Algemene ledenvergadering 2021

Voorwoord van de voorzitter

Beste vrienden,

Toen wij in het najaar (september 2020) de Algemene Leden Vergadering moesten organiseren werden we geconfronteerd met alle regels en voorschriften van de corona pandemie. Het werd een schriftelijke A.L.V. Dit tot onvrede van het bestuur en velen van u. Onze nieuwgekozen secretaris Sylvia Groot was er erg druk mee en het bezorgde haar veel werk.
De verwachting voor dit jaar was, dat we elkaar in 2021 weer fysiek zouden zien, elkaar weer de hand zouden kunnen schudden en elkaar weer eens zouden spreken. Helaas is niets minder waar.
Het coronavirus met allerlei varianten waart nog steeds rond en dwingt ons de A.L.V. 2021 wederom schriftelijk te houden. Weer veel werk voor het secretariaat, de bodes en voor u.
Beste vrienden het is helaas niet anders. Maar, we blijven onze tanden erin zetten.
Ik vraag u dan ook alle informatie zorgvuldig te lezen, de stembiljetten en vragen in te vullen en aan ons te retourneren.
Vorig jaar ontvingen we 75 biljetten retour…. dát zouden er toch meer kunnen zijn!

Hartelijke groeten van het bestuur.
Het gaat u goed en blijf gezond

Herman

Proces van deze Algemene Ledenvergadering

Helaas hebben wij door de Coronacrisis moeten besluiten om de Algemene Ledenvergadering voor het jaar 2021 niet fysiek te beleggen, maar in plaats daarvan een elektronische raadpleging te organiseren.
Dit is eerder aangekondigd in onze nieuwsbrief van februari jl.

De wettelijke grondslag hiervoor is de Wet tijdelijke voorzieningen op het terrein van het Ministerie van Justitie en Veiligheid in verband met de uitbraak van COVID-19.

Het proces verloopt als volgt:

 

 1. In dit boekje vindt u alle informatie die u normaliter zou krijgen als voorbereiding op de vergadering.
 1. U kunt telefonisch vragen stellen aan de functionarissen die bij het agendapunt zijn vermeld. Deze vragen en antwoorden zullen in de notulen worden weergegeven.
 1. Verder kunt u, schriftelijk of via e-mail, aanvullingen indienen op de notulen en verslagen. Deze zullen als aanvulling in de notulen worden weergegeven.
 1. Stemming kan via de 2 stembiljetten in het hart van dit boekje. Let wel: per lid dient één stembiljet te worden ingediend. Let u erop dat u dit stembiljet ondertekent. Niet ondertekende stembiljetten zijn ongeldig!
 1. Deze stembiljetten kunnen, vóór 1 mei 2021, in de brievenbus worden gedaan bij onze verzamelpunten, te weten:
 • Voor Berlicum: d’n Inloop, Kerkwijk 45a
 • Voor Middelrode: Nico Bissels, Pastoor Verlindenstraat 1a
 1. In of bij de nieuwsbrief van juni 2021 zal het volledige verslag van de ledenvergadering inclusief de stemverhouding worden gepubliceerd en verspreid.

 

Agendapunten van de Algemene Ledenvergadering:

Agendapunten ter besluitvorming:

 1. Goedkeuring notulen van de Algemene Ledenvergadering van september 2020. (Voor vragen/aanvulling kunt u terecht bij de secretaris Sylvia Groot tel.nr. 06 519 359 10).
 2. Herdenking van onze overleden leden.
 3. Verslag van de kascontrolecommissie (dhr. A. Houtepen en M. van Heijningen).
 4. Goedkeuring voorstel kascontrolecommissie 2021 (dhr. A. Houtepen en mevr. M. van Heijningen)
 5. Goedkeuring financiële jaarstukken 2020.
 6. Goedkeuring begroting 2021.
 7. Bestuursverkiezing: volgens rooster is aftredend Gerard Brouwers.
  Gerard stelt zich niet herkiesbaar.
  a.Wij stellen als nieuw bestuurslid en penningmeester voor: Hans van Beers

Eenieder kan zich kandidaat stellen voor een bestuurspost mits hij/zij zich daartoe schriftelijk kandidaat stelt vóór 15 maart 2021. De kandidaatstelling dient voorzien te zijn van 5 handtekeningen van leden.
(Voor vragen kunt u terecht bij de voorzitter Herman Schunselaar,
 tel. nr. 06 533 19 158).