Ledenvergadering

Algemene ledenvergadering 2020

Inhoud:

Voorwoord van de voorzitter
Proces stemming m.b.t. deze ledenvergadering
Agenda

Voor onderstaande stukken, zie onder ORGANISATIE, DOCUMENTEN

Notulen vergadering 19 maart 2019.  
Exploitatierekening 2019 met toelichting
Begroting 2020
Jaarverslag 2019

Voorwoord van de voorzitter

Beste vrienden,
De jaarlijkse algemene ledenvergadering op deze manier te moeten houden
is ook voor mij een onbevredigende en onwezenlijke gebeurtenis. Ik was gewend
u persoonlijk te begroeten en nog eens de hand te schudden.
Vooral wij ,als kwetsbare ouderen groep, hebben geen keus en moeten ons houden aan de regels en richtlijnen van de overheid.
Het bestuur heeft haar best gedaan om u op deze wijze zo goed mogelijk
te informeren over het afgelopen jaar. Details vindt u in het jaarverslag 2019.
Terugblikkend op het jaar 2019 wil ik graag bij twee zaken stilstaan. Bij de
dierbare leden, die ons in het afgelopen verenigingsjaar zijn ontvallen. Ik mis ze
en denk aan hun dierbaren en wens ze veel kracht en sterkte bij het verwerken
van hun verlies.

Afscheid nemen valt altijd zwaar. Zo ook het vertrek van twee kanjers van bestuursleden van onze vereniging. Zowel Jeanne Vink alsook Ad Beex stellen zich niet meer beschikbaar voor een nieuwe bestuursperiode. Jeanne na ruim 11 jaar en Ad na 9 jaar. Wij hebben heel veel aan hen te danken. In hun bestuursperiode zijn er vele mooie en belangrijke projecten en activiteiten met succes tot stand gekomen.

Beste Jeanne en Ad namens mij, het bestuur en alle leden hartelijk dank voor jullie inzet en betrokkenheid van de afgelopen 11 en 9 jaar. Wij zullen jullie node missen.

Over de plannen en activiteiten voor 2020 kan ik kort zijn. Wij worstelen daar geweldig mee. Het gaat ons aan het hart, dat wij vanwege de coronaregels en voorschriften bijna niets mogen en kunnen. Houdt moed, eens zal de zon weer gaan schijnen en pakken we de draad weer samen op.

Beste vrienden vooral nu is jullie inbreng en betrokkenheid van groot belang, daarom mijn oproep. Vul het stembiljet in en stop het bij ons in de bus !!!!!!!!!!

Dank je wel. Mijn hartelijke groet en blijf a.u.b. gezond

Herman

Proces van deze Algemene Ledenvergadering

Helaas hebben wij door de Coronacrisis moeten besluiten om de Algemene Ledenvergadering voor het jaar 2020 niet fysiek te beleggen, maar in plaats daarvan een elektronische raadpleging te organiseren.

Dit is eerder aangekondigd in onze nieuwsbrief van juni jl.
De wettelijke grondslag hiervoor is de Wet tijdelijke voorzieningen op het terrein van het Ministerie van Justitie en Veiligheid in verband met de uitbraak van COVID-19.

Het proces verloopt als volgt:

  1. In dit boekje vindt u alle informatie die u normaliter zou krijgen als voorbereiding op de vergadering.
  1. U kunt telefonisch vragen stellen aan de functionarissen die bij het agendapunt zijn vermeld. Deze vragen en antwoorden zullen in de notulen worden weergegeven.
  1. Verder kunt u, schriftelijk of via e-mail, aanvullingen indienen op de notulen en verslagen. Deze zullen als aanvulling in de notulen worden weergegeven.
  1. Stemming kan via de 2 stembiljetten in het hart van dit boekje. Let wel: per lid dient een stembiljet te worden ingediend.
  1. Deze stembiljetten kunnen, voor 1 oktober 2020, in de brievenbus worden gedaan bij onze verzamelpunten, te weten:

Voor Berlicum: d’n Inloop, Kerkwijk 45a

Voor Middelrode: Nico Bissels, Pastoor Verlindenstraat 1a

  1. In of bij de nieuwsbrief van november zal het volledige verslag van de ledenvergadering inclusief de stemverhouding worden gepubliceerd en worden verspreid.

Agendapunten ter besluitvorming:

1. Goedkeuring notulen van de Algemene Ledenvergadering van 19 maart 2019. (voor vragen/aanvulling kunt u terecht bij de waarnemend secretaris Sylvia Groot tel.nr. 06 519 359 10).

2. Herdenking van onze overleden leden.

3. Verslag van de kascontrolecommissie (mevrouw M. Matser en de heer G. van der Steen).(voor vragen kunt u terecht bij de penningmeester Ad Beex tel. nr. 5034362)

4. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie, te weten de heer J. de Feber en P. Stroucken.

5. Financieel verslag over het boekjaar 2019 en begroting 2020. (voor vragen kunt u terecht bij de penningmeester Ad Beex tel. nr. 5034362).

6. Jaarverslag van 2019. (voor vragen/aanvullingen kunt u terecht bij de voorzitter Herman Schunselaar tel nr. 06 533 19 158)

7. Bestuursverkiezing: volgens rooster is aftredend Ad Beex. Hij stelt zich niet herkiesbaar.
Jeanne Vink, secretaris, treedt af.
a) Wij stellen als nieuw bestuurslid en secretaris voor: Sylvia Groot
b) Wij stellen als nieuw bestuurslid voor: Margie Dieterman

Eenieder kan zich kandidaat stellen voor een bestuurspost mits hij/zij zich daartoe schriftelijk kandidaat stelt voor 15 september 2020. De kandidaatstelling dient voorzien te zijn van 5 handtekeningen van leden.
Voor vragen kunt u terecht bij de voorzitter Herman Schunselaar tel. nr. 06 533 19 158.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *