit dit programma om u alvast een beeld te geven.

Dinsdag 17 januari:             11:20 – 12:00 u. KoorZonderNoten uit Uden
Woensdag 18 januari:        11:20 – 12:00 u. De Disselzangers
Donderdag 19 januari        13:00 – 14:00 u. Rooise Bluf
Vrijdag 20 januari:                12:10 – 12:50 u. Seniorenorkest “Wedertklank”
Zaterdag 21 januari:            13:00 – 14:00 u. Zangduo Mieke en Petra Crins
Zondag 22 januari:               10:30 – 11:10 u. Seniorenorkest Dommelvolk

Meer informatie kunt u vinden op www.seniorenexpo.nl

Oplossing Doorloper KBO gemiddeld:

oplossing: EGELNEST

Oplossing Doorloper KBO pittig

oplossing: EEKHOORN

 

November  2022

Woord van de voorzitter
Onze voorzitter was van plan na zijn welverdiende vakantie met familie in Kreta, op tijd terug te zijn voor het schrijven van het maandelijkse voorwoord. Maar zoals zo vaak: er gebeurt weer wat bijzonders…..
Vanwege wateroverlast op het vliegveld van Kreta is hij niet in staat om op het geplande tijdstip naar Nederland te vliegen en moet hij wachten tot het vliegverkeer weer kan worden opgestart. Als voorzitter heb je dus niet alles in de hand!!

De afgelopen weken is de herfst ingetreden. De natuur past zich aan: een prachtig kleurenpallet van eikenbladeren, een rode waas van gevallen beukenbladeren, nog bloeiende asters en dahlia’s, ’s morgens een prachtige mist boven de weilanden met een voorzichtig zonnetje. Al deze mooie natuurverschijnselen zijn nu te bewonderen, maar je moet ervan houden. Het betekent ook dat het kouder wordt, de mensen zich meer terugtrekken in hun huizen en de contacten minder vanzelfsprekend zijn. Ook de zorgen nemen toe: de duurder wordende boodschappen, de prijzenexplosie van gas en elektriciteit. Veel van onze leden maken zich zorgen waar dat toch naar toe gaat.
Dat is niet te overzien, maar waar wij wel naar kunnen streven is dat we blijven genieten van mooie momenten, van de prachtige natuur en de kleine dingen die ons gelukkig maken. Ook er voor elkaar zijn is belangrijk: even informeren hoe het gaat, vragen of we iets voor elkaar kunnen doen of gewoon elkaar een goede dag toewensen. Wij als BRES organiseren veel activiteiten (zie agenda) waardoor je contacten met elkaar hebt en kunt genieten van gezelschap (en een warme ruimte). Wij nodigen u van harte uit deel te nemen aan onze activiteiten en ontvangen u graag met een kopje koffie/thee en een praatje.

Tot ziens,
Liesbeth Steenbergen, bestuurslid

 

Column: Rimpels…

Puur natuur
Elk kwartaal kijk ik uit naar het blad van Natuurmonumenten ‘PUUR natuur’. Sinds mensenheugenis zijn mijn vrouw en ik lid van Natuurmonumenten en hopen op die manier een steentje bij te dragen aan het behoud van bestaande en aan het verwerven van nieuwe natuurgebieden in ons land.
Ik lees het blad met veel plezier. Ook de foto’s van de talrijke natuurgebieden en van al het kruipende, zwemmende en vliegende gedierte zijn een lust voor het oog.

Het gebeurt me nogal eens dat ik me na lezing van al die bijzondere insecten, torretjes en visjes mezelf de vraag stel: Hoe is het toch in godsnaam mogelijk dat al die beestjes zich gedurende miljoenen jaren ontwikkeld hebben tot wat ze nu zijn? Soms denk ik dan met weemoed terug aan mijn jeugdjaren toen ik zeker wist dat er een Schepper in de hemel troonde die al die wezentjes bedacht en geschapen had. Ik had in mijn dromen zelfs precies de weg uitgestippeld hoe ik vanaf mijn hemels zitbankje in mijn wieg terecht kwam. Heerlijk toch al die zekerheden in je kinderjaren.

Uiteraard ben ik met de jaren wijzer geworden en geloof ik in de evolutietheorie van Alfred Russel Wallace (1823 – 1913) en Charles Darwin (1809 – 1882). De evolutietheorie is de natuurwetenschappelijke verklaring voor de evolutie van het leven en voor de verscheidenheid aan soorten op de planeet Aarde. Ze beschrijft het proces waarbij erfelijke eigenschappen binnen een populatie van organismen veranderen in de loop van de generaties als gevolg van genetische variatie, voortplanting en natuurlijke selectie. Darwin zette zijn verklaring van het ontstaan van soorten door natuurlijke teeltkeus uiteen in zijn boek ‘De oorsprong der soorten.’ Al vrij kort nadat dit boek in 1859 verscheen, werd de evolutietheorie binnen de wetenschappelijke wereld algemeen aanvaard als verklaring voor het ontstaan van soorten, inclusief de mens.

Maar dan lees ik mijn geliefd tijdschrift PUUR het volgende stukje over het schrijvertje (zie foto, ware grootte 5 – 7 mm): ‘de middelste en achterste poten zijn een soort roeispanen waardoor ze goed kunnen zwemmen, zowel onder als op het wateroppervlak. De voorpoten doen dienst als grijporganen. Erg bijzonder zijn de tweeledige ogen, het schrijvertje heeft eigenlijk vier ogen; het bovenste deel kijkt boven water uit naar prooien en houdt vijanden als vogels in de gaten, het onderste deel kijkt onder water om hongerige vissen aan te zien komen. In geval van nood kan de kever ook vliegen, maar dat doet hij zelden. Het schrijvertje kan zich onder water vasthouden aan een ondergedoken waterplant om te schuilen. Hij neemt dan een luchtbel mee onder water.

Dank zij deze ‘duikfles’ blijft hij zomaar een nacht in de diepte.’ Hoe wonderlijk ingenieus heeft zo’n beestje zich dan toch ontwikkeld. Waarom is de mens niet zo slim geweest om ogen op zijn achterhoofd te ontwikkelen en waarom sjorren we duikflessen op onze rug om lang onder water te kunnen vertoeven? Zo slim was de mens in het begin van zijn evolutieperiode blijkbaar toch niet. Naarmate hij meer hersencellen wist te vormen bedacht hij weergaloze technische snufjes waarmee hij zelfs in staat is al het leven op aarde te vernietigen. Misschien was een tandje minder ook goed geweest. Mogelijk waren we dan wat zuiniger geweest met de natuur. Het is uiteindelijk de natuur die bepaalt wie er leeft en hoe we leven. 

Jan van der Krabben

 

BRES leest en deelt

Boek: ‘De jongen, de mol, de vos en het paard’(2021)
Auteur: Charlie Mackesy
Vertaald door: Arthur Japin
Uitgeverij: KokBoekencentrum Uitgevers – Utrecht

Veel lezers zijn vaak niet te porren om aan een dik boek te beginnen. Dit boek is qua omvang niet zo groot (het aantal pagina’s staat niet aangegeven) maar ik kan u verzekeren dat u het in een uurtje gelezen hebt. Het is een schitterend boekje. André van Duin zegt hierover: ‘Bijzonder troostrijk als je het even niet ziet zitten. Geeft houvast en stemt tot nadenken.’

Om u hiervan een voorbeeld te geven de volgende korte tekst: ‘Soms denk ik dat jij meer in mij gelooft dan ikzelf’, zei de jongen. ‘Dat haal je nog wel in’, zei het paard. Het boek staat vol met dergelijke ‘nadenkertjes’. Ik kan het u echt aanbevelen. Even voor het slapen gaan een paar van die wijsheden tot u nemen en u slaapt als een roos.

Jan van der Krabben

 

Nieuwe leden:
Wij verwelkomen onze nieuwe leden:
Jaap en Marianne Scholten-Braspenning
Wil van Leeuwen-Buth
Pieta Koch-Daverveld
Ine van Boven-van Grevengoed
Maria van Beek-van Schijndel

 

Jarigen
Alle binnenkort jarige leden worden alvast hartelijk gefeliciteerd.
Een gezond en gelukkig nieuw levensjaar toegewenst.

Onderstaande kroonjarigen worden bezocht voor een felicitatie en attentie.
Wij hopen dat u de vermelding van uw naam op prijs stelt, mocht dit niet het geval zijn laat het dan minimaal een maand van tevoren weten.

80-jarigen, de sterken
17-11   De heer J.P.J. Loomans
19-11   Mevrouw R. Hoezen-van der Aa
21-11   Mevrouw M.G.P. van den Heuvel-Verhoeven

90-jarigen, de allersterksten
5-11        Mevrouw M. van Santvoort-Voets

En een speciale vermelding:
Op 14-11 wordt Nelly Dijkman-Haas 97 jaar.
Op 17-11 wordt Sjaan Kastelijn-van de Aa ook 97 jaar.

Dames, namens het bestuur een hele fijne verjaardag toegewenst en nog vele jaren!

    

Inleveren stukken voor de volgende nieuwsbrief:
Uiterlijk 11 november vóór 12.00 uur

 

Eerder onze nieuwsbrief lezen?
Als u onze nieuwsbrief eerder wilt lezen, dan kan dat. Hij staat meestal in het weekend voor de verspreiding online. U vindt de nieuwsbrief op de 1e pagina van onze website in de rechter kolom onder de vermelding ‘nieuwsbrief ……..’. Als u daarop klikt downloadt u de nieuwsbrief en kunt u hem lezen.
Mocht u op een tablet lezen (of uw telefoon) dan vindt u de download onderaan de pagina.

 

Emailadressen BRES

Emailadres:                                           Dit emailadres wordt gelezen door:
voorzitter@bres.nl                                 Herman Schunselaar
secretaris@bres.nl                                 Sylvia Groot
penningmeester@bres.nl                   Hans van Beers
liesbeth@bres.nl                                     Liesbeth Steenbergen
seniorenvereniging@bres.nl              Liesbeth Steenbergen en Sylvia Groot

 

Ledenadministratie: 

Voor alle mutaties met betrekking tot de ledenadministratie kunt u uw gegevens sturen naar:  
ledenadministratie@bres.nl                    Ton den Besten

Voor vragen, informatie en/of opmerkingen over BRES kunt u contact opnemen met Liesbeth Steenbergen op telefoonnummer: 073-503 3117 of 06-47268340 (bij voorkeur tussen 10.00 en 12.00 uur).

