JAARVERSLAG 2019

Huisvesting.

Van d’n Inloop wordt veel gebruik gemaakt.
De ruimte is multifunctioneel, wordt als sfeervol, gezellig en doelmatig bevonden, waar we erg trots op zijn.
Onze ontmoetingsruimte is nagenoeg elke dag bezet. Het bestuur is hier zeer tevreden mee.

Ledenbestand:

Begin 2019 hadden we 927 leden, eind 2019: 941, waarvan 383 mannen en 558 vrouwen.
Op 31 december 2019 hadden we 325 leden van 80 t/m 89 jaar en 37 leden van 90 jaar en ouder.
Wegens overlijden hebben we in 2019 afscheid moeten nemen van 34 leden.

Jubilea

In het afgelopen jaar vierden 15 leden hun 90e verjaardag en 52 leden hun 80e verjaardag.

Bestuurlijke aangelegenheden.

Op 19 maart 2019 vond de 60e jaarvergadering plaats om 14.00 uur in De Moerkoal.
Deze werd bezocht door 72 personen. Na afloop vond er een optreden plaats van Cor Swanenberg.

Volgens rooster was aftredend onze voorzitter Herman Schunselaar.
Hij stelde zich herkiesbaar en werd met algemene stemmen herkozen.

In mei overleed tot onze grote ontsteltenis Gerrit Jongeleen. Hij was slechts 14 maanden lid van het bestuur.

Op 31 december 2019 bestond het bestuur uit:
Voorzitter: Herman Schunselaar
Secretaris: Jeanne Vink-van Rijbroek
Penningmeester: Ad Beex
Leden: Liesbeth Steenbergen en Gerard Brouwers.

Gelukkig hebben we het afgelopen jaar 2 nieuwe aspirant bestuursleden mogen begroeten Sylvia Groot en Margie Dieterman.
Zij worden voorgedragen op de algemene leden vergadering van 24 maart 2020.

60-Jarig bestaan.

In het kader van het 60-jarig bestaan van onze Seniorenvereniging Bres is 2019 een jubileumjaar geweest.
Het bestuur heeft gekozen voor een aantal festiviteiten gedurende het gehele jaar.
Na afloop van de jaarvergadering vond er een verrassend optreden plaats van Cor Swanenberg.
Tijdens de vergadering werd het boek “krabbels, rimpels en gedichten” geschreven door Jan van der Krabben en Ans van Kessel, uitgereikt aan de schrijvers en het bestuur. Door de bodes is bij alle leden dit boek ook thuisbezorgd.

Op zondag 28 april was er een feestelijke en gezellige middag in Den Durpsherd met een optreden van de cabaretgroep “Het Kwartjesvolk” voor ruim 200 leden.

In augustus werd op het Beukplein te Middelrode een grootse barbecue georganiseerd voor ruim 300 leden.
Alle zeilen moesten worden bijgezet om het plein in de schaduw te zetten, het was zeer warm en het was dorstig weer.

Tenslotte heeft de Kerstviering een extra tintje gekregen door het optreden van onze Berlicumse groep “’t Kumt Vaneiges” met extra hapjes en consumpties. Ook hier weer een volle zaal.

We kunnen terugkijken op een geslaagd jubileumjaar.

Bestuurlijke activiteiten.

 • Het afgelopen jaar heeft het bestuur 11 keer vergaderd.

 • Naast de algemene gang van zaken is veel aandacht besteed aan de continuïteit van de werkgroepen. Elke club/werkgroep heeft een contactpersoon vanuit het bestuur. Deze contactpersoon is het aanspreekpunt in het bestuur en waarmee lopende zaken worden besproken. Dit werkt uitstekend en het contact verloopt daardoor gemakkelijker. Deze structuur en werkwijze wordt ook in 2020 voortgezet.

 • Op 13 januari 2019 hebben al onze vrijwilligers een gezellige nieuwjaarsborrel aangeboden gekregen in D’n Inloop. Deze nieuwjaarsbijeenkomst, die aangenaam en gezellig was, werd door de vrijwilligers zeer gewaardeerd. Er waren ca. 35 personen aanwezig.

 • Met de K.B.O. afdelingen (genaamd het Kernoverleg, waaronder de afdelingen Sint Michielsgestel, Berlicum-Middelrode, Den Dungen en Gemonde vallen) zijn 3 bijeenkomsten geweest.

 • De Kring Maas-Dommel, welke wordt gevormd door de afdelingen Ammerzoden en Maasdriel, Vught, Berlicum-Middelrode, Den Dungen, Gemonde en Sint Michielsgestel, heeft dit jaar 3x vergaderd.

 • We hebben deelgenomen aan 2 gesprekken in het vrijwilligersplatformoverleg Berlicum-Middelrode.

 • Met de gemeente Sint-Michielsgestel hebben 3 gesprekken in het zogenaamde wethouders overleg plaatsgevonden.

 • Met Bint hebben 2 gesprekken plaatsgevonden over samenwerking/informatie uitwisseling.

 • De cliëntondersteuners en ouderenadviseurs hebben een nascholingscursus gevolgd, waardoor zij weer volledig van alle wijzigingen op de hoogte zijn.

Activiteiten.

Naast de gebruikelijke activiteiten die wekelijks of tweewekelijks terugkeren zoals korte fietstochten, uit eten, zingen, biljarten, sjoelen, kaarten, wandelen, bowlen, kienen, koersballen, keezen, breien, bridgen, filmavonden etc. zijn er ook nog andere activiteiten georganiseerd:

 • Op 13 januari zijn al onze vrijwilligers hartelijk ontvangen voor een borrel en hapje als dank voor hun inzet.

 • Op stap met…. heeft dit jaar een bezoek gebracht aan:

De verbouwde Sint Petrus kerk te Vught
Kaasboerderij Romeijn te Kerkdriel
Zandsculpturen te Garderen
Kildonkse Molen te Heeswijk-Dinther met de fluisterboot
Musical Anastasia te Scheveningen.

 • Dit jaar zijn er 3 lange fietstochten van 50-60 km. uitgezet en gereden.

 • De dagtocht op 18 juni ging dit jaar naar het Groene Hart met een bezoek aan de Kinderdijk

 • De volledig verzorgde 6-daagse reis ging dit jaar naar de Millingen aan de Rijn van 12 t/m 17 augustus. Vanwege het geringe aantal deelnemers hebben wij ons aangesloten bij een andere vereniging.

 • Ook dit jaar hebben we weer meegedaan aan de Rabo Clubkas campagne, de opbrengst was € 693,89.

 • De kerstviering heeft dit jaar plaatsgevonden in Den Durpsherd op 17 december, waarbij “’t Kumt Vaneiges” uit Berlicum heeft opgetreden. De belangstelling was met 180 leden zeer goed.

 • De creativiteitenclub heeft dit jaar 2x een lunch verzorgd voor alleenstaande en eenzame ouderen.

 • 2e Paasdag is een brunch verzorgd voor de leden die het afgelopen jaar hun partner hebben verloren en enkele alleenstaanden.

 • Door de Kring Maas-Dommel zijn dit jaar een 2-tal kringkampioenschappen georganiseerd: t.w. een golftoernooi op 18 juli en een rikkampioenschap op 22 november.

 • Door de werkgroep Lief en Leed zijn 47 bezoekjes gebracht aan zieken, leden die hun partner verloren hebben etc. en aan 27 leden die 85 jaar werden. Bovendien is door deze werkgroep nog aan 50 leden een kaart gestuurd of een bezoekje gebracht ter gelegenheid van Kerstmis. De bodes hebben 41 tachtigjarigen bezocht, het bestuur 10 negentigjarigen en 80 nieuwe leden.

 • Er is een gratis opfriscursus verkeerskennis gegeven in Den Durpsherd eind juni/begin juli onder auspiciën van Veilig Verkeer Nederland.

 • De volgende presentaties-vertellingen zijn in d’n Inloop gegeven door:
  Frans van Abelen over jacht- en natuurbeheer
  Nelleke de Laat over de Allemantel voor Maria
  Ria van Boven over paranormale zaken

Nieuwe activiteit.

In september is gestart met een nieuwe activiteit, namelijk “dansen” in Den Durpsherd.
Van de zijde van Den Durpsherd is alle medewerking verleend. Er was live-muziek.
Jammer genoeg waren er slechts 35 personen.
In november is er wederom een dansmiddag georganiseerd, dit keer waren er 45 mensen aanwezig.
Deze middagen lijken niet levensvatbaar.

Ook is in september 2019 gestart met een nieuwe schaakclub.
Aanvankelijk was men met 14 personen. Het aantal nam richting december af.
De laatste keer in december was men slechts met 4 personen.
Besloten is medio 2020 een nieuwe poging te wagen.

Eind 2019 is het project “begeleid fietsen” opgepakt op initiatief van een van onze leden.
Dit zal verder worden uitgezocht en uitgebouwd in 2020.