Algemene ledenvergadering 2020

Proces van deze Algemene Ledenvergadering

Helaas hebben wij door de Coronacrisis moeten besluiten om de Algemene Ledenvergadering voor het jaar 2020 niet fysiek te beleggen, maar in plaats daarvan een elektronische raadpleging te organiseren.

Dit is eerder aangekondigd in onze nieuwsbrief van juni jl.

De wettelijke grondslag hiervoor is de Wet tijdelijke voorzieningen op het terrein van het Ministerie van Justitie en Veiligheid in verband met de uitbraak van COVID-19.

Het proces verloopt als volgt:

  1. In dit boekje vindt u alle informatie die u normaliter zou krijgen als voorbereiding op de vergadering.

  1. U kunt telefonisch vragen stellen aan de functionarissen die bij het agendapunt zijn vermeld. Deze vragen en antwoorden zullen in de notulen worden weergegeven.

  1. Verder kunt u, schriftelijk of via e-mail, aanvullingen indienen op de notulen en verslagen. Deze zullen als aanvulling in de notulen worden weergegeven.

  1. Stemming kan via de 2 stembiljetten in het hart van dit boekje. Let wel: per lid dient een stembiljet te worden ingediend.

  1. Deze stembiljetten kunnen, voor 1 oktober 2020, in de brievenbus worden gedaan bij onze verzamelpunten, te weten:

Voor Berlicum: d’n Inloop, Kerkwijk 45a

Voor Middelrode: Nico Bissels, Pastoor Verlindenstraat 1a

  1. In of bij de nieuwsbrief van november zal het volledige verslag van de ledenvergadering inclusief de stemverhouding worden gepubliceerd en worden verspreid.

Agendapunten van de Algemene Ledenvergadering:

Agendapunten ter besluitvorming:

1. Goedkeuring notulen van de Algemene Ledenvergadering van 19 maart 2019. (voor vragen/aanvulling kunt u terecht bij de waarnemend secretaris Sylvia Groot tel.nr. 06 519 359 10).

2. Herdenking van onze overleden leden.

3. Verslag van de kascontrolecommissie (mevrouw M. Matser en de heer G. van der Steen).

(voor vragen kunt u terecht bij de penningmeester Ad Beex tel. nr. 5034362)

4. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie, te weten de heer J. de Feber en P. Stroucken.

5. Financieel verslag over het boekjaar 2019 en begroting 2020. (voor vragen kunt u terecht bij de penningmeester Ad Beex tel. nr. 5034362).

6. Jaarverslag van 2019. (voor vragen/aanvullingen kunt u terecht bij de voorzitter Herman Schunselaar tel nr. 06 533 19 158)

  1. Bestuursverkiezing: volgens rooster is aftredend Ad Beex. Hij stelt zich niet herkiesbaar.

Jeanne Vink, secretaris, treedt af.

  1. Wij stellen als nieuw bestuurslid en secretaris voor: Sylvia Groot

  2. Wij stellen als nieuw bestuurslid voor: Margie Dieterman

Eenieder kan zich kandidaat stellen voor een bestuurspost mits hij/zij zich daartoe schriftelijk kandidaat stelt voor 15 september 2020. De kandidaatstelling dient voorzien te zijn van 5 handtekeningen van leden.

(Voor vragen kunt u terecht bij de voorzitter Herman Schunselaar tel. nr.
06 533 19 158).