 

Nieuwe leden, wijziging lidmaatschap

Wilt u een nieuw lid opgeven dan kan dat op de volgende manieren:
. invullen van het formulier op onze website www.bres.nl
. de gegevens van het nieuwe lid mailen naar ledenadministratie@bres.nl
. even bellen met Ton den Besten: 06-12675364
. briefje in de bus doen bij d’n Inloop op de Kerkwijk 45a

Mocht er bij u ook iets wijzigen of gewijzigd zijn, neemt u dan ook even contact met ons op.
Dat kan zijn bij:
. een verhuizing
. een nieuw bankrekeningnummer
. een nieuw telefoonnummer
. een nieuw emailadres

 

Agenda

Woensdag 02-nov Driewiek                d’n Inloop                              13.30 u
Donderdag 03-nov Wandelen   Den Durpsherd 09.30 u
Donderdag 03-nov Sjoelclub d’n Inloop 13.30 u
Donderdag 03-nov Kezen d’n Inloop 19.30 u
Vrijdag 04-nov Biljarten Den Durpsherd /Moerkoal 13.30 u
Vrijdag 04-nov Koersbal d’n Inloop 14.00 u
Maandag 07-nov ICT Google Chrome d’n Inloop 10.00 u
Maandag 07-nov Biljarten Den Durpsherd 13.30 u
Maandag 07-nov Bridge d’n Inloop 13.30 u
Woensdag 09-nov Driewiek                d’n Inloop                              13.30 u
Donderdag 10-nov Wandelen   Den Durpsherd 09.30 u
Donderdag 10-nov Sjoelclub d’n Inloop 13.30 u
Donderdag 10-nov Rikken/jokeren d’n Inloop 19.30 u
Vrijdag 11-nov Biljarten Den Durpsherd /Moerkoal 13.30 u
Vrijdag 11-nov Koersbal d’n Inloop 14.00 u
Zondag 13-nov Zondagsoos d’n Inloop 14.00 u
Maandag 14-nov ICT Digitale foto’s d’n Inloop 10.00 u
Maandag 14-nov Biljarten Den Durpsherd 13.30 u
Maandag 14-nov Bridge d’n Inloop 13.30 u
Dinsdag 15-nov Energie transitie d’n Inloop 14.00 u
Woensdag 16-nov Driewiek                d’n Inloop                              13.30 u
Donderdag 17-nov Wandelen   Den Durpsherd 09.30 u
Donderdag 17-nov Schoenen museum Mercuriusplein 12.15 u
Donderdag 17-nov Sjoelclub d’n Inloop 13.30 u
Donderdag 17-nov Kezen d’n Inloop 19.30 u
Vrijdag 18-nov Biljarten Den Durpsherd /Moerkoal 13.30 u
Vrijdag 18-nov Koersbal d’n Inloop 14.00 u
Maandag 21-nov ICT Vragen uur d’n Inloop 10.00 u
Maandag 21-nov Biljarten Den Durpsherd 13.30 u
Maandag 21-nov Bridge d’n Inloop 13.30 u
Dinsdag 22-nov Kienen d’n Inloop 13.30 u
Woensdag 23-nov Driewiek                d’n Inloop                              13.30 u
Woensdag 23-nov Verkoop kaarten Kerstfeest d’n Inloop 14.00 u
Donderdag 24-nov Wandelen   Den Durpsherd 09.30 u
Donderdag 24-nov Sjoelclub d’n Inloop 13.30 u
Donderdag 24-nov Rikken/jokeren d’n Inloop 19.30 u
Vrijdag 25-nov Biljarten Den Durpsherd /Moerkoal 13.30 u
Vrijdag 25-nov Koersbal d’n Inloop 14.00 u
Zondag 27-nov Zondagsoos d’n Inloop 14.00 u
Zondag 27-nov Ons Muziekske De Driezeeg 14.00 u
Maandag 28-nov ICT Apps opruimen d’n Inloop 10.00 u
Maandag 28-nov Biljarten Den Durpsherd 13.30 u
Maandag 28-nov Bridge d’n Inloop 13.30 u
Maandag 28-nov Bowlen Dierenbos 14.00 u
Dinsdag 29-nov Verkoop kaarten Kerstfeest d’n Inloop 10.00 u
Woensdag 30-nov Driewiek                d’n Inloop                              13.30 u
Woensdag 30-nov Verkoop kaarten Kerstfeest d’n Inloop 14.00 u

 

 

 

‘Uit de oude doos’
Onlangs heb ik dit verhaal geschreven voor een ander blad. Mogelijk vindt u het de moeite waard om het ook te lezen.

 Hebt u onlangs ergens de roodbuikbuulbuul, het axishert, de Thaise eekhoorn, de koningsslang of de Afrikaanse klauwkikker gezien?

U zult waarschijnlijk denken die columnist is het door de verschillende hittegolven in de bol geslagen. Wat is bijvoorbeeld in godsnaam een roodbuikbuulbuul? Ik zal het u uitleggen. Het is een vogeltje uit Azië dat dit jaar op de lijst van invasieve exoten terecht is gekomen. Van de andere hierboven vermelde diersoorten kunt u zich wel een voorstelling maken. Op internet kunt u ze ook allemaal vinden. Invasieve exoten zijn planten en dieren die bewust en onbewust via de handel of doordat ze meeliften met schepen of vrachtwagens in Europa terecht zijn gekomen. Zij hebben zich in delen van de EU genesteld en schaden er de biodiversiteit. Ze vangen en eten bijvoorbeeld inheemse soorten of brengen ziekten en plagen over. Elk jaar wordt die lijst zorgvuldig bijgesteld. Soms verdwijnen planten- en diersoorten van de lijst omdat ze al lang niet meer zijn waargenomen. Maar elk jaar zijn er weer nieuwe exoten die vermeld worden. De lijst is immens lang met dieren en planten waarvan ik van de meeste werkelijk nog nooit gehoord heb. Dat het niet zomaar een flauwekullijstje is van een of andere doorgeslagen milieuactivist kan ik u verzekeren. Wat heeft met grote waarschijnlijkheid die beruchte vleermuis in China de laatste jaren niet veroorzaakt? Een nog steeds voortschrijdende pandemie met als gevolg duizenden extra doden. Laten we die vleermuis maar mooi ‘buitenshuis’ houden.

Toen ik een poos geleden een uitgebreid artikel had gelezen in het BD over de invasieve exoten van planten en dieren bekroop mij een enigszins nare gedachte in het hoofd. Zou er ook een invasieve exotenlijst samengesteld kunnen worden van soorten mensen? Ik moest me toch even goed realiseren of deze gedachte besmet was met een element van racisme. Ik bedoel dat uiteraard niet. Voor mij is elk mens, ongeacht kleur, ras, sekse, afkomst of wat dan ook gelijkwaardig. Toch zou het wat waard zijn als we economische gelukzoekers uit veilige landen, moordenaars, criminelen, oorlogsmisdadigers, dictators en ander geboefte buiten de deur konden houden. Elk jaar stroomt ons land vol met ongeveer een aantal vluchtelingen ter grootte van een middelgrote stad. De vraag klinkt in de politieke arena steeds luider: ‘Kunnen wij dit volhouden?’ Laat ik vooropstellen: voor mij is elke vluchteling vanwege oorlog, honger, rampspoed, van harte welkom. Als welvarend land moeten wij voor hen een plekje vrij maken in de hoop dat ze na verloop van tijd mogelijk weer kunnen afreizen naar hun geboorteland. In veel gevallen zal dat niet mogelijk zijn en moeten wij hen opnemen in onze samenleving.

We zullen onze grenzen van toelating toch wat scherper moeten definiëren. In toenemende mate hoor ik dat in die jaarlijkse stroom steeds meer lieden (volgens gegevens ruim 10%) zich mengen die tot de categorie behoren die we liever kwijt dan rijk zijn. Voor die groepering zou ik zeggen: ‘Stel een lijst van invasieve mensenexoten op die we in ons dichtbevolkte land niet willen ontvangen én kabinet stel zodanige regels op dat die personen via ingewikkelde procedures niet na jaren verdwijnen in de illegaliteit.’ Een lastige klus, die op korte termijn echter geklaard moet worden.

Ga wat minder achter de roodbuikbuulbuul en de klauwkikker aan maar zet alles in op het weren van de mensenexoten waarvoor in ons land geen plaats is. Het was toch niet zo’n onzinnige gedachte die in mijn brein naar boven borrelde.

Jan van der Krabben      

 

Ons gesprek:
Op dinsdag 11 oktober werd er in d’n Inloop een lezing gegeven over onderwerpen die te maken hebben met het levenseinde. De middag werd verdeeld in twee onderdelen: voor de pauze alles wat te maken had met het medische gedeelte, na de pauze alles wat te maken heeft met afscheid nemen, waaraan te denken, wat wil je e.d.
Sylvia Corsten gaf de lezing. De inhoud was veelomvattend en duidelijk. De aanwezigen hebben inhoudelijk veel informatie te verwerken gekregen en veel stof tot nadenken. Het belangrijkste item was: praat er met kinderen en familie over zodat zij weten wat je zelf wilt.
In dat kader wordt door KBO Brabant verwezen naar HET GESPREK: een mogelijkheid om met geschoolde vrijwilligers over levensvragen te praten. De gesprekken brengen rust in hoofd en hart. Dat kan omdat er zonder oordeel geluisterd wordt naar waar je mee zit. De vrijwilliger biedt u de ruimte om te praten, helpt u om uw gedachten te ordenen en nieuwe inzichten te ontwikkelen.

HET GESPREK is gratis.
U kunt bellen naar KBO Brabant 073-6444066 of mailen info@kbo-brabant.nl onder vermelding van ONS GESPREK.

In het kader van gezamenlijk praten over ervaringen met dood en rouwverwerking heeft Sylvia Corsten (psycholoog) aangeboden om, als daar behoefte aan is, een groepsgesprek te voeren met mensen die daaraan willen deelnemen. Als er hiervoor belangstelling bestaat kunt u zich melden bij Liesbeth Steenbergen 073-5033117/06-47268340 of mailen naar liesbeth@bres.nl. Zij zal dan zorgen dat Sylvia Corsten alle gegevens krijgt, waarna actie wordt ondernomen.

 

Naar de Floriade

Ik denk nog steeds, met dierbare herinneringen terug aan het uitstapje met De BRES, naar de Floriade. De wandeling van begin naar eindpunt vond ik mooi. Veel bloemen langs het wandelpad en links en rechts bijzondere torenflats. Een met heel veel groenblijvende planten langs de balkons en een ander met heel veel kleuren, alsof het een schilderij moest voorstellen, of spiegels. Bij navraag, bleek het zo beschilderd te zijn, alsof het hele park erin weerspiegeld was.

Dus de bloemen en planten, dichtbij groot en verder weg steeds kleiner. Prachtig en een blijvende herinnering voor later, voor iedereen die er gaat wonen of op bezoek gaat.

Tijdens de lunch op het eiland, zaten we net binnen toen het even begon te regenen. Wat een geluk! Daarna heb ik genoten en veel foto’s gemaakt van een heel bijzonder gebouw, dat aan een lange brede ovale muur, helemaal bekleed was met kunst creaties van stof. In alle tinten blauw.
Met in het midden een cirkel. Binnen in het gebouwtje waren beide wanden
heel speciaal. Een ervan bestond helemaal uit grote weckflessen, of grote groene glazen potten, met ook vaak nog plantjes erin.

Daar vlakbij ook heel veel prachtige modeontwerpen, allemaal gemaakt
van oude spijkerbroeken. Ook lampenkappen enz.

Even verderop stond een rond huisje met een altaartje erin. Dat bleek
een tiny house op een draaischijf te zijn, dat met de zon meedraaide. Dus
altijd zon in huis. Dat project heette de vruchtbare stad. Licht zorgt
voor groei. Eromheen in de tuin stonden veel kunst- werken. Omdat ik me
daar niet veel tijd voor gunde om dat rustig te bekijken, heb ik er voor
2 euro een prachtig boekje gekocht. Het thema van de Floriade “Growing
Green Cities” was erin uitgewerkt. Er was aan 12 Nederlandse
kunstenaars opdracht gegeven om elk een thema uit te werken. Hoe krijg
je op menselijk gebied een vruchtbare stad? Door bijvoorbeeld: verbondenheid, medeleven, vriendelijkheid, geduld, goedheid, liefde enz.
In het boekje stond bij de foto van het kunstwerk en van de kunstenaar, 
ook een passende mooie tekst.

Toch ook nog maar een ritje in het treintje gemaakt. Daarin werd een
filmpje vertoond over innovatie en groenten en fruit. Dat bleek allemaal
te zien te zijn in de grote glazen kassen, rechts van de ingang,

Dat was helemaal geweldig!!Volautomatische beregening en pluk van bijv.
tomaten. En heel veel prachtige bloemen en planten. In allerlei
kleuren en creaties….Echt teveel om op te noemen. Soms heel veel
eetkamers met prachtige orchideeën, dan weer landenpaviljoens met
inheemse planten. Ook een zogenaamde Gouden Koets, maar dan gemaakt van oud
ijzer en een satirisch gedicht van Willem van Orange.

Ook was er een stand met een brochure over de volgende Floriade. Met
prachtige foto s, zoals het er dan uitziet. In Zuid Korea, dus niet
geschikt als uitstapje van de BRES.

Het was een mooie dag, jammer dat ik de prachtige Mexicaanse dansen
alleen maar even vanuit het treintje heb gezien, en we zo vroeg weer weg
moesten. Ik had er wel langer willen blijven, maar gelukkig heb ik veel
mooie herinneringen.

Gonnie Zondag

Gevraagd: vrijwilligers voor de Hulpdienst Berlicum en Middelrode.

Beste leden van seniorenvereniging BRES.
De Hulpdienst Berlicum & Middelrode is een reeds vele jaren bestaande vrijwilligersorganisatie die voortgekomen is uit de voormalige Stichting Welzijn Ouderen (SWO). Momenteel ressorteert de hulpdienst onder BINT, voor welzijn en ondersteuning van de Gemeente St-Michielsgestel.

De vrijwilligers van de hulpdienst zorgen voor het vervoer van senioren uit Berlicum en Middelrode die om wat voor reden dan ook geen passend vervoer hebben bijvoorbeeld ,vervoer naar ziekenhuis, arts, fysiotherapie, podotherapie ,(familie)bezoek  en ook naar de supermarkt om boodschappen te doen.

De vrijwilligers doen dit werk op vrijwillige basis. Binnen de bebouwde kom van Berlicum & Middelrode ontvangen zij van elke client per rit een kleine vaste vergoeding en buiten de bebouwde kom een kilometervergoeding.Wachttijd wordt niet in rekening gebracht.

De hulpdienst rijdt op alle dagen van de week behalve op zon- en feestdagen tussen 09.00 u -22.00 u. Voor de vier maandelijkse planning geeft elke vrijwilliger aan op welke dagen van de week hij / zij inzetbaar is voor de hulpdienst en wanneer hij / zij afwezig is bij voorbeeld vanwege vakantie.Bij een optimale bezetting van het team betekent dit dat je 1 à 2 keer in  3 à 4 wkn ingepland wordt.

Door “vergrijzing” en ziekte binnen het team van vrijwilligers hebben onlangs een aantal leden na vele jaren trouwe dienst afscheid genomen van de hulpdienst. Ook in de meer nabije toekomst zullen een aantal leden afscheid nemen van de hulpdienst.

Op dit moment is ons team zodanig uitgedund dat de frequentie waarmee de teamleden worden ingezet steeds hoger oploopt.  Momenteel bestaat ons team nog uit 12 leden, terwijl een optimaal aantal leden van het hulpteam 16 tot 18 zou zijn.

Is uw belangstelling gewekt, beschikt u over een geldig rijbewijs met bijbehorende auto dan wordt u van harte uitgenodigd om contact op te nemen met de coördinator van de Hulpdienst, Marcel Loeffen, tel. Nr. 073-5032130/ 06-54797585.

 

Werkgroep Lief en Leed.
De kerntaak is, er voor elkaar zijn in “lief en leed”. De leden komen namens het bestuur van BRES op bezoek bij ziekte of verlies van een partner of bij een bijzondere verjaardag.  Dat kunnen de leden natuurlijk alleen doen als wij op de hoogte zijn van de omstandigheden. In de afgelopen jaren hebben wij als werkgroep vele bezoeken afgelegd bij 85 jarigen, leden die hun partner hebben verloren of leden die ernstig ziek zijn of zijn geweest. Jenny Bijnen, Sjan van Gaal en Lena van de Akker zijn sinds vele jaren actief geweest in de werkgroep maar hebben onlangs afscheid genomen omdat de omstandigheden dusdanig zijn veranderd dat het niet meer lukt.

Om die reden hebben wij helaas onlangs afscheid van ze moeten nemen (met boeket en borrel). Het bestuur is hen heel erkentelijk voor alles was zij gedaan hebben.

De werkgroep blijft natuurlijk bestaan. Op dit moment zijn dat
Ria Kamps                                     tel. 06- 53995584                  e-mail : kamria@home.nl
Agnes Steenbergen                   tel. 06-57038120                   e-mail: alsteenbergen@planet.nl
Anita van Uden                             tel. 06-42411491                 e-mail : anitavanuden@gmail.com
coördinator 
Liesbeth Steenbergen, tel.073-5033117/06-47268340   
email: liesbethsteenbergen@outlook.com

Het zou fijn zijn als u ons laat weten als er bijzondere omstandigheden zijn en het voor mensen fijn is dat zij een bezoekje ontvangen.

 

De langste tafel: een succes in de Moerkoal en den Durpsherd

Dit jaar werd er op 3 oktober de langste tafel georganiseerd in een samenwerkingsverband tussen Bint, De Moerkoal, Den Durpsherd, seniorenvereniging BRES, de Zonnebloem en Vivent. Zij hebben zich sterk gemaakt dat de inwoners welkom waren voor een ontmoeting met elkaar en daarbij (gratis) lekker konden eten. Het was prachtig weer en de belangstelling was erg groot. Meer dan 125 mensen namen eraan deel en hebben gezellig met elkaar gegeten en “gebuurt”. Sponsor van deze heerlijke maaltijd was de Jumbo en de eitjes kwamen van de broers Van Gaal.  Zij hebben het mogelijk gemaakt dat de maaltijd gratis was. De vrijwilligers hebben hard moeten werken omdat de aanloop zo groot was, maar ze hebben het met hart en ziel gedaan!
De mensen waren erg te spreken over de ontvangst en de lunch en vonden het zeer de moeite waard. Al met al: voor iedereen een leuke dag.

Jongeren koken voor ouderen: een prachtig initiatief van Bint om jonge mensen met ouderen in aanraking te laten komen. De opzet van deze activiteit is dat een tiental jongeren van groep 7 en 8 onder leiding van de jongerenwerker en een kok met elkaar een menu voorbereidt en dat ook daadwerkelijk bereidt. Naast het koken zorgen de jongeren ook voor de bediening en eten ze met de ouderen mee. Na afloop moet er ook opgeruimd worden. In september vond de eerste bijeenkomst plaats. Er waren een 8 tal ouderen in de leeftijd van 75-95 jaar. De ouderen hebben heerlijk gegeten en er was een mooie interactie geweest tussen de jongste en oudste generatie. Hoe mooi is dat!

De vrijwilligers die de Langste Tafel een groot succes hebben gemaakt!

 

ICT Planning november en december 2022

Alle bijeenkomsten zijn op maandagmorgen van 10 tot 12.00 u. in Den Inloop. Het enige wat u moet betalen is de koffie/thee tijdens de pauze.
Voor alle bijeenkomsten geldt dat je je daarvoor moet aanmelden op de site van BRES.  www.BRES.nl

Maandag 7 nov. Veilig surfen met Google Chrome.
Wie zich op internet begeeft wenst uiteraard een veilige en privacy vriendelijke internetomgeving. Google Chrome helpt zijn gebruikers op diverse manieren.

Maandag 14 november. Omgaan met digitale foto’s.
Digitale foto’s die op je smartphone staan overbrengen naar pc of laptop. Dan kun je verder met foto’s bewerken en printen en verzenden enz.
Aanmelden via aanmeldformulier op de site van BRES. Dit is een herhaling van bijeenkomst van 10 oktober.

Maandag 21 november. Vragenuur
Hebt u een vraag op ICT-gebied, dan kunnen we proberen dat samen op te lossen.
Wel graag aanmelden en probleem vermelden via aanmeldformulier op de site van BRES .

Maandag 28 november. Apps opruimen op je smartphone en… blijf bij de tijd.
Appjes bewaren of weggooien, maar ook onderhoud aan je pc laptop en tablet.
Computers, tablets en smartphones krijgen regelmatig updates en upgrades. Zo blijft de conditie op peil en werkt het apparaat soepel en veilig.

Maandag 5 december. Gebruik van Word en spelen met Word. (tekstverwerken)
Word is het meest gebruikte tekstverwerkingsprogramma van Microsoft en het is een uitgebreider programma dan Word pad.

Maandag 12 december. Anoniem op internet?
Wat is eigenlijk incognito surfen.
Wat weten ze allemaal van ons en hoe kunnen we onze privacy verhogen.

 Attentie. Voor sommige bijeenkomsten hebben we niet de volledige tijd nodig en zullen we eerder kunnen afsluiten.

De ICT werkgroep van BRES, Rien en Harrie

 

Sfeervolle Kerstviering  op vrijdag 16 december 2022

Eindelijk kan het weer!!!
Op vrijdag 16 december wordt er de jaarlijkse kerstviering van onze seniorenvereniging gevierd in een prachtig in kerstsfeer gebrachte zaal in den Durpsherd.  Wij zijn nog volop bezig met het programma maar we kunnen alvast verklappen dat het kerstverhaal door Jan van de Krabben wordt verzorgd en dat er een Brabantse groep komt die het programma gaat verzorgen. In de nieuwsbrief van december zullen wij meer informatie hierover geven.
Het wordt een sfeervolle kerstmiddag, die begint om 14.00 uur en tot ongeveer 17.00 uur zal duren.

Het wordt een goed verzorgde, prachtige, en gezellige middag in het teken van Kerstmis. De kosten (inclusief koffie/thee met kerstbrood, enkele consumpties en heerlijke hapjes) zijn € 7,50 per persoon.

Kaartjes kunt u kopen op woensdag 23 november van 14.00 -16.00 uur, dinsdag 29 november van 10.00 -12.00 uur, op woensdag 30 november van 14.00 – 16.00 uur in d’n Inloop, Kerkstraat 45a in Berlicum. Eventuele verkoopdagen in begin december worden in de agenda opgenomen.

Kaarten kunt u ook per mail bestellen: liesbeth@bres.nl.  U wordt dan gevraagd de kosten van € 7,50 over te maken op onze rekening NL54 RABO 0113538456 t.n.v. seniorenvereniging BRES onder vermelding van kerstfeest 2022.

Wij weten zeker dat het een hele fijne kerstviering wordt. In de nieuwsbrief van december zullen wij meer informatie geven. Hou de datum maar alvast vrij voor deze fijne middag met onze seniorenvereniging

 

Jeugdsentiment
Onze voorzitter geniet van de Balkumse kermis.
Foto met dank aan John de Groot.

 

Energietransitie bijeenkomst op 15 november.
Op dinsdag 15 november wordt er om 14.00 uur een lezing gehouden in d’n Inloop over energietransitie. De heer Gert-Jan Spitzen is een specialist van KBO-Brabant en hij informeert u over de huidige situatie en de doelstellingen, die de overheid op korte en lange termijn heeft met betrekking tot de energietransitie.

De inhoud:
-tips over besparing op energie, de snelle, goedkope en ook ingrijpende mogelijkheden
-subsidies: wat zijn de mogelijkheden?
-hoe financieren we dat?
-ruimte voor vragen en opmerkingen.

De kosten bedragen € 3,00 inclusief koffie/thee. Het maximaal aantal personen dat kan deelnemen aan deze lezing is 35. Als er veel belangstelling is zullen we de komende maanden een tweede lezing proberen te organiseren.

 

Sudoku KBO gemiddeld

Oplossingen van de puzzels achterin deze nieuwsbrief

 

Sudoku KBO moeilijk

 

Driewiek journaal
Terugblik op de Braderie op 18 september j.l.

Wie kwam er op het lumineuze idee om op de Braderie te gaan staan met onze brei-haak-borduurartikelen… Marijke.
Begin juni was er de mogelijkheid om in te schrijven voor een braderie met Balkumkermis in de buurt van den Durpsherd. Maar al snel bleek dat er te weinig deelnemers waren die een kraam wilden huren.
Niet getreurd, firma Blokker zou het overnemen en een Braderie organiseren op een klein gedeelte van de Kerkwijk.
De prijs van een kraam viel een beetje tegen, maar de voorzitter van BRES kreeg er lucht van en vroeg of hij misschien 20 centimeter van onze kraam mocht gebruiken voor het werven van nieuwe leden..
De Driewiek is wat dat betreft heel flexibel en ging met het voorstel akkoord, mits de huur van de kraam door BRES zou worden betaald.
Er werden vlaggetjes gemaakt door Els om onze kraam vrolijker te maken, met een snel treinvaart werden verschillende dingen gemaakt want verkopen zouden wij.
Op zondag 18 september keek ik naar de weerberichten en dat was regen voor de hele dag.
De weergoden waren ons niet goed gezind…..De regen kwam met bakken naar beneden, en de kopers bleven weg. Er werd nog snel een doek gehaald om het geheel toch een beetje droog te houden. Marijke is naar huis moeten gaan om droge kleren aan te trekken en de voorzitter ook.
Er werd gezorgd voor de catering, koffie, thee, appelflappen, soep, broodjes en oliebollen..
Om 17.00 uur alles afgebroken en de spullen laten drogen en dan snel de warmte opzoeken.
Al met al toch een gezellige dag en wij hebben toch nog goed verkocht…
Een leuke prijsvraag om het geheel compleet te maken. De vraag was: Raden hoeveel bolletjes wol er in de glazen pot zaten?
Het juiste aantal was 66 bolletjes, Bert Verzantvoort zat er het dichtstbij met 67 bolletjes wol.
De prijs: Uitnodiging voor de Herfstlunch bij de Driewiek. Op 28 oktober. Laat de winnaar net met vakantie zijn in die periode en heeft hij zijn prijs doorgegeven aan Anton en Pita van Helvoort.

Voor herhaling vatbaar..
Janine

 

Op stap met….
Donderdag 15 december HOLIDAY on Ice Supernova.

Vandaag is het eindelijk weer zover! We gaan een heerlijke avond beleven in Rotterdam tijdens het spektakel SUPERNOVA van Holiday on Ice. Om 16.00 u. vertrekken we richting Rotterdam, onderweg maken wij een stop voor een 3-gangen diner.

Na het diner wordt u voor het AHOY afgezet en zijn we ruim op tijd binnen om onze uitstekende plaatsen op te zoeken. Bij de spiksplinternieuwe show Supernova komt het publiek ogen en oren tekort. De schaatsers zijn niet alleen op, maar ook boven het ijs te zien. Voor de voorstelling zijn meer dan 300 kostuums gemaakt, en deze begint om 20.00 uur.
Vertrek vanaf d’n Inloop, voor de winkel van Kostumaid: 16.00 uur.
PRIJS: € 112.50  1e rangtickets  aanmelden tot en met 3 november a.s.

We komen ongeveer 23.30 u weer aan in Berlicum.

 • Vervoer per luxe touringcar.
 • 3 gangendiner
 • 1e rangtickets Holiday on Ice

Aanmelden: Voorkeur via de mail kbojanine@kpnmail.nl. of telefoon 073-5032036

Bedrag overmaken bij aanmelding NL54RABO 0113538456 t.n.v. Seniorenverenigingbres onder vermelding Holiday on Ice.

 

Het vernieuwde schoenenmuseum in Waalwijk 17 november.
Het voormalig Nederlands Leder en Schoenen Museum gaat op in een nieuw concept: ‘Schoenmakerskwartier”. Ben je gek van schoenen? Dan mag je een bezoek aan het nieuwe Schoenkwartier niet missen!
In de westvleugel van het rijksmonumentale Krophollercomplex in Waalwijk opent het Schoenenkwartier. Een nieuw museaal concept met drie pijlers: de Maaklabs, het Kenniscentrum en het Museum.
Schoenen Museum
Het centrum van de Nederlandse leer- en schoenenindustrie sinds ongeveer 1750. Stijlkamers bieden naast een blik op het verleden ook een kijkje in de actualiteit. Zij tonen de sociale geschiedenis, vertellen de bijbehorende volksverhalen en signaleren ontwikkelingen in leer- en schoenontwerpen.

Prijs: € 32.50
Met museumjaarkaart: € 20.-
Minimum aantal 15 personen
Inclusief: Rondleiding met gids( 1½ uur), carpoolgeld, ticket, koffie met gebak.
Aanmelden tot en met: 12 november

Vertrek: 12.15 uur.  Mercuriusplein ( aan de kant van het Kruidvat). Carpoolen:

Heel graag chauffeurs, vergoeding € 0.40 de km.
Aanmelden: Voorkeur via de mail kbojanine@kpnmail.nl. of telefoon 073-5032036  Bedrag overmaken bij aanmelding naar NL54RABO 0113538456 t.n.v. Seniorenverenigingbres onder vermelding Schoenenkwartier.

 

Filmavond in d’n Inloop
De apparatuur in d’n Inloop heeft het helaas begeven. Dat betekent dat wij de komende maand geen filmavonden kunnen geven. Wij zijn druk bezig met het aanschaffen van nieuwe apparatuur, maar dat kost toch meer tijd dan we oorspronkelijk dachten. Zoals met alles op dit moment, is ook voor de elektrische apparatuur een lange levertijd. We hopen dat we in ieder geval in het nieuwe jaar weer kunnen starten met de filmavonden. In de nieuwsbrief van december zullen we hierover berichten.

 

 

COLLECTIEVE ZORGVERZEKERING IN 2023.  Mededeling van KBO Brabant:
Bijna twee op de drie Nederlanders heeft een collectieve zorgverzekering. Zorgverzekeraars mogen vanaf 2023 geen korting meer geen op de basisverzekering. Op dit moment is de premiekorting op de basisverzekering maximaal 5%. Collectieve zorgverzekeringen mogen wel blijven bestaan, maar dan is alleen premiekorting mogelijk op de aanvullende verzekering.

KBO-Brabant biedt vanaf 2023 drie collectieve zorgverzekeringen aan:
– VGZ
– CZ
– Zilveren Kruis Achmea via AON.

Bij een aanvullende zorgverzekering onder ons collectief bieden VGZ en CZ een jaarlijkse vergoeding van het lidmaatschap van KBO Brabant en premiekorting op de aanvullende verzekering. Dat is goed nieuws want veel van onze leden zijn bij VGZ of CZ verzekerd. Uiterlijk 12 november 2022 moeten zorgverzekeraars hun premie voor zorgverzekeringen bekend maken.

 

BRES kookt en deelt: Rode kool stamppot

INGREDIËNTEN

600 g (voorgekookte) kruimige aardappelen       1 ei
500 g rundergehakt                                                         4 eetlepels paneermeel (of 1 besluit)
300 g rodekool                                                                  4 eetlepels melk
50 g roomboter                                                                1 tl gemalen kaneel
1 Jonagold appel (of Goudrenetten)                      1 tl nootmuskaat
1 sjalot                                                                                 verse peterselie (optioneel)

 • Snijd 1 appel (Jonagold of Goudrenetten) in blokjes en snipper 1 sjalot of ui.
 • Neem een ruime braadpan en verhit een flinke klont boter. Bak de appelblokjes al omscheppend enkele minuten op middelhoog vuur. Voeg de gesnipperde sjalot toe en bak 1-2 minuten mee.
 • Bestrooi het geheel met 1 flinke tl kaneel. Voeg 300 g gesneden rode kool toe en bak kort even mee. Voeg een klein laagje water toe en doe de deksel op de pan. Laat op laag tot matig vuur gaar koken in 20-25 minuten.
 • Doe in een andere pan 600 g voorgekookte kruimige aardappelen en zet ze net onder water. Voeg een flinke snuf zout toe en kook de aardappelen in circa 15 minuten gaar.
 • Meng in een kom 500 g rundergehakt met 1 ei, 4 el paneermeel (of 1 verkruimeld beschuitje), 1/2 tl nootmuskaat en een flinke snuf zout en peper. Draai hier 6-8 gehaktballen van.
 • Bak de gehaktballen rondom bruin en gaar in 15-20 minuten in een flinke klont boter.
 • Giet de aardappels af en voeg een klontje boter toe samen met een scheutje (warme) melk (circa 4 el), een 1/2 tl nootmuskaat een flinke snuf zout en peper. Stamp tot een romige puree.
 • Giet de rode kool af en meng door de aardappelpuree (niet met de stamper maar met een spatel). Voeg naar smaak extra zout, peper of kaneel toe.
 • Serveer met een gehaktbal en (eventueel) verse peterselie. Overigens ook lekker met hachee of draadjesvlees.

 

Oplossing sudoku KBO gemiddeld:

Oplossing Sudoko KBO pittig

DOORGEVEN VAN WIJZIGINGEN:
Wij proberen zo zorgvuldig mogelijk te handelen als het gaat om het vermelden van persoonlijke gegevens. Helaas moeten wij constateren dat dat niet altijd goed gaat. Om die reden vragen wij u nadrukkelijk om alle mutaties met betrekking tot uw persoonlijke omstandigheden aan ons door te geven, zoals verhuizing, verandering mailadres, wijziging telefoonnummer, wijziging bankgegevens e.d. Dan kunnen wij onze ledenadministratie zorgvuldig bijhouden.
Met betrekking tot het vermelden van het overlijden van leden hebben wij afgesproken dat wij dit alleen nog in de nieuwsbrief opnemen als Bres hiervan in kennis is gesteld. Dit om alle zorgvuldigheid in acht te kunnen nemen.
U kunt uw gegevens doorsturen aan ledenadministratie@bres.nl

Uiteraard kunt u ook telefonisch de gegevens doorgeven aan Ton den Besten
06-12675364 of een kennisgeving in de brievenbus van Bres stoppen: Kerkwijk 45a, 5258 KA Berlicum.

 

 

October  2022

Woord van de voorzitter

Beste vrienden,
Is er dan toch weer licht aan de horizon? Ja zeker !!!!!
De aandacht en opkomst voor de door ons georganiseerde activiteiten neemt gelukkig weer toe.

Het ledenaantal stijgt weer langzaam, dus weer op naar de 1000 leden. Na de aanmelding van een nieuw bestuurslid Mieke van Kesteren heb ik vorige week een gesprek gehad met een aardige dame, die belangstelling toonde voor de functie van secretaris.
Geweldig toch !!!!!

Ga we dan nu achterover leunen ? Natuurlijk niet. Er zijn nog genoeg belangrijke zaken, die de aandacht van het bestuur vragen  zoals:
— Het opzetten van een redactieteam , dat aandacht geeft aan onze maandelijkse nieuwsbrief .
— Het verbeteren en intensiveren van onze kontakten met de gemeente en daar opkomen voor de belangen van de senioren in onze gemeente.
— Het verbeteren van de kontakten en het overleg met de kernen Sint Michielsgestel, de kring Maas-Dommel en KBO Brabant.
— Het verbeteren van de kontakten en samenwerking in ons dorp met organisaties zoals, de Dorpstafel, Berlicum Vitaal, de Wijkmakelaar en BINT.

Ik prijs mij nog steeds gelukkig dat ik aan onze mooie seniorenvereniging sturing mag geven. Er wordt wel eens gevraag: Kost dat nu nooit veel tijd en kruim?

Natuurlijk wel, maar nooit te veel !!!
Jullie voorzitter,
Herman Schunselaar

Column: Rimpels…

‘Awe’ (spreek uit als ‘oa’ zoals in ‘loaten’) – ontzag, verwondering

 Soms lees je een column in de krant die je brein prikkelt en fors aan het werk zet. Het gebeurde mij onlangs met een column van Chantal van der Leest. Zij is een bekend neuropsycholoog die leert dat verwondering of ontzag ervaren, helpt bij een beter gevoel en een bredere glimlach. En u weet inmiddels: ‘Rimpels in het gelaat die veroorzaakt worden door glimlachen zijn de meest fraaie rimpels.’

In haar jonge jaren ging Van der Leest psychologie studeren. Maar al gauw kwam ze tot de ontdekking dat zij al die ‘softe’ psychologievakken maar niks vond. Snap je de hersenen, dan snap je de mens, dacht ze en koos in 2002 resoluut voor de afstudeerrichting Neuropsychologie. Maar de vragen bleven…

Op haar website lees je: ‘Ik heb boeken over het brein verslonden, zelf EEG-onderzoeken en een MRI-scan ondergaan, legio hersentesten afgenomen bij anderen en zelfs een heus paar hersenen mogen opensnijden om te kijken hoe de boel in elkaar stak. Maar helaas, mensen zijn geen fietsen. Ook al ken je elk onderdeel, dan weet je nog niet per se hoe het werkt. Elke dag verschijnen er weer onderzoeken die stukjes vormen van deze puzzel. Hierdoor blijf ik me voortdurend verwonderen en hongerig naar verklaringen en informatie. In mijn werk ga ik op zoek naar waarom we doen wat we doen.’

In haar column vertelt ze over zo’n stukje van die puzzel: ‘Als mensen oog in oog staan met adembenemende uitzichten, bergtoppen en watervallen, onbegrijpelijk en groots, dan realiseren we ons hoe nietig en kwetsbaar we eigenlijk zijn. Enkele psychologen doopten dit gevoel in 2003 ‘awe’. Letterlijk vertaald betekent dit zoiets als ‘ontzag’ of ‘verwondering’. Nadat mensen zich hebben verwonderd of ontzag hebben gevoeld, voelen ze zich beter. Ze denken meer aan anderen, werken beter samen, zijn vrijgeviger en hechten minder aan spullen.’

Om u te stimuleren het ‘awe-gevoel’ ook te ervaren neem ik het slot van haar column in zijn geheel over. ‘Ach, dat is natuurlijk niet voor mij weggelegd, denk je misschien. Grote reizen en bijzondere plekken bezoeken, dat zit er gewoon niet in. Niet getreurd, Keltner weet raad. Hij ontdekte dat er ontzettend veel manieren zijn om ‘awe’ te ervaren in je leven. Het gevoel van ‘awe’ kun je aanwakkeren door bijvoorbeeld: samen met anderen te bewegen, zoals met sporten, dansen of wandelen. Mooie beelden bekijken of heel grote kunstwerken. Meer leren over de levens van bijzondere mensen of nadenken over ongrijpbare dingen, zoals waarom de lucht blauw is. Of hoe ingewikkeld mensen eigenlijk in elkaar steken.’

Mogelijk zie ik velen van u binnenkort met een glimlach op het gelaat genieten van het ‘awe – gevoel’. Ikzelf, toch van aard een wat serieus persoon, ga enorm mijn best doen.

 Jan van der Krabben

Nieuwe leden:
Wij verwelkomen onze nieuwe leden:
Cees Buskermolen en Mieke van Kesteren   
Thieu Marechal en Marjolein van Ommen

 

Jarigen
Alle binnenkort jarige leden worden alvast hartelijk gefeliciteerd. Een gezond en gelukkig nieuw levensjaar toegewenst.
Onderstaande kroonjarigen worden bezocht voor een felicitatie en attentie.
Wij hopen dat u de vermelding van uw naam op prijs stelt, mocht dit niet het geval zijn laat het dan minimaal een maand van tevoren weten.

80-jarigen, de sterken

Augustus (helaas niet vermeld in het nieuwsbulletin 
10 augustus  W.J.N Kuijpers
25 augustus  C.J. Wiegmans
29 augustus  A.P.H. van Kreij

Oktober:
2 oktober Marijke van der Heijden-Vissers
4 oktober Ans Raaijmakers
5 oktober mevrouw F. van den Akker-Dobbelsteen
7 oktober Mieke van Driel
8 oktober de heer Th.W. Schippers
12 oktober mevrouw M.P. Zwanenberg-Rovers
21 oktober Ger Brouns

90-jarigen, de allersterksten
19 oktober Mariet Wijgergangs-van Doremalen

En een speciale vermelding:
Op 2 oktober wordt Riek Heymans-Bongers 96 jaar.
Namens het bestuur van harte gefeliciteerd!    

Inleveren stukken voor de volgende nieuwsbrief:
Uiterlijk 14 oktober vóór 12.00 uur

Eerder onze nieuwsbrief lezen?
Als u onze nieuwsbrief eerder wilt lezen, dan kan dat. Hij staat meestal in het weekend voor de verspreiding online. U vindt de nieuwsbrief op de 1e pagina van onze website in de rechter kolom onder de vermelding ‘nieuwsbrief ……..’. Als u daarop klikt downloadt u de nieuwsbrief en kunt u hem lezen.
Mocht u op een tablet lezen (of uw telefoon) dan vindt u de download onderaan de pagina.

Emailadressen BRES
Emailadres:                                           Dit emailadres wordt gelezen door:
voorzitter@bres.nl                             Herman Schunselaar
secretaris@bres.nl                             Sylvia Groot
penningmeester@bres.nl                Hans van Beers
liesbeth@bres.nl                                  Liesbeth Steenbergen

Ledenadministratie: 
Voor alle mutaties met betrekking tot de ledenadministratie kunt u uw gegevens sturen naar:  
ledenadministratie@bres.nl             Ton den Besten

Voor vragen, informatie en/of opmerkingen over BRES kunt u  contact opnemen met Liesbeth Steenbergen op telefoonnummer: 073-503 3117 of 06-47268340 (bij voorkeur tussen 10.00 en 12.00 uur).

Nieuwe leden, wijziging lidmaatschap
Wilt u een nieuw lid opgeven dan kan dat op de volgende manieren:
. invullen van het formulier op onze website www.bres.nl
. de gegevens van het nieuwe lid mailen naar ledenadministratie@bres.nl
. even bellen met Ton den Besten: 06-12675364
. briefje in de bus doen bij d’n Inloop op de Kerkwijk 45a
Mocht er bij u ook iets wijzigen of gewijzigd zijn, neemt u dan ook even contact met ons op.

Dat kan zijn bij:
. een verhuizing
. een nieuw bankrekeningnummer
. een nieuw telefoonnummer
. een nieuw emailadres

 

Dag Datum: Activiteit Locatie   Aanvangstijd
Zondag 2/10 Zondagsoos d’n Inloop   14.00 uur
Maandag 3/10 ICT         Biljarten                  Bridge d’n Inloop            
den Durpsherd                   
d’n Inloop
  10.00 uur
13.30 uur          13.30 uur
Dinsdag 4/10 najaarsfeest den Durpsherd   14.00 uur
Woensdag 5/10 Driewiek   d’n Inloop                 13.30 uur  
Donderdag 6/10 Wandelen
Sjoelclub         Kezen  
den Durpsherd
d’n Inloop                            
d’n Inloop
  09.30 uur
13.30 uur        19.30 uur
Vrijdag 7/10 Koersbal              Biljarten d’n Inloop                           Durpsherd/Moerkoal   14.00 uur        13.00 uur
Zaterdag 8/10        
Zondag 9/10        
Maandag 10/10 ICT           Biljarten                  Bridge d’n Inloop  
Den Durpsherd                  
d’n Inloop
  10.00 uur
13.30 uur          13.30 uur
Dinsdag 11/10        
Woensdag 12/10 Driewiek               d’n Inloop                               13.30 uur         
Donderdag 13/10 Wandelen
Sjoelclub         Rikken en jokeren
Den Durpsherd
d’n Inloop                            
d’n Inloop
  09.30uur
13.30 uur        19.30 uur
Vrijdag 14/10 Koersbal              Biljarten d’n Inloop                            Durpsherd/Moerkoal   14.00 uur        13.00 uur
Zaterdag 15/10        
Zondag 16/10 soos d’n Inloop   14.00 uur
Maandag 17/10 ICT           Biljarten                  Bridge d’n Inloop  
Den Durpsherd                  
d’n Inloop
  10.00 uur
13.30 uur          13.30 uur
Dinsdag 18/10        
Woensdag 19/10 Driewiek           Filmavond        d’n Inloop  
d’n Inloop        
  13.30 uur    19.00 uur 
Donderdag 20/10 Wandelen  Sjoelclub        Kezen    Den Durpsherd                   
d’n Inloop                            
d’n Inloop
  09.30 uur          13.30 uur        19.30 uur
Vrijdag 21/10 Koersbal              Biljarten d’n Inloop                            Durpsherd/Moerkoal   14.00 uur        13.00 uur
Zaterdag 22/10        
Zondag 23/10        
Maandag 24/10 ICT           Biljarten                  Bridge d’n Inloop  
Den Durpsherd                  
d’n Inloop
  10.00 uur
13.30 uur          13.30 uur
Dinsdag 25/10 Kienen d’n Inloop   13.30 uur
Woensdag 26/10 Driewiek                d’n Inloop                                14.00 uur      
Donderdag 27/10 Wandelen  Sjoelclub        Kezen    Den Durpsherd                   
d’n Inloop                            
d’n Inloop
  09.30 uur          13.30 uur        19.30 uur
Vrijdag 28/10 Koersbal              Biljarten d’n Inloop                           Durpsherd/Moerkoal   14.00 uur        13.00 uur
Zaterdag 29/10        
Zondag 30/10 Zondagsoos d’n Inloop                            14.00 uur 
Maandag 31/10 ICT           Biljarten                  Bridge d’n Inloop  
Den Durpsherd                  
d’n Inloop
  10.00 uur
13.30 uur          13.30 uur

 

Agenda eenmalige activiteiten:

Zondag 2/10 De langste eettafel, gratis deelname Moerkoal en Durpsherd   11.00-13.00 uur
Dinsdag 4/10 Najaarsfeest Durpsherd   14.00-17.00 uur
Donderdag 6/10 Jeu de boules Kerkdriel    10.15 uur
Vrijdag 7/10 Jubileumconcert, gratis toegang Durpsherd   19.00 uur
Dinsdag 11/10 In gesprek over D’n Inloop   14.00 uur
Donderdag 13/10 Edah en orgelmuseum Mercuriusplein    12.45 uur
Dinsdag 25/10 Kienen d’n Inloop   13.30 uur
Zondag 27/11 Het Muziekske Driezeeg, gratis toegang   14.00-16.00 uur

 

Bridgelessen voor beginners in De Moerkoal.
Leo Geerlink (gediplomeerd bridgedocent) geeft bij voldoende belangstelling 12 lessen van 2,5 uur van 13.30 – 16.00 uur . Van 28 september tot en met 14 december 2022.
Daarbij wordt gebruik gemaakt van het lesboek “Begin met bridge 1”.

De kosten voor 12 lessen zijn € 90,00, het boek kost € 10,00. Inlichtingen en verdere afwikkeling : telefonisch 073-5033566 of via mail: geerlink@planet.nl

Gratis deelname aan gezellige lunch op 2 oktober!
Op zondag 2 oktober worden weer de langste eettafels georganiseerd voor de inwoners van Berlicum en Middelrode. U kunt tussen 11.00 en 13.00 uur aanschuiven bij De Moerkoal in Middelrode of den Durpsherd in Berlicum om gezellig met elkaar te praten en te genieten van een heerlijke lunch. Deelname is gratis en de bijeenkomst wordt georganiseerd in onderlinge samenwerking van Vivent, De Zonnebloem, De Moerkoal, Seniorenvereniging Bres, Welzijnsorganisatie Bint en den Durpsherd.
Jumbo sponsort de lunch en de heren Van Gaal zorgen voor de eitjes.

U bent van harte welkom!

Prachtige Tourfietstochten in 2022
Wij hebben 3 fantastische fietstochten gehad:

0p de woensdag 11 mei, 29 juni, 31 augustus hebben we prachtige tochten gemaakt: de eerste keer een tocht naar de omgeving van Oirschot, de tweede tocht was in de omgeving van Schayk en de derde tocht was naar de omgeving van Drunen. Via prachtige wegen/paden ging Tonny Schouten voorop om de weg te wijzen, haar man Herman Schouten, Henk van Veghel en Ben Ribbers waren steeds in de weer om de wegen af te zetten, zodat de hele groep, die bestond uit gemiddeld 26 personen op een veilige manier over te zetten, zodat er niet afgestapt hoefde te worden. Alle automobilisten die werden tegengehouden waren zonder probleem bereid te stoppen en ons als groep (met allemaal veiligheidsvestjes aan!) voor te laten gaan. Veel mensen hadden plezier om zoveel senioren die een gezellige dag hadden.

We hadden alle drie de dagen prachtig weer, er waren zeer regelmatig pauzes, zodat niemand moe hoefde te worden en de keuze van terrassen en eetgelegenheid was steeds  goed voorbereid door de enthousiaste leiding, waar ook Thea en Toon Jacobs toe behoren en die als “veegwagen” het einde van de groep steeds in de gaten houden. Willemien van Schijndel maakt van elke bijeenkomst een leuke fotoreportage, die alle deelnemers krijgen.

Al met al: steeds een hele fijne dag met een sportieve prestatie van tussen de 50 en 60 kilometer met veel gezelligheid!

Dit jaar heeft er geen aankondiging gestaan in onze nieuwsbrief omdat er al zoveel belangstelling is, dat de groep aan het maximum zat. In de nieuwsbrief van april volgend jaar worden de nieuwe data van de fietstourtochten bekend gemaakt en dan kan men zich weer aanmelden. Hou het in de gaten!

Een enthousiaste deelnemer, die dit jaar pas voor het eerst meeging en volgend jaar ook zeker weer van de partij is! 

 

Kunst en cultuur liefhebbers opgelet!
Wij zoeken vijftien tot twintig mensen die van kunst en cultuur houden en het vinden om daar met anderen van te genieten!

Graag willen wij, Marja de Bruijne en Gerda van Haaren, inventariseren of er binnen de Bres leden belangstelling bestaat om lid te worden van een nieuw op te richten museum groep. Want het is natuurlijk leuker om met een groepje gelijkgestemden een mooie tentoonstelling te bezoeken dan alleen.  Om de kosten zo laag mogelijk te houden is het de bedoeling dat we carpoolen of fietsen en is het bezit van museumkaart aan te bevelen. Deelname is gratis maar we vragen je wel om incidenteel ook iets te organiseren.

Ook vinden wij het leuk om af en toe een docent kunstgeschiedenis uit te nodigen die iets komt vertellen over een kunstenaar of een stroming waarna we naar een expositie kunnen gaan kijken om te zien waar ons over verteld is.

Voor de gezelligheid zouden we na afloop kunnen gaan lunchen(vrijblijvend) om wat na te praten over dat wat we gezien hebben.

Over de frequentie van de bezoeken en hoe we het een en ander aan kunnen gaan pakken willen we dinsdag 18 oktober om 14,00 uur in d’n Inloop  aan de Kerkwijk bij elkaar te komen om kennis te maken en tot afspraken te komen. De groep bestaat uit Bresleden en activiteiten worden ook aangeboden via de nieuwsbrief.

Mocht je belangstelling hebben dan kun je je aanmelden bij Gerda van Haaren.
Email:  hansengerdavanhaaren@hetnet.nl   Telefoonnummer: 073-5032159

 

Komt genieten
op ons Jaarconcert van
“Ons Muziekske”
op zondag 27 november

Onder leiding van Henk de Winkel
Met als gastkoor Crescendo uit Den Dungen
Onder leiding van Greet Strijker
De Driezeeg Middelrode om 14.00 uur
De toegang is gratis

 

Aanvragen eenmalige energietoeslag
Aanvragen eenmalige energietoeslag is zeker de moeite waard in deze moeilijke  tijd
Het wordt voor steeds meer mensen een groter probleem om de energierekening te betalen. De gemeente heeft hiervoor de volgende regeling:
Mensen met een laag inkomen kunnen in aanmerking komen voor een eenmalige energievergoeding van € 800,–.
Er wordt zelfs al gesproken over verhoging van de vergoeding tot 1.300,00.

Voorwaarde is dat het inkomen niet hoger mag zijn dan 120% van de bijstandsnorm( excl. vakantietoeslag) .
Dit is voor een gezin/echtpaar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd netto
€ 1.777,92 per maand.
Voor een alleenstaande of een alleenstaande ouder is dit €1.244,54 netto per maand.
Voor mensen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben of ouder zijn gelden de volgende bedragen:
Gezin/echtpaar beiden ouder of een van beiden ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd €1.872,49 netto per maand. Voor een alleenstaande of een alleenstaande ouder is dit €1.382,89 netto per maand. Maar als je een klein stukje boven deze norm zit is het de moeite van het aanvragen waard. Kennelijk is de gemeente ruimhartiger met het stellen van de grens.

Verdere voorwaarden zijn:
Je bent inwoner van onze gemeente en hebt een geldig identiteitsbewijs of verblijfsvergunning en hebt de verplichting alle gegevens die gevraagd worden te overleggen.
Het eigen vermogen telt niet mee in de beoordeling van de aanvraag. De energietoeslag geen invloed op de hoogte van andere toeslagen

U kunt een aanvraag doen via Loket Wegwijs maar onze ouderenadviseurs/belastingadviseurs kunnen en willen u graag daarbij helpen
Dit zijn: Jan Kuipers tel. 06 173 46 896
Marius van Lankvelt tel. 073-503 17 06 of  06 446 02 116
Ad Houtepen tel. 073-5032653 of 06 33 678 199

 

Bres leest en deelt
Boek: ‘Ik ben een eiland’ (2021)
Auteur: Tamsin Calidas – schrijver en fotograaf, en woont in de Schotse Hebriden. Ze studeerde aan de universiteit van Oxford en werkte voor de Britse media voordat ze in 2004 Notting Hill inruilde voor een Schots eiland.
Vertaald door: Hans Kloos
Uitgeverij: Pluim – Amsterdam/Antwerpen.

Tamsin Calidas is een vlotte dertiger met een baan in de media, die in de hippe Londense wijk Notting Hill woont. Niks bijzonders. Tot zij en haar man besluiten hun gejaagde leven in de stad te verruilen voor het ruige en onbekende van een klein Schots eiland in de Hebriden.

Landelijk rustig en idyllisch, het beeld dat ze voor ogen hebben. Maar wanneer de eerste betovering is verbroken, blijkt het allerminst idyllisch. De gesloten eilanders zitten niet op hun komst te wachten, de langgekoesterde kinderwens blijft onvervuld, het weer is onstuimig en het leven zwaar.Hun huwelijk blijkt hier niet tegen bestand en dat is nog maar het begin van de pure, bittere ellende die Calidas moet doormaken. Vertrekken is voor haar geen optie. Naarmate de tijd verstrijkt verliest Calidas zich meer en meer in het landschap om haar heen en leert ze leven in het ritme van het eiland. En het is precies de natuur die verlossing brengt. Calidas trekt alle registers open in dit rauwe, openhartige boek, dat een ode brengt aan het menselijke overlevingsinstinct en barst van de prachtige beschrijvingen van het ruige eilandleven. Het is een verhaal over het buitengewone vermogen van de natuur om wanneer je alles verloren hebt in je behoeften te voorzien. Een magnifiek boek over eenzaamheid, veerkracht en zelfontdekking.

Jan van der Krabben

ICT Planning en informatie ober de maand oktober 2022
Allereerst willen we jullie even attent maken op een cadeaubon van SeniorWeb.
SeniorWeb biedt ondersteuning aan senioren om het gemak en het plezier van de digitale wereld steeds verder te ontdekken.

Mensen die onze leslocatie bezoeken kunnen een cadeaubon krijgen voor een gratis lidmaatschap. Dit geldt alleen voor mensen die nog geen SeniorWeb lid zijn en mensen die niet eerder van deze actie gebruik hebben gemaakt.
Het gratis lidmaatschap loopt één jaar vanaf de datum van aanmelding en stopt automatisch. De cadeaubon vertegenwoordigt een waarde van €36,-

Een SeniorWeb-lid profiteert van de volgende  ledenvoordelen.

 • 4 x per jaar computertijdschrift Enter
 • Wekelijks informatieve nieuwsbrieven
 • Computerhulp via internet, per telefoon en aan huis
 • Online cursussen over populaire onderwerpen
 • Voordelige computerboeken en accessoires

Planning oktober 2022
Alle bijeenkomsten zijn op maandagmorgen van 10 tot 12.00 u. in Den Inloop.
Het enige wat u moet betalen is de koffie/thee tijdens de pauze.

Maandag 3 oktober. Vragenuur.
Hebt u een vraag op ICT-gebied, dan kunnen we proberen dat samen op te lossen.
Wel graag aanmelden en probleem vermelden via aanmeldformulier op de site van BRES .

Maandag 10 oktober. Omgaan met digitale foto’s.
Digitale foto’s die op je smartphone staan overbrengen naar pc of laptop. Dan kun je verder met foto’s bewerken en printen en verzenden enz.
Aanmelden via aanmeldformulier op de site van BRES.

Maandag 17 oktober. Thuis in webwinkelen.
Modern winkelen kan vanuit je luie stoel want webwinkels hebben alles wat we maar willen.
Wat komt er allemaal bij kijken en waar moet je op letten.
Aanmelden met aanmeldformulier op site van BRES

Maandag 24 oktober. De mogelijkheden van WhatsApp.
Moeten we alle whatsappjes bewaren of weggooien.  Ook  oefenen met de verschillende mogelijkheden zoals bellen, doorsturen enz.
Aanmelden met aanmeldformulier op site van BRES

Maandag 31 oktober. Wat is een QR code en wat kunt u ermee.
De streepjescode van nu. Iedereen kent de streepjescodes op de verpakking van producten. Sinds een aantal jaren bestaat er ook een streepjescode in de vorm van een vierkant . Die zie je steeds vaker.

Aanmelden met aanmeldformulier op de site van BRES.
In de nieuwsbrief van oktober maken we de planning over de maanden november en december bekend. Mocht u suggesties hebben dan vernemen wij die graag van u.

Namens de ICT werkgroep van BRES, Rien en Harrie (tel 073 5031178)

 

Filmavond in d’n Inloop
U bent vanaf 19.00 uur weer van harte welkom voor een kop koffie/ thee en om 19.30 uur start de film. Kosten € 5,00 (incl.koffie/thee)

Woensdag 19 oktober
Film The Father.

In 2012 schreef en regisseerde de franse auteur Florian Zeller het toneelstuk le Père .
In 2020 werd het toneelstuk als een Brits-Franse dramafilm gemaakt , onder regie van Florian Zeller. De hoofdrollen worden vertolkt door Olivia Colman en Anthony Hopkins.

Een hoogbejaarde dementerende man woont alleen in Londen. Hij weigert verpleeghulp , die zijn dochter hem probeert aan te bieden. Zij beschouwt die hulp als noodzakelijk, omdat zij op het punt staat om met haar partner naar Parijs te vertrekken. Een realistische film schitterend vertolkt door de top acteur Antony Hopkins.

Woensdag 2 november
Film Diana

De film Diana ( 2013 ) gaat over een deel van het turbulente  leven van Diana Spencer , de ex van Charles , de huidige koning van Engeland.
Haar relatie met de hartchirurg Hasnat Khan en de miljardair Dodi Al Fayad wordt in de film in beeld gebracht. 
Dodi is degene , die met Diana in de auto zat ,toen zij in 1997 dodelijk verongelukte. 
Een boeiende film over een belangrijk deel van haar leven , die velen nog steeds bezig houdt

Uit de oude doos
Tijdens de mooie zomer van 2017 publiceerde ik een column in De Balkumbrij waarin ik een ervaring beschreef die voor mijn vrouw en ik als hét vakantiemoment van dat jaar voelde. De moeite waard denk ik om dit verhaal in de nieuwsbrief na de prachtige zomer van 2022 nog eens aan u voor te leggen.

 Hét vakantiemoment
De herinneringen die je van een vakantie in je bagage mee naar huis neemt kunnen heel verschillend zijn. Soms is het de prachtige natuur waarvan je hebt genoten. Een andere keer de historische bouwwerken van een stad of een avontuurlijke wandeltocht die indruk hebben gemaakt. Deze zomer is het voor mij en mijn vrouw een emotionele beleving die ons nog telkenmale beroert. Tijdens fietsuitstapjes komt het bewuste tafereel dat ons zo geraakt heeft nog regelmatig ter sprake. Het is ‘hét vakantiemoment’ van deze zonnige zomer.

De gebeurtenis doet zich voor tijdens een fietsvakantie in Zuid – Limburg. Sinds we in het bezit zijn van fietsen met elektrische ondersteuning durven we het weer aan om de heuvels beneden de lijn Maastricht/Vaals in te trekken. We logeren in een comfortabel appartement in Epen. Op een dag fietsen we via Eupen en Vaals en nog enkele dorpjes op de grensweg tussen Nederland en België richting Sippenaeken. Even buiten het dorp ligt Hoeve De Eik. Alleen daar serveren ze Limburgse vla met bosbessen die niet te versmaden is. Rond vier uur strijken we neer op het terras. Het uitzicht is grandioos. We genieten van een bakje koffie en de overheerlijke vla.

Even later wordt de aandacht getrokken door een groep mensen die het terras op komt. Zes mannen in technisch geavanceerde rolstoelen rijden het terras op. Zes begeleidsters schuiven tafels en stoelen aan de kant. In een kring gaan ze bij elkaar zitten. De inschatting is dat ze tussen de twintig en dertig jaar oud zijn. Allen met ernstige fysieke beperkingen. Vier van hen worden zelfs kunstmatig beademd via een slang die verbonden is aan een zuurstoftank achter op de rolstoel. ‘Moet je zien’, zeg ik tegen mijn vrouw, ‘zes jonge kerels die door ziekte of ongeval in deze situatie terecht gekomen zijn.’ Mogelijk is het een groep die in het kader van hun revalidatieproces vandaag als praktische oefening een uitstapje maakt. Er wordt weinig gesproken. Mogelijk zijn sommigen daartoe ook niet in staat. De begeleidsters zijn de jongelui uiterst behulpzaam bij het eten en drinken van de bestelde consumpties.

Het tafereel beroert ons enorm. Het doet je intens beseffen wat gezondheid in het leven betekent. Geld, een mooi huis, een fijne vakantie. een goede baan… allemaal bijzaak. Zo triest dat deze kerels op zo jonge leeftijd geconfronteerd worden met zulke enorme fysieke beperkingen. Misschien hebben ze kort geleden nog scheurend op de motor of op de racefiets genoten van het prachtige Limburgse landschap. Bij thuiskomst ligt er misschien een emotionele brief te wachten met ‘lieve papa’ of met ‘mijn liefste’. De rust die ze uitstralen getuigt er hopelijk van dat ze toch enigszins genieten van het uitstapje. Welk een kracht en doorzettingsvermogen zal het echter van hen vragen om het leven positief te blijven benaderen. Als zij daarin mogen slagen kun je daar alleen maar grote bewondering en respect voor hebben.

We fietsen in stilte terug naar ons appartement. Allerlei gedachten spoken door je hoofd. Waarom dit lot voor deze jonge mensen? Mogen wij op onze gevorderde leeftijd, beschikkend over een goede gezondheid, genieten van de mooie dingen die het leven schenkt? Ach natuurlijk. Maar niet zonder het besef dat gezondheid een kostbare zegen is waarvoor je telkenmale uitermate dankbaar moet zijn. .

De herinnering aan dit vakantiemoment zal niet snel vervagen.
Jan van der Krabben

Vitaliteitsdag 13 september
Op dinsdag 13 september organiseerden , de Dorpstafel , BRES , KBO Brabant , en studenten van het Willem 1 college een vitaliteitsdag in den Durpsherd.
De organisatie bestond uit: 
– 3 vrijwilligers van de Dorpstafel .
– 5 vrijwilligers van BRES
– 8 vrijwilligers van KBO Brabant
– 11 studenten van het Willem 1 college.

Er hadden zich 63 deelnemers aangemeld , die in 3 tijdsvakken waren ingedeeld van 10.00 tot 12.00 , van 12.30 tot 14.30 en van 15.00 tot 17.00 uur.

De deelnemers liepen in twee uur 10 stations af , al waar zij testen en oefeningen deden en adviezen en informatie kregen. Alles werd opgetekend in een persoonlijk score boekje. Heel bijzonder waren de personen en bedrijven , die achter de 10 tafels zaten ,
zoals Dr J.M. Lips , Renee Spermon, Gevers Optiek , Trend zien en horen,
Addy van Beek BINT en Peter de Goede ouderen tandarts.
De studenten werden overal ingezet maar waren in het bijzonder actief bij zit – opstaan – zit , de wandeltest en bij een heuse kop van jut .In de foyer werd informatie gegeven door de dorpstafel en T-Huiz ( een organisatie van Brabant Wonen gericht op adviezen /voorwerpen /hulpmiddelen gericht op langer thuis blijven wonen )

Om 18.00 uur zat een lange dag er op en kon eenieder terugkijken op een geslaagde vitaliteits dag 
Herman Schunselaar

In gesprek over het levenseinde

Op dinsdagmiddag 11 okt. om 14.00 uur in d’n Inloop staat de bijeenkomst
“In gesprek over het levenseind ” gepland.
Praten over het levenseinde vinden veel mensen eng. Toch is het wel verstandig om dat toch af en toe te doen.
Daarom biedt KBO -Brabant een lezing / bijeenkomst over dit onderwerp aan .
Op een laagdrempelige manier komen de volgende onderwerpen aan de orde :
* Het gewone sterven.
*  Medische zorg die het moment van sterven kan beïnvloeden (zoals niet behandelen / stoppen )
*  Palliatieve sedatie
*  Euthanasie en hulp bij zelfdoding.
*  Waarom is het belangrijk om te praten over uw eigen doodgaan?
*  Vastleggen wat u wel en niet wil (status levenstestament)
*  Uitvaart en afscheid nemen.

Over vrijwel al deze onderwerpen bestaan misverstanden. Om over deze zaken goed geïnformeerd te zijn geeft rust. Een ervaringsdeskundige Riek Mes neemt ons aan de hand. Reserveren is niet nodig. Kom op tijd naar d’n Inloop.

Wij ontvangen u met koffie / thee U betaalt slechts Euro 3,00 
Het bestuur.

Sjoelen
Het nieuwe sjoel-seizoen 2022/2023 is op 1 september 2022, na een pauze van 10 weken, weer begonnen.
Ondanks de hoge temperaturen bij de start, was de belangstelling om de draad weer op te pakken groot.
Bijna alle leden wisten de Inloop weer te vinden om deze gezellige sport weer te bezigen.

Het weerzien van de leden, waar onderlinge weetjes weer werden uitgewisseld, moest bij de start om 13.30 uur, worden onderbroken, wilden we niet in tijdnood komen.
Op bijna alle 10 de sjoelbakken werd het sjoelen weer op gepakt.
Helaas hebben we van Riet v Zoggel afscheid moeten nemen, omdat zij wegens persoonlijke omstandigheden heeft opgezegd. Het bestuur heeft haar sterkte en beterschap gewenst.

De nu 29 leden tellende Sjoelclub, waar nog geen ledenstop gold, moet hier nu wel toe overgaan omdat al 3 aspirant leden zich hebben aangemeld en het leden aantal naar 32 brengt.
Gezien het feit, dat we maar 30 sjoelers op 10 sjoelbakken in de Inloop kunnen plaatsen, moet het bestuur voorlopig een ledenstop toe passen.

Ook gaat het bestuur een 2de Heemskerk Hs 40 wedstrijd sjoelbak aanschaften, ter vervanging van een sjoelbak die niet meer aan de eisen voldoet.
Als de financiën het toelaten, zal dit niet de laatste zijn.
Wellicht kunnen we een school, met de vervangen sjoelbak blij maken.

Beste sjoelers, het bestuur hoopt op een regelmatige opkomst in de komende maanden.

Sjoel ze.
Rob Hoornweg.

Kienen dinsdagmiddag 25 oktober 2022 van 13:30 uur tot 16:30 uur.

Jippieee, gezellig kienen!
Op dinsdagmiddag 25 oktober 2022 van 13:30 uur tot 16:30 uur in De Inloop.

Graag willen Gerda en ik een groot aantal leden van de BRES ontvangen op deze kienmiddag.
Als er dan in plaats van “kien” een keertje luidkeels “bingo” wordt geroepen, vinden wij dat helemaal geen probleem.Dat wordt goedgekeurd, tenminste als de juiste cijfers zijn doorgehaald.
De entreekosten zijn niet verhoogd en dus zoals voorheen € 6,50. Hiervoor krijgt u koffie of thee en 10 speelrondes met kans op prijzen.
Komt u ook?
Groet van Tineke van Helvoort

 

DRIEWIEK JOURNAAL
Een paar weken geleden op een hete warme woensdagmiddag liep onze Gre samen met Marijke naar huis.
Gre begon spontaan een gedichtje op te zeggen , en wil deze graag met jullie delen. En als je net zoals Gre het uit het hoofd kan op ratelen ………

Meneer Van der Peet

Zoals iedereen weet
kan meneer Van der Peet
niet zo bijster goed tegen de hitte.
O, hij had het zo heet
en hij heeft zich ontkleed
en hij is in de koelkast gaan zitten.

’t Was een heerlijk gevoel,
want daar had hij het koel
en hij is er zijn krantje gaan lezen,
maar het hele gezin
zocht zich gek in ’t begin
en riep steeds: Waar zou vader toch wezen?

En het duurde een week
voor de keukenmeid keek
in de koelkast, op zoek naar augurken,
En ze slaakte een kreet,
want meneer Van der Peet
zat daar midden in ’t ijs op z’n hurken.

Ach, ze wisten geen raad!
Als een diepvries-tomaat
zat hij daar in het ijs opgesloten.
Maar mevrouw zei, heel wijs:
Leg het hele blok ijs
bij de kachel, voorzichtig, niet stoten!

Bij het knappende vuur
smolt het ijs op den duur
en meneer Van der Peet kon weer praten.
Hoe, wat heb ik het heet,
zei meneer Van der Peet,
waarom heb je me daar niet gelaten?

Nu vertelt hij het vaak
aan een klant in de zaak:
‘k Heb een week in de koelkast gezeten.
’t Was zo fijn, ik bedoel:
’t was zo rustig en koel,
’t was een weekje om nooit te vergeten

Annie M.G. Schmidt

 

 

DOORGEVEN VAN WIJZIGINGEN:
Wij proberen zo zorgvuldig mogelijk te handelen als het gaat om het vermelden van persoonlijke gegevens. Helaas moeten wij constateren dat dat niet altijd goed gaat. Om de reden vragen wij u nadrukkelijk om alle mutaties met betrekking tot uw persoonlijke omstandigheden aan ons door te geven, zoals verhuizing, verandering mailadres, wijziging telefoonnummer, wijziging bankgegevens e.d. Dan kunnen wij onze ledenadministratie zorgvuldig bijhouden.
Met betrekking tot het vermelden van het overlijden van leden hebben wij afgesproken dat wij dit alleen nog in de nieuwsbrief opnemen als Bres hiervan in kennis is gesteld door familie. Dit om alle zorgvuldigheid in acht te kunnen nemen.
U kunt uw gegevens doorsturen aan ledenadministratie@bres.nl
Uiteraard kunt u ook telefonisch de gegevens doorgeven aan Ton den Besten 06-12675364 of een kennisgeving in de brievenbus van Bres stoppen: Kerkwijk 45a, 5258 KA Berlicum